Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗκκ Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι ΜΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΤΗι ΙΕΡΑι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821

Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως.


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.


Μᾶς ἀξιώνει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ ἑορτἀσωμεν καὶ ἐφέτος τὴν μεγάλην διπλῆν ἑορτήν μας: Τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν ἄρρηκτα συνδεδεμένην μὲ αὐτὸν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας. Δύο χιλιάδες ἕνδεκα χρόνια συμπληρώνονται ἀπὸ τὸν πρῶτον καὶ ἑκατὸν ἐνενήκοντα χρόνια ἀπὸ τὴν πολυΰμνητον Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἡ ὁποία μᾶς ὡδήγησεν εἰς ἐλεύθερον ἐθνικὸν βίον μετὰ ἀπὸ σειρὰν αἰώνων ἀνυποφόρου δουλείας ὑπὸ τὸ πέλμα τῶν υἱῶν τῆς Ἄγαρ.
Διὰ τῆς ἐλευθέρας ὑπακοῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τὴν διὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ κλῆσιν τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ὁ Πρωτότοκος εἰς τὴν Οἰκουμένην, δηλαδὴ ἐσαρκώθη ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Διὰ τῆς ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἐλευθερωτρίας Θεοτόκου Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀπετινάχθη, μερικῶς ἔστω, ὁ βαρὺς ζυγὸς τῆς δουλείας καὶ ὀξυγόνον ἐλευθέρου βίου εἰσῆλθεν εἰς τὰ στήθη τῶν Πανελλήνων. Δόξα τῷ Θεῷ καὶ διὰ τὰς δύο εὐλογίας Του! Καὶ τὴν πρώτην, τὴν μεγίστην, τὴν πανανθρωπίνην, καὶ διὰ τὴν δευτέραν, τὴν ἰδικήν μας, τὴν ἀφορῶσαν εἰς τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Ἔθνος!

