>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑ " "

1-7-2011

ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑ: ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ ΓΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ।

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ ΓΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
Ποιες είναι οι ευθύνες και τα καθήκοντα του πληροφοριοδότη...


Ως εγκόλπιο του «καλού» χαφιέ και του προβοκάτορα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το απόρρητο έγγραφο της ΕΥΡΩΠΟΛ με την ονομασία «Ευρωπαϊκές Βέλτιστες Πρακτικές για το Χειρισμό των Πληροφοριοδοτών»».

Με το έγγραφο αυτό, δίνεται κατεύθυνση για την «ενιαιοποίηση» και το συντονισμό των κρατών - μελών της ΕΕ, όσον αφορά στον τρόπο που χειρίζονται τους πληροφοριοδότες των κατασταλτικών μηχανισμών και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο σκέλος της κατασκευής χαφιέδων και προβοκατόρων!
Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο, όπου γίνεται ο ορισμός του πληροφοριοδότη και «νομιμοποιείται» τόσο η συμμετοχή σε ένα έγκλημα όσο και η κατασκευή και η δράση προβοκατόρων.
Στο κεφάλαιο 2 δίνεται ο ορισμός του πληροφοριοδότη:
«Χωρίς να θίγονται η Εθνική Νομοθεσία, ή οι κατευθυντήριες γραμμές της και προκειμένου να δημιουργηθεί ή να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους πληροφοριοδότες μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ θα χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο πρότυπο: "Πληροφοριοδότης είναι ένα άτομο το οποίο αποτελεί αντικείμενο εμπιστευτικού χειρισμού και το οποίο παρέχει πληροφορίες και / ή παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές"»...

Ακολούθως, τονίζεται με κυνικό τρόπο ότι ένας πληροφοριοδότης μπορεί να συμμετάσχει σε ένα έγκλημα με την ...άδεια των αρμόδιων κρατικών αρχών:
«Οι Πληροφοριοδότες είναι σχεδόν πάντοτε εγκληματίες. Εάν δεν ήταν δε θα είχαν πρόσβαση σε άλλους εγκληματίες, πράγμα το οποίο τους καθιστά χρήσιμους για τις αρχές εφαρμογής του νόμου. Επειδή, είναι εγκληματίες ή στενοί συνεργοί των εγκληματιών, είναι πιθανό να είναι αναξιόπιστοι, χρειάζονται αυστηρό έλεγχο και σαφείς οδηγίες για το πώς θα πρέπει να ενεργούν, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και το τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κάνουν. Μερικοί πληροφοριοδότες είναι ειλικρινείς με τους χειριστές τους και μπορεί να θέσουν σε εξαιρετικό κίνδυνο τους εαυτούς τους, προκειμένου να παράσχουν τις πληροφορίες, οι οποίες ζητούνται και οι οποίες τελικά ωφελούν την κοινωνία...
Σε κάποιο βαθμό η σχέση με τους χειριστές είναι μια διεταιρική σχέση, η οποία πρέπει να τεθεί και να διατηρηθεί πάνω σε επαγγελματική βάση.
Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφοριοδότες θα πρέπει να μην έχουν αμφιβολία ότι θα έχουν ευθύνες από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει να εργαστούν για τους χειριστές, ειδικότερα πρέπει να καταστείσαφές σ' έναν πληροφοριοδότη ότι:
* Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την προσωπική του ασφάλεια και να μην αναλαμβάνει κινδύνους χωρίς να διαβουλεύεται με τους χειριστές.
* Εάν διαπράττει έγκλημα ενώ είναι πληροφοριοδότης θα υπόκειται σε σύλληψη, εκτός εάν έχει δοθεί σ' αυτόν καθεστώς συμμετέχοντος πληροφοριοδότη και παραμένει εντός των προσδιορισμένων ορίων.
* Πρέπει να τηρεί τις συναντήσεις.
* Πρέπει να συμμορφώνεται με τις συμφωνημένες μεθόδους επικοινωνίας.
* Εάν δεν είναι σίγουρος για τις οδηγίες πρέπει να το λέει και να ζητά διευκρινίσεις.
* Δε θα πρέπει να φέρνει οποιονδήποτε άλλον σε συναντήσεις με τους χειριστές, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χειριστή.
* Θα πρέπει να ενημερώνει τους χειριστές εάν έχει γίνει αντιληπτός.
* Δεν είναι δουλιά του πληροφοριοδότη να αποφασίσει ποιες πληροφορίες θα παράσχει. Αυτός πρέπει να προωθήσει όλες τις πληροφορίες που συνέλεξε και, εάν πρέπει, να συμβουλευτεί τους χειριστές του για το τι πρέπει να κάνει.
* Δεν πρέπει ποτέ να ενεργεί σαν "προβοκάτορας", δελεάζοντας ή παγιδεύοντας άλλους».

