>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Χανόμαστε δημογραφικά! Ἀκοῦν οἱ ἡγέτες μας; " "

Τοῦ Φώτη Μιχαὴλ
Ἡ 15η Μαΐου ὁρίστηκε ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. ὡς ''Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας''. Τὸ ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι: Γιὰ ποιὰ Οἰκογένεια μιλᾶμε; Γιὰ τὴν οἰκογένεια ποὺ ξέραμε μέχρι χθὲς ἢ γιὰ τὴν ''οἰκογένεια'', ἔτσι ὅπως μᾶς τὴν πλασάρουν σήμερα στὰ σχολικὰ προγράμματα καὶ τὰ ΜΜΕ; Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι, τὸν τελευταῖο καιρό, ἡ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια δέχθηκε λυσσαλέες καὶ ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καρλομάγνου, σὲ συνεργασία πάντοτε μὲ τοὺς ''δικούς μας'' Ἐφιάλτες καὶ Νενέκους, δὲν ἔπαψαν οὔτε στιγμὴ νὰ τὴν πολεμᾶνε.

Ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ θωράκιση αὐτῆς τῆς οἰκογένειας, τοὺς κάθεται πολὺ βαριὰ στὸ στομάχι, καὶ κάνουνε ὅ, τί μποροῦν, γιὰ νὰ τὴν βγάλουνε κι αὐτὴν ἀπὸ τὴν μέση.  Τὸ δήλωσε, ἄλλωστε, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ἐντελῶς ἀπροκάλυπτα, καὶ ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας Κὰρλ Μπίλντ.  Ἡ Ὀρθοδοξία, εἶπε ὁ εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος, ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὸν δυτικὸ πολιτισμό!
Ναί, κύριε, γιὰ ἕναν πολιτισμὸ σὰν καὶ τὸν δικό σας, μὲ οἰκογένειες πνιγμένες μέσα στὴν ἠθικὴ ἐξαθλίωση καὶ παραδομένες στὴν ἀποκτήνωση τοῦ.....
ἀνθρώπου καὶ τὸν πνευματικό του ἀφανισμό, ὄντως ἡ Ὀρθοδοξία συνιστᾶ ἐμπόδιο, καὶ μάλιστα μέγα.
Γι' αὐτὸ βαλθήκατε νὰ μᾶς ξεκάνετε; Καὶ προπαντός, γι' αὐτὸ βάλατε στὸ μάτι τὸν θεσμὸ τῆς πατροπαράδοτης Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας, καὶ πασχίζετε, μὲ νόμους καὶ προγράμματα ἐκπαιδευτικά, νὰ τὸν ἀφανίσετε;

15η Μαΐου, ''Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας''.
Νά, λοιπόν, μιὰ καλὴ εὐκαιρία γιὰ αὐτοκριτική, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀποφάσεις.
Γιὰ ἀποφάσεις, ποὺ νὰ στοχεύουν στὴν διαφύλαξη τῆς Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, τῆς μόνης ἐλπίδας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς δημογραφικῆς μας συρρίκνωσης.
Τῆς οἰκογένειας τοῦ φιλότιμου, τῶν πολλῶν παιδιῶν, τῆς φιλοπατρίας, τοῦ σεβασμοῦ στὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Τῆς οἰκογένειας, ποὺ γέννησε εὐεργέτες τῆς οἰκουμένης, ποὺ ἀνέδειξε ἁγίους καὶ ἥρωες.
Φτάνει πιὰ τόση δυσωδία καὶ τόση ἀνηθικότητα, ποὺ μᾶς προσφέρεται, ἐν ὀνόματι τάχα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ.
Τί ἔχουμε νὰ ζηλέψουμε, ἄλλωστε, ἀπὸ τὰ ξεπεσμένα πρότυπά τῆς σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς ''οἰκογένειας'';
Τὸν φιλοτομαρισμὸ τῶν γονέων; Τὴν καταθλιπτικὴ μοναξιὰ τῆς λεγόμενης μονογονεϊκῆς οἰκογένειας; Τὴν στειρότητα τῶν ἰδίου φύλλου ''ζευγαριῶν'';
Σὲ τί νὰ μιμηθοῦμε τὰ εἰσαγόμενα πρότυπα καὶ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς δικές μας οἰκογενειακὲς σταθερές;
Μήπως στὸ ξεχαρβάλωμα τῆς συζυγίας; Στὴν ἀποϊεροποίηση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου; Στὴν ἀνυποληψία τῆς πολυτεκνίας; Στὴν νομιμοποίηση τῆς δολοφονίας τῶν ἀγέννητων παιδιῶν;

Ἐὰν ὁ Σουηδὸς ὑπουργός, στὴν δήλωσή του, ἐννοοῦσε ὡς Δυτικὸ Πολιτισμὸ τὴν ἔκφυλη αὐτὴ ἐκδοχή του, τότε συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μαζί του.  Διότι, πράγματι, ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ κατ' ἐπέκταση ὁ Τρόπος τῆς Ρωμηοσύνης, εἶναι τὸ κύριο ἀνάχωμα στὴν ἐπέλαση αὐτῆς τῆς πολιτισμικῆς ὀπισθοδρόμησης. Ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια εἶναι ἡ μόνη, ποὺ ἐξακολουθεῖ καὶ ἀντιστέκεται στὰ πρωτόγονα καὶ παρακμιακὰ οἰκογενειακὰ πρότυπα, ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν Δύση.
Καὶ πῶς ἀντιστέκεται; Ἀντιστέκεται πρῶτα ἀπ' ὅλα μὲ τὴν πολυτεκνία καὶ ἔπειτα μὲ τὴν προσήλωσή της στὶς ἀρετὲς καὶ τὶς ἀξίες τῆς φυλῆς μας.
Ἃς μὴ γελιόμαστε: Μὲ οἰκογένειες τύπου τηλεοπτικοῦ εὐτελισμοῦ -τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ, τοῦ ἑνὸς γονέα, τῶν ὁμόφυλων ''γονέων''- εἴμαστε καταδικασμένοι, ὡς Ἕλληνες, νὰ χαθοῦμε, δυστυχῶς, μιὰ γιὰ πάντα.
Μὲ δεῖκτες γεννητικότητας τῆς τάξεως τοῦ 0,9%, οἱ στατιστικές μᾶς δίνουνε ζωή, ὡς Ἔθνος, τὸ πολὺ ἑξῆντα χρόνια!

15η Μαΐου, ''Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας''.
Ἀφορμὴ γιὰ ὅλους μας νὰ ἀναλογισθοῦμε τὶς εὐθύνες, ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν, πάνω στὸ κορυφαῖο ἐθνικό μας πρόβλημα, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ δημογραφικό.
Εὐκαιρία, προεκλογικῶς, νὰ ἀπαντήσουν -ἔστω καὶ γιὰ μιὰ φορὰ- οἱ πολιτικοί μας (δήμαρχοι, περιφερειάρχες καὶ βουλευτὲς) στὰ ἀγωνιώδη ἐρωτήματα ὅλων των Ἑλλήνων καὶ ἰδιαίτερά των ἀγέννητων:
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ στηρίξετε τὸν θεσμὸ τῆς Οἰκογένειας;
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις 300.000 παιδιὰ τὸν χρόνο;
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ ἀνατρέψετε τὰ στατιστικὰ δημογραφικὰ δεδομένα;
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα μας ἀπὸ τὸν δημογραφικὸ ἀφανισμό;
-Δὲν βλέπετε ὅτι τὸ Ἔθνος μας, σὲ λίγα χρόνια, χάνεται;
ΠΗΓΗ
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