Ἀλλ’ ἐνῷ ἐπὶ γενεὰς ὁλοκλήρους οἱ Πανέλληνες μετὰ πάσης εὐλαβείας ἐτίμων τὸ γεγονὸς καὶ τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τελευταίως –τυχαίως ἆραγε;- ἀκούγονται βραχναὶ φωναὶ ἀμφισβητήσεως καὶ «ἀπομυθεύσεως» τῆς αἱματοβρέκτου Ἑλληνικῆς ἡμῶν Ἱστορίας. Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἀπὸ παλαιὰ ἱστορικοί τινες μὲ τὰ παραμορφωτικὰ ὀμματογυάλια τοῦ διαλεκτικοῦ ὑλισμοῦ θέλησαν νὰ παρουσιάσουν τὴν Ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821 ὡς «ταξικὴν ἐπανάστασιν», ἀπόρροιαν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, καὶ ἤγειραν βλάσφημον φωνὴν ἐναντίον τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ καὶ ἄλλων σεπτῶν μορφῶν, ἀλλὰ τὰ παιδαριώδη φληναφήματά τους κατέπεσαν ἐνωρίτατα ὑπὸ τὸ ἄπλετον φῶς τῆς ἀμερολήπτου ἱστορικῆς ἐρεύνης, μελέτης καὶ ἀναλύσεως. Καὶ ἐνῷ σύσσωμον τὸ Ἔθνος ἔστρεφε τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς εἰς τὰς ἡρωϊκὰς μορφὰς τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐθνεγερσίας καὶ εἰς τὰ ὑπεράνθρωπα ἀνδραγαθήματα, τὰ ὁποῖα μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν κατώρθωσαν, καὶ ἐλάμβανε δύναμιν καὶ φῶς διὰ νὰ συνεχίσῃ τοὺς κατ’ἐποχὴν ἀγῶνας του, «μεθυσμένο μὲ τ’ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ 21» κατὰ τὴν προτροπὴν τοῦ μεγάλου Κωστῆ Παλαμᾶ, ἐνέσκηψε τοὺς τελευταίους μήνας ὁ ἀνευλαβὴς ζῆλος ὡρισμένων ὀψίμων ἀναθεωρητῶν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ταυτότητος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος διὰ μέσου ἐντέχνως κατασκευασμένων τηλεοπτικῶν ντοκυμαντὲρ ἐπεχείρησε νὰ «διαφωτίσῃ» καὶ νὰ «φρονηματίσῃ» τὸν λαόν μας κατὰ τρόπον νεο-εποχικὸν ἐξυπηρετοῦντα τὰ σκοτεινὰ σχέδια τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ δι’ αὐτοὺς εἶναι μύθος! Καὶ λησμονοῦν ὅτι οἱ ἴδιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ σύστημα διοικήσεως τῆς ἀπαισίας Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δὲν ἦτο ἑνιαῖον, ἀλλ’ οἱ κατὰ τόπους πασᾶδες ἐρύθμιζον τὰ πράγματα κατὰ τὸ δοκοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα ἀλλοῦ μὲν νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ λειτουργία σχολείων, ἀλλοῦ ὅμως νὰ εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατη. Ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς τὴν σύγχρονον δῆθεν δημοκρατικὴν Τουρκίαν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης παραμένει ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτη κλειστή, τῆς λειτουργίας της ἀπαγορευομένης μὲ πεῖσμα, ἐνῷ παραλλήλως τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, κατὰ παράβασιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, ἐκλείσθησαν βιαίως καὶ τὰ σχολεῖα τῆς Ρωμέϊκης μειονότητος ἔχουν σχοινὶ θανάτου εἰς τὸν λαιμόν των, δὲν ἀποτελεῖ ἱκανὴν ἀπόδειξιν διὰ τὰ χειρότερα ποὺ συνέβαιναν εἰς βάρος τῆς παιδείας τῶν «ραγιάδων» κατὰ τὴν σκοτεινὴν Ὀθωμανικὴν περίοδον, τότε ποὺ ἀκριβῶς ἐχρειάσθη καὶ ἐλειτούργησε τὸ «Κρυφὸ Σχολειὸ» μερίμνῃ τῆς Ἐκκλησίας; Μᾶς λέγουν ἀκόμη οἱ ὄψιμοι εἰκονοκλάσται ὅτι ἀρχικῶς εἴχαμε καλὰς συνθήκας διαβιώσεως ὑπὸ τοὺς κατακτητάς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχωμεν «οἰκονομικὴν ἄνθησιν καὶ εὐημερίαν»!!! Ἑπομένως, μᾶλλον λάθος ἐκάμαμε ἐπαναστατήσαντες, ἀφοῦ θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἔχωμε «ζωὴν χαρισάμενη» ὑπὸ τὸν Σουλτᾶνον! Μὰ τὸ 21 δὲν ἦτο ἡ πρώτη Ἐπανάστασις. Εἴχομεν ἄλλας δέκα ἀνεπιτυχεῖς ἐνωρίτερα, ὅπως καὶ ἄλλας ἀργότερα εἰς τὴν Κρήτην. Ἐὰν εἴχαμε εὐημερίαν καὶ ἄνεσιν τότε διατί ἔγιναν οἱ προηγούμενες ἐπαναστάσεις; Μᾶς λέγουν ὅτι ἐκάμαμε ἀκρότητας καὶ ἀδίκους σφαγάς εἰς βάρος τῶν Τούρκων, λησμονοῦντες τοὺς ποταμοὺς τῶν αἱμάτων τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τῆς ὥρας ποὺ οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι κατ’ ἀρχὰς καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ κατόπιν ἄρχισαν νὰ κατακτοῦν βῆμα-βῆμα τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν, λησμονοῦντες τοὺς βιαίους ἐξισλαμισμούς, τὸ φοβερὸν «Παιδομάζωμα», τὰς συνεχεῖς προκλήσεις, τὰς καταληστεύσεις μὲ τὸν «κεφαλικὸν φόρον» (χαράτσι), τὰς ἀτιμώσεις καὶ τὰς πωλήσεις εἰς τὰ σκλαβοπάζαρα γυναικῶν, νέων καὶ παιδιῶν, τὰς σφαγὰς τῶν ἱερωμένων καὶ τῶν Νεομαρτύρων, τὰ ὁλοκαυτώματα, τὰς ἰδιοποιήσεις τῶν σεβασμάτων τῆς Πίστεώς μας, τὸν ψυχικὸν τέλος πάντων πόνον, τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἀγανάκτησιν ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνας ἐσωρεύοντο εἰς τὰ δυστυχῆ στήθη τῶν δούλων πατέρων μας! Μᾶς παρουσιάζουν ἱερὰ πρόσωπα σεβασμίων πρωταγωνιστῶν τοῦ Ἀγῶνος ὡς ἔχοντα ἀκατονόμαστα πάθη, προβάλλοντες εἰς ἐκεῖνα ἴδικάς των φαντασιώσεις (εὐχόμεθα ὄχι καὶ προσωπικά των πάθη). Καὶ ὅλα αὐτὰ μετὰ ἀπὸ ἕνα συστηματικὸν καταιγισμὸν τουρκικῶν τηλεοπτικῶν «σήριαλς» ἀπὸ ἄλλα κανάλια, διὰ τῶν ὁποίων ἐκαλλιεργήθη ἐσχάτως ἕνα κλῖμα τουρκολαγνείας εἰς τὰ ἀφελέστερα λαϊκὰ στρώματα. Εἶναι τυχαῖα ὅλα αὐτά; Ἐμεῖς διακρίνομε ὁλοκάθαρα μίαν συστηματικὴν διδασκαλίαν ἐθνικοῦ μινιμαλισμοῦ καὶ προσπάθειαν πατριωτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τοῦ λαοῦ μας, ἡ ὁποία θὰ ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα νὰ εἴμεθα εὐάλωτοι εἰς κάθε ἀπειλὴν ἤ ἀξίωσιν τῶν ἐξ ἀνατολῶν, κακῇ τῇ μοίρᾳ, γειτόνων μας.


Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ!
Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ ’21 δὲν ἦτο ταξική. Ἦτο πανεθνική! Μικροί, μεγάλοι, πλούσιοι, πτωχοί, σοφοί, ἀγράμματοι, κλῆρος καὶ λαός, Πατριάρχαι, ἱερεῖς, μοναχοί, οἱ πάντες ἐξηγέρθησαν ὡς μία ψυχή. Δὲν ἔγινε διὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ μόνον καὶ τὰς στερήσεις τοῦ λαοῦ. Ἔγινε κυρίως καὶ πρωτίστως διὰ τὰ πνευματικὰ καὶ αἰώνια. «Γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καθισμένη στὰ γόνατα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, ποὺ εἶχε στὰ μάτια ψηφιδωτὸ τὸν καημὸ τῆς Ρωμηοσύνης», ὅπως ὡραῖα ἐπεσήμανε ὁ Σεφέρης. Οἱ ἀγωνισταί, παρὰ τὰς συγγνωστὰς ἀνθρωπίνας ἀδυναμίας καὶ τὰ λάθη των, ὑπῆρξαν ἥρωες τιτανομάχοι, οἱ ὁποῖοι ἐβάστασαν ἐπαξίως εἰς τοὺς ὤμους τους τὸ βάρος χιλιάδων ἐτῶν ἱστορίας καὶ μὲ τὸν ἱδρῶτα τους, τὸ αἷμα τους, τὴν θυσία τους, τὸν ἀπαράμιλλον ἡρωϊσμό τους, ἐδημιούργησαν αὐτὸ τὸ ἐλεύθερον Ἑλληνικὸν κράτος, βασιζόμενοι πρωτίστως εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σκέπην τῆς Θεοτόκου. Ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο ὀνειρεύθηκαν χριστιανικό, ἀξιοπρεπές, ἔντιμον, σεβαστὸν εἰς πάντας. Χρέος ἰδικόν μας σήμερον εἶναι νὰ ἀξιοποιήσωμεν τὰς θυσίας των καὶ νὰ μὴν προδώσωμεν τὰς ἐλπίδας καὶ τὰ ὄνειρά των. Ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ σωθῇ οὔτε μὲ τὴν λήθην ἤ διαστροφὴν τῆς Ἱστορίας της, οὔτε μὲ τὴν λυκοφιλίαν τῶν Τούρκων, οὔτε μὲ τὰς ἐλεημοσύνας τῶν εὐρωπαίων ἑταίρων της, οὔτε μὲ τὸν ἐνδοτισμὸν εἰς τὰς προκλήσεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Θὰ σωθῇ μόνον μὲ τὴν Χριστιανικὴν πίστιν τῶν τέκνων της, μὲ τὸ ἀδούλωτον φρόνημα, τὴν ἐθνικὴν ἀξιοπρέπειαν καὶ τὰς φιλοτίμους προσπαθείας τοῦ λαοῦ, καὶ μὲ τὴν ἐμμονὴν εἰς τὰς ἁγίας ὑποθήκας τῶν πανσεβάστων ἡρώων τῆς Ἐθνεγερσίας καὶ Παλιγγενεσίας.
Προσκυνοῦντες σήμερον τὸ μέγα θαῦμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Σαρκώσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὑποκλινόμεθα ταυτοχρόνως πρὸ τῶν σεβασμίων ἐλευθερωτῶν τῆς Πατρίδος καὶ προσευχόμεθα δι’ ἕνα καλλίτερον αὔριον τῆς Ἑλλάδος.