Αποκαλυπτική είναι και η αναφορά που γίνεται στους «πληροφοριοδότες υψηλού κινδύνου» και στους «συμμετέχοντες πληροφοριοδότες», όπου στην ουσία πρόκειται για τη διαδικασία κατασκευής προβοκατόρων:
«Η διαδικασία χειρισμού της εκτίμησης της επικινδυνότητας, θα πρέπει να αποκαλύπτει ορισμένους πληροφοριοδότες, οι οποίοι να φέρουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κινδύνου που να συνδέονται με τη χρησιμοποίησή τους.
Ενας τέτοιος πληροφοριοδότης μπορεί, για παράδειγμα, να έχει χαρακτηριστεί άπαξ σαν "επικίνδυνος", αλλά υπό το φως των μεταβαλλόμενων περιστάσεων και των επιχειρησιακών απαιτήσεων να πρέπει να χρησιμοποιεί. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος του Αρχείου ή η εξουσιοδοτούσα Αρχή, όπου αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ένα σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου, ότι απαιτούνται κατάλληλες αναθεωρήσεις και ότι ο πληροφοριοδότης χειρίζεται από προχωρημένου επιπέδου εκπαιδευμένους χειριστές». Και ακολουθεί ο ορισμός αυτού που αποκαλείται «Συμμετέχων πληροφοριοδότης», δηλαδή προβοκάτορας, χωρίς να δίνονται παραπέρα διευκρινίσεις: «Ενας συμμετέχων πληροφοριοδότης είναι ένας πληροφοριοδότης, ο οποίος με την έγκριση μιας καθορισμένης εξουσιοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπεται να συμμετάσχει σε ένα έγκλημα, το οποίο άλλοι ήδη προτίθενται να διαπράξουν».
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 30/6/2011

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:
Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που απευθύνεται στο Συμβούλιο της ΕΕ, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Αλυσσανδράκης, σχετικά με το απόρρητο έγγραφο της ΕΥΡΩΠΟΛ για το συντονισμό και την ενιαιοποίηση των μεθόδων αξιοποίησης και κατασκευής χαφιέδων εντός της ΕΕ.
Στην Ερώτηση, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ριζοσπάστης", σε έγγραφο της ΕΥΡΩΠΟΛ με κωδική σήμανση "Ευρωπαϊκές Βέλτιστες Πρακτικές για το χειρισμό των πληροφοριοδοτών", δίνονται κατευθύνσεις και οδηγίες για "τη στρατολόγηση και διαχείριση" καταδοτών. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεθόδους και μέγεθος αμοιβών, ακόμα και ιδιότυπες ασυλίες, αφού οι καταδότες δε θα συλλαμβάνονται, "όταν διαπράττουν εγκλήματα εντός των προσδιορισμένων ορίων" και, επίσης, τους "επιτρέπεται η συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις" μετά από "έγκριση καθορισμένης αρχής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές".

Ερωτάται το Συμβούλιο, αν αυτό το κείμενο της ΕΥΡΩΠΟΛ, που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, έχει την έγκρισή του και αν σκοπεύει να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει αυτή η κατρακύλα αστυνομοκρατίας, αυταρχισμού και χαφιεδισμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, της πολιτικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας και των μαζικών οργανώσεών τους».

από aegaio.blogspot.com
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