Ἐν Πειραιεῖ, τῇ 25ῃ Μαρτίου 2011.


Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένα!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ


+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ορθοδοξία και Εθνικοί Αγώνες π Γεώργιος Μεταλληνός

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ


Το ράσο στην Επανάσταση του 1821 κ. Κων. Νίγδελης


Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΑΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ 1821

Ο χαρακτήρας της Επαναστάσεως του '21 και ο ρόλος της Εκκλησίας

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Μακρυγιάννης: Μην αφήσετε, Άγιοί μου...


Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης

"Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες.".Tότε, εκεί που καθόμουν εις το περιβόλι μου και έτρωγα ψωμί, πονώντας από τις πληγές, όπου έλαβα εις τον αγώνα και περισσότερο πονώντας δια τις μέσα πληγές όπου δέχομαι δια τα σημερινά δεινά της Πατρίδος, ήλθαν δύο επιτήδειοι, άνθρωποι των γραμμάτων, μισομαθείς και άθρησκοι, και μου ξηγώνται έτσι: «Πουλάς Ελλάδα, Μακρυγιάννη».
Εγώ, στην άθλιαν κατάστασίν μου, τους λέγω: «Αδελφοί, με αδικείτε. Ελλάδα δεν πουλάω, νοικοκυραίγοι μου. Τέτοιον αγαθόν πολυτίμητον δεν έχω εις την πραμάτειαν μου. Μα και να τό 'χα, δεν τό 'δινα κανενός. Κι’ αν πουλιέται Ελλάδα, δεν αγοράζεται σήμερις, διότι κάνατε τον κόσμον εσείς λογιώτατοι, να μην θέλει να αγοράσει κάτι τέτοιο».
Έφυγαν αυτοί. Κι’ έκατσα σε μίαν πέτραν μόνος και έκλαιγα. Μισός άνθρωπος καταστάθηκα από το ντουφέκι του Τούρκου, τσακίστηκα εις τις περιστάσεις του αγώνα και κυνηγιέμαι και σήμερον. Κυνηγιώνται και άλλοι αγωνιστές πολύ καλύτεροί μου, διότι εγώ είμαι ο τελευταίος και ο χειρότερος. Και οι πιο καλύτεροι όλων αφανίστηκαν. Αυτοί που θυσίασαν αρετή και πατριωτισμόν, για να ειπωθεί ελεύτερη η Ελλάδα κι’ εχάθηκαν φαμελιές ολωσδιόλου, είπαν να ζητήσουν ένα αποδειχτικόν που να λέγει ότι έτρεξαν κι’ αυτοί εις την υπηρεσίαν της Πατρίδος και Τούρκο δεν άφηκαν αντουφέκιγο. Πήγε να’ νεργήσει η Κυβέρνηση και βγήκαν κάτι τσασίτες και σπιγούνοι, που δουλεύουν μίσος και ιδιοτέλεια, και είπαν «όχι». Και είπαν και βρισιές παλιές δια τους αγωνιστές. Για να μην πάρουν το αποδειχτικόν, ένα χαρτί που δεν κάνει τίποτες γρόσια. Πατρίδα να θυμάσαι εσύ αυτούς όπου, δια την τιμήν και την λευτερίαν σου, δεν λογάριασαν θάνατο και βάσανα। Κι’ αν εσύ τους λησμονήσεις, θα τους θυμηθούν οι πέτρες και τα χώματα, όπου έχυσαν αίματα και δάκρυα.

Θεέ, συχώρεσε τους παντίδους, που θέλουν να μας πάρουν τον αγέρα που αναπνέομεν και την τιμήν που με ντουφέκι και γιαταγάνι πήραμε. Εμείς το χρέος, το κατά δύναμιν, επράξαμεν. Και αυτοί βγήκαν σήμερον να προκόψουν την Πατρίδα. Μας γέμισαν φατρία και διχόνοιαν. Και την Πατρίδα δεν την θέλουν Μητέρα κοινή. Αμορόζα εις τα κρεβάτια τους την θέλουν. Γι’ αυτό περνούν και ρεθίζουν τον κόσμον με τέχνες και καμώματα.
Και καζαντίσαν αυτοί πουγγιά και αγαθά και αφήκαν τους αγωνιστές, τις χήρες και τα ορφανά εις την άκρην. Αυτοί είναι οι ανθρώπινοι λύκοι, που φέραν δυστυχήματα και κίντυνον εις τον τόπον. Ας όψονται.
Τότε που η Τουρκιά εκατέβαινε από τα ντερβένια και ολίγοι έτρεχαν με ολίγα ντουφέκια, με τριχιές δεμένα, να πολεμήσουν, θέλοντας λευτεριάν ή θάνατον, οι φρόνιμοι ασφάλιζαν τις φαμελιές τους εις τα νησιά κι’ αυτοί τρέχαν εις ρεματιές και βουνά, μη βλέποντας ποτέ Τούρκου πρόσωπον. Κι’ όταν ακούγαν τα ντισμπάρκα των Τούρκων, τρέχαν μακρύτερα. Τώρα θέλουν δικήν τους την Πατρίδα και κυνηγούν τους αγωνιστές.
Εγίναμε θηρία που θέλουν κριγιάτα (κρέατα) ανθρωπινά να χορτάσουν. Και χωρίζουν τον κόσμον σε πατριώτες και αντιπατριώτες. Αυτοί γίναν οι σημαντικοί της Πατρίδος και οι άλλοι να χαθούν. Δεν ξηγιώνται γλυκότερα να φυλάξωμεν Πατρίδα και να δούμεν λευτερίαν πραγματικήν. Ρωμαίγικον δεν φτιάχνεται χωρίς ούλλοι να θυσιάσουν αρετήν και πατριωτισμόν. Και χωρίς να πάψει η μέσα, η δική μας τυραγνία.
Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον.Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα:
«Δεν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».
Ένας δικός μου αγωνιστής μου έφερε και μου διάβασεν ένα παλαιόν χαρτί, που έγραψεν ο κοντομερίτης μου Άγιος παπάς, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Τον εκρέμασαν εις ένα δέντρον Τούρκοι και Εβραίοι, διότι έτρεχεν ο ευλογημένος παντού και εδίδασκεν Ελλάδα, Ορθοδοξία και Γράμματα.

Έγραφεν ο μακάριος εκείνος ότι:
«Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου και ύστερα το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω। Το να υβρίσει τον Χριστόν μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω».

πηγή: http://koinoniaagion.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html

Το αγιασμένο 1821 και οι πλαστογράφοι της Ιστορίας

κ. Κων. Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων, Δ.Νάτσιος

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1821 Π.Γ.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Κ.ΧΟΛΕΒΑΣ

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Η να ξεσκλαβωθούμε ή όλοι να πεθάνομε...

ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ, ΑΔΕΡΦΙΑ!...

Ήγαπημένοι μου... Ήτανε φαίνεται από το Θεό γραμμένο ν' αδράξωμε τ' άρματα μία ήμερα και να χυθούμε καταπάνου στους τυράννους μας, που τόσα χρόνια ανελεήμονα μας τυραγνεύουν. Τι τη θέλομε, βρέ αδέρφια, αυτή την πολυπικραμένη ζωή, να ζούμε απο-
κάτω ατή σκλαβιά και το σπαθί των Τούρκων να ακονιέται στα κεφάλια μας;
Δεν τηράτε που τίποτα δε μας απόμεινε; Αι εκκλησίες μας γενήκανε τζαμιά και αχούρια των Τούρκων κανένας δε μπορεί να πη, πώς τάχα έχει τίποτε εδικό του, γιατί το ταχιά βρίσκεται φτωχός, σα διακονιάρης στη στράτα. Οι φαμελιές μας και τα παιδιά μας, είναι ατά χέρια και στη διάκριση των Τούρκων. Τίποτε, αδέρφια δε μας έμεινε. Δεν είναι πρέποντας να σταυρώσωμε τά χέρια και να τηράμε τον ουρανό· ο Θεός μάς έδωσε χέρια, γνώση και νου ας ρωτήσομε την καρδιά μας και ό,τι μας απαντυχαίνει, ας το βάλωμε γλήγορα σε πράξη, και ας είμεθα, αδέρφια, βέβαιοι, πως ο Χριστός μας, ο πολυαγαπημένος, θα βάλη το χέρι απάνου μας.
Ό,τι θα κάμωμε, πρέποντας είναι να το κάμωμε μιά ώρα αρχίτερα, γιατί ύστερα θα χτυπάμε τα κεφάλια μας. Τώρα ή Τουρκία είναι μπερδεμένη σε πόλεμους, και δεν έχει ασκέρια να στείλη καταπάνου μας. Ας ωφεληθούμε από την περίσταση, όπου ο θεός: ακούοντας τα δίκαια παράπονα μας, μας έστειλε για ελόγου μας· μία ώρα,πρέποντας είναι να ξεσπάσει αυτό το μαράζι, όπου μας τρώγει την καρδιά.
Στα άρματα, αδέρφια! Η να ξεσκλαβωθούμε ή όλοι να πεθάνομε, και βέβαια, καλλίτερο θάνατο δε μπορεί να προτιμήση κάθε Χριστιανός και Έλληνας.


Οδυσσεύς Ανδρούτσος

ΑΠΟ:http://www.impantokratoros.gr
ΓΙΟΥΧΑΡΙΣΜΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 21-3-2011

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 300 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΑΚΚΑ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ Νο 71. «Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπὸ κάτω, τότε κοντὰ θὰ εἶναι». ΣΤΗ ΛΙΒΎΗ;;;;;;;ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ Νο 71.

«Ὅταν ακούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε απο κάτω, τότε κοντα θα ειναι». ΣΤΗ ΛΙΒΎΗ;;;;;
''ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ''

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Υπόθεση Μαρίας Μαργαρίτη συγκάλυψη παιδεραστίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' 'ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ' 3'Οος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΙΑΦΟΡΑ Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΜΑΣΟΝΙΑ Μασονία ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ νεα εποχη Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ Πειραιώς κ. Σεραφείμ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Χιλιασμός (μάρτυρες του Ιεχωβά) Aντίχριστος καί David Mayer de Rothschild David Mayer de Rothschild Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3
O Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος ήταν ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της ορθοδοξίας του 20΄ Αιώνα , Μέγας ερμηνευτής της Αγίας γραφής και των πατέρων.Οι ακουστικές ομιλίες του ξεπερνούν τις 2000 ομιλίες. Έχει αναπτύξει άριστα σύμφωνα με τη γραφή και τους πατέρες το θέμα του Αντίχριστου και της Δευτέρας παρουσίας του χριστού,στις ΟΜΙΛΙΕς Β.προς Θεσσαλονικείς επιστ.,Στις κατηχήσεις Αγίου κυρίλλου Από ομιλία 90'έως 120' και στην ερμηνεία της ιεράς αποκαλύψεως του ιωαννου. Όποιος θέλει να ακούσει και να κατεβάσει όλες τις ομιλίες του μπορεί από εδώ.ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ \ ΕΙΣΟΔΟΣ \ ΗΧΟΛΗΨΙΕΣ \ ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ.