Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού

Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
Απρίλιος 2009


Όσοι με τη Χάρη του Θεού ανατραφήκαμε με ευσεβή δόγματα και ακολουθούμε σε όλα την Μία, Αγία, Καθολική, και Αποστολική Εκκλη­σία πιστεύουμε ότι:


Ή μοναδική οδός σωτηρίας των ανθρώπων1 είναι ή πί­στη στην Αγία Τριάδα, στο έργο και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, τα συνεχιζόμενα εις το σώμα Αυτού, την Αγία Εκκλησία. Ο Χριστός είναι το μόνο αλη­θινό φως2 δεν υπάρχουν άλλα φώτα για να μας φωτίσουν, ούτε άλλα ονόματα που μπορούν να μας σώσουν «Ουκ εστίν εν άλλω ούδενί ή σωτηρία. ουδέ γάρ όνομα εστίν έτε­ρον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις, εν ω δει σωθήναι ημάς»3. Όλα τα άλλα πιστεύματα, όλες οι θρη­σκείες, που αγνοούν και δεν ομολογούν τον Χριστό «εν σαρκί έληλυθότα»4 είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και έργα του Διαβόλου5, δεν οδηγούν στην αληθινή θεογνω­σία και στην δια του θείου βαπτίσματος αναγέννηση, αλλά πλανούν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην απώλεια. Οι Χριστιανοί πιστεύοντες εις την Άγια Τριάδα, δεν έχου­με τον ίδιο Θεό με καμία άλλη θρησκεία· ούτε με τις λεγό­μενες μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Μωαμεθανισμό, οι όποιες δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα.
Επί δύο χιλιάδες χρόνια η ιδρυθείσα από το Χριστό και καθοδηγούμενη από το Άγιο Πνεύμα Εκκλησία έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην διδαχθείσα από το Χριστό, παραδοθείσα από τους Άγιους Αποστόλους και φυλαχθείσα από τους Άγιους Πατέρες σωτηριώδη Αλήθεια. Δεν κάμφθηκε από τους σκληρούς διωγμούς των Ιουδαί­ων αρχικά και των ειδωλολατρών στη συνέχεια κατά τους τρεις πρώτους αιώνες· ανέδειξε πλήθος μαρτύρων και εξήλθε νικήτρια, αποδείξασα την θεϊκή της προέλευση. Όπως λέ­γει θαυμάσια ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: «Ουδέν Εκκλησίας δυνατώτερον... "Ανθρωπον εάν πολεμής, ή ένίκησας ή ενικήθης, έκκλησίαν δε εάν πολεμης, νικήσαί σε άμήχανον ό Θεός γάρ έστιν ό πάντων ισχυρότερος»6.
Μετά την κατάπαυση των διωγμών και τον θρίαμβο της Εκκλησίας επί των εξωτερικών εχθρών, των Ιουδαίων δη­λαδή και των ειδωλολατρών, πληθύνθηκαν και ενδυναμωθήκαν οι εσωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας. Εμφανίσθηκαν οι ποικίλες αιρέσεις, οι όποιες επεχείρησαν να ανατρέψουν και να νοθεύσουν την παραδοθείσα πίστη, ώστε οι πιστοί να πάθουν σύγχυση και να ατονήσει η μπιστοσύνη τους στην ευαγγελική αλήθεια και στα παραδεδομένα. Ό Μέγας Βασίλειος σκιαγραφώντας την εκκλησιαστική κατάσταση που δημιούργησε η επί σαράντα έτη κυριαρχήσασα, και διοικητικά, αίρεση του Αρείου λέγει: «Καταπεφρόνηται τά τών Πατέρων δόγματα, άποστολικαί παραδόσεις έξουθένηνται, νεωτέρων ανθρώπων έφευρέματα ταις Εκκλησίας έμπολιτεύεται· τεχνολογούσι λοιπόν, ου θεολογούσιν οί άνθρωποι· ή του κόσμου σοφία τά πρωτεία φέρεται παρωσαμένη τό καύχημα τού Σταυρού. Ποιμένες απελαύνονται, άντεισάγονται δε λύκοι βαρείς διασπώντες τό ποίμνιον του Χριστού»7.
Ότι έγινε με τους εξωτερικούς εχθρούς, τις θρησκείες, συνέβη και με τους εσωτερικούς, τις αιρέσεις. Η Εκκλησία δια μεγάλων και φωτισμένων Άγιων Πατέρων οριοθέτη­σε και περιχαράκωσε την Ορθόδοξη πίστη με αποφάσεις Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων για συγκεκριμένες αμφισβητούμενες διδασκαλίες, αλλά και με την συμφωνία των Πατέρων (consensus Patrum) για το σύνολο τών θεμά­των της πίστεως. Είμαστε πλέον ασφαλείς, όταν ακολου­θούμε τους Άγιους Πατέρες και δεν μετακινούμε τα όρια που εκείνοι έθεσαν. Το «Επόμενοι τοις 'Αγίοις Πατράσι» και το «Μή μεταίρειν όρια α εθέντο οί Πατέρες ημών» απο­τελούν σταθερή γραμμή πορείας και ασφαλιστική δικλεί­δα της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Κατά συνέπειαν οι βασικές θέσεις της Ομολογίας μας είναι οί εξής:


1. Φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν.Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως. Εμείς ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε κάποια διδασκαλία, ούτε την μεταβάλλουμε. "Ήδη ό θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος´ Αντιοχείας στην Επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης γράφει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργα­ζόμενος». Ό Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ερμηνεύον­τας το του Αποστόλου Παύλου «Ει τις ευαγγελίζεται ύμίν παρ' ο παρελάβετε, ανάθεμα.», παρατηρεί ότι ο Απόστολος «ουκ είπε εάν εναντία καταγγέλλωσιν ή τό πάν άνατρέπωσιν, αλλά καν μικρόν τι εύαγγελίζωνται παρ' ο παρελάβετε, καν τό τυχόν παρακινήσωσιν, ανάθεμα εστωσαν»8. Ή Ζ' Οικου­μενική σύνοδος ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της εναντί­ον των εικονομάχων προς τους κληρικούς της Κωνσταντι­νουπόλεως γράφει: «Τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλη­σίας έξηκολουθήσαμεν καί ούτε ύφεσιν ούτε πλεονασμόν έποιησάμεθα, αλλ'άποστολικώς διδαχθέντες, κρατούμεν τάς παραδόσεις άς παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι καί άσπαζόμενοι όσαπερ ή 'Αγία Καθολική Εκκλησία άρχήθεν τών χρόνων άγράφως καί εγγράφως παρέλαβεν... Ή γάρ αληθινή της Εκκλησίας καί ευθύτατη κρίσις καινουργείσθαι έν αύτη συγχωρεί ουδέν, ούτε άφαίρεσιν ποιείσθαι. Ήμείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι, παρά τού ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν, άκαινοτομήτως καί άμειώτως πάντα τά της Εκκλησίας έφυλάξαμεν»9.
Μετά των Άγιων Πατέρων και των Συνόδων απορρί­πτουμε και αναθεματίζουμε όλες τις αιρέσεις που παρουσιά­σθηκαν κατά την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας. Από τις παλαιές αιρέσεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα κατα­δικάζουμε τον Μονοφυσιτισμό, τον ακραίο του Ευτυχούς και τον μετριοπαθή του Σεβήρου και Διοσκόρου, σύμφω­να με τις αποφάσεις της Δ' έν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου και την χριστολογική διδασκαλία μεγάλων Άγιων Πατέρων και Διδασκάλων, όπως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του Άγιου Ιωάννου Δαμασκηνού, του Με­γάλου Φωτίου και των ύμνων της λατρείας.


2. Διακηρύσσουμε ότι ό Παπισμός είναι μήτρα αιρέσε­ων καί πλανών· η διδασκαλία του Filioque, της εκπορεύσεως δηλαδή του Άγιου Πνεύματος και εκ του Υιού, είναι αντί­θετη προς όσα ο ίδιος ο Χριστός εδίδαξε περί του Αγίου Πνεύματος. Σύνολος ο χορός των Πατέρων και σε συνόδους και ξεχωριστά θεωρούν τον Παπισμό ως αίρεση, διότι εκτός του Filioque παρήγαγε πλήθος άλλων πλανών, όπως το πρωτείο και το αλάθητο του πάπα, τα άζυμα, το καθαρτήριο πυρ, την άσπιλο σύλληψη της Θεοτόκου, την κτιστή Χά­ρη, την εξαγορά των αφέσεων (indulgentiae)· άλλαξε όλη σχεδόν την διδασκαλία και πράξη για το Βάπτισμα, το Χρί­σμα, τη Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια και μετέ­τρεψε την Εκκλησία σε κοσμικό κράτος.
Ο σημερινός Παπισμός παρεξέκλινε πολύ περισσότερο του μεσαιωνικού Παπισμού από την διδασκαλία της Εκκλη­σίας, ώστε δεν αποτελεί πλέον συνέχεια της αρχαίας Δυτικής Εκκλησίας. Εισήγαγε πλήθος νέων υπερβολών στην «Μαριολογία», όπως την διδασκαλία περί της Θεοτόκου ως «συλλυτρώτριας» (corredemptrix) του ανθρωπίνου γένους. Ενίσχυσε την «Χαρισματική Κίνηση» πεντηκοστιανικών ομάδων, δήθεν πνευματοκεντρικών. Υιοθέτησε ανατολικές πνευμα­τικές μεθόδους προσευχής και διαλογισμού. Εισήγαγε νέες καινοτομίες στη Θεία Λατρεία, όπως τους χορούς και τα μουσικά όργανα. Εσυντόμευσε και ουσιαστικά κατάστρεψε την Θεία Λειτουργία. Στον χώρο του Οικουμενισμού έθεσε τις βάσεις για την Πανθρησκεία με την Β' Βατικάνειο Σύνοδο, αναγνωρίζοντας την «πνευματική ζωή» των αλλο­θρήσκων. Ο δογματικός μινιμαλισμός οδήγησε και σε μεί­ωση των ηθικών απαιτήσεων λόγω του δεσμού δόγματος και ήθους, με συνέπεια τις ηθικές πτώσεις κορυφαίων κλη­ρικών και την αύξηση μεταξύ των κληρικών των ηθικών εκτροπών της ομοφυλοφιλίας και της παιδοφιλίας10.
Γενικώς υπάρχει ριζική αλλαγή του Παπισμού και στρο­φή προς τον Προτεσταντισμό μετά την Β' Βατικάνειο Σύνο­δο, ως και υιοθέτηση διαφόρων "πνευματικών" κινημά­των της «Νέας Εποχής».
Κατά τον Άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, τον Μυσταγωγό, ο Παπισμός προκάλεσε στην Εκκλησία μεγαλύτερη ζημία από όση προκάλεσαν όλες μαζί οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Οι Ορθόδοξοι έχουμε κοινωνία με τους προ του σχίσματος πάπες και πολλούς πάπες τους εορτάζουμε ως αγίους. Οι μετά το σχίσμα πάπες είναι αιρετικοί· έπαυσαν να είναι διάδοχοι στον θρόνο της Ρώμης, δεν έχουν απο­στολική διαδοχή, επειδή δεν έχουν την πίστη των Α­ποστόλων και των Πατέρων. Για τον λόγο αυτό τον εκά­στοτε πάπα «ου μόνον ου κοινωνικόν έχομεν, αλλά καί αίρετικόν άποκαλούμεν». Λόγω της βλασφημίας εναντίον του Άγιου Πνεύματος με την διδασκαλία περί του Filioque έχασαν το Άγιο Πνεύμα, και όλα σ' αυτούς είναι αχαρίτωτα. Κανένα μυστήριο τους δεν είναι έγκυρο κατά τον Άγιο Συμεών. «Βλασφημούσιν άρα οί καινοτόμοι καί πόρρω του Πνεύματος είσι, βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος, καί ουκ εν αύτοίς όλως τό Πνεύμα τό ‘Αγιον διό καί τά αυτών άχαρίτωτα, ώς τήν χάριν τον Πνεύματος άθετούντων καί υποβιβαζόντων αυτό... διό καί τό Πνεϋμα ουκ έν αύτοίς τό Άγιον, καί ουδέν πνευματικόν έν αύτοίς καί καινά πάντα καί έξηλλαγμένα τά έν αύτοίς καί παρά τήν Θείαν παράδοσιν»11.


3. Τα ίδια ισχύουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, για τον ΙΙροτεσταντισμό, ο όποιος ως τέκνο του Παπισμού κληρονόμη­σε πολλές αιρέσεις, προσέθεσε δε πολύ περισσότερες· απορ­ρίπτει την Παράδοση δεχόμενος μόνον την Άγια Γραφή (Sola Scriptura), την οποία παρερμηνεύει, καταργεί την Ιερωσύνη ως ειδική μυστηριακή Χάρη, την τιμή των Άγιων και των εικόνων, υποτιμά το πρόσωπο της Θεοτόκου, απορ­ρίπτει τον Μοναχισμό· από τα Άγια Μυστήρια δέχεται μόνον το Βάπτισμα και τήν Θεία Ευχαριστία, αλλοιώνοντας και σ' αυτά τήν διδασκαλία και την πράξη της Εκκλησίας, διδάσκει τον απόλυτο προορισμό (Καλβινισμός) και την εκ της πίστεως μόνον δικαίωση, εσχάτως δε η «προοδευτική» του μερίς εισήγαγε την Ιερωσύνη των γυναικών και τον γάμο των ομοφυλοφίλων, τους οποίους δέχονται και στην Ιερωσύνη. Κυρίως όμως στερείται εκκλησιολογίας, διότι δεν υπάρχει η έννοια της Εκκλησίας, όπως την κατανοεί η Ορθόδοξη Παράδοση.


4. Ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τους αιρετικούς είναι η εκ μέρους τους αποκήρυξη της πλάνης και η μετάνοια, ώστε να υπάρξει αληθινή ένωση και ειρήνη· ένωση με την αλήθεια και όχι με την πλά­νη και την αίρεση. Για την ενσωμάτωση των αιρετικών στην Εκκλησία η κανονική ακρίβεια απαιτεί την διά του Βαπτίσματος αποδοχή τους. Το προηγούμενο «βάπτισμα» τους, τελούμενο εκτός της Εκκλησίας, χωρίς την τρισσή κατάδυση και ανάδυση του βαπτιζομένου εντός του δι' ειδικής ευχής ηγιασμένου ύδατος και από μή Ορθόδοξο ιερέα, δεν είναι καν βάπτισμα· στερείται της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν υπάρχει στα σχίσματα και στις αιρέσεις, και επομένως δεν έχομε τίποτε κοινό πού να μας ενώνει, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Οί δε της Εκκλησίας άποστάντες ούκέτι έσχον τήν χάριν του Άγι­ου Πνεύματος έφ' έαυτοίς· έπέλιπε γάρ ή μετάδοσις τω διακοπήναι τήν άκολουθίαν... οί δέ άπορραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, ούτε του βαπτίζειν, ούτε του χειροτονείν είχον τήν έξουσίαν, ούκέτι δυνάμενοι χάριν Πνεύματος Αγίου παρέχειν, ης αυτοί έκπεπτώκασιν»12.
Είναι γι' αυτό αθεμελίωτη και μετέωρη η νέα προσπά­θεια των Οικουμενιστών να προβάλουν την θέση ότι έχου­με κοινό βάπτισμα με τους αιρετικούς, και επάνω στην ανύ­παρκτη βαπτισματική ενότητα να στηρίξουν την ενότητα της Εκκλησίας, η οποία δήθεν υπάρχει όπου υπάρχει βά­πτισμα13. Στην Εκκλησία όμως εισέρχεται κανείς και γί­νεται μέλος της όχι με το οιοδήποτε βάπτισμα αλλά με το ένα και ενιαίος τελούμενο βάπτισμα από ιερείς έχοντας την Ιερωσύνη της Εκκλησίας.


5. Έφ' όσον οι αιρετικοί εξακολουθούν να παραμένουν στην πλάνη, αποφεύγουμε την μετ' αυτών κοινωνία, ιδι­αίτερα τις συμπροσευχές. Οι ιεροί κανόνες στο σύνολο τους απαγορεύουν όχι μόνο τα συλλείτουργα και τις εντός των ναών συμπροσευχές, αλλά και τις απλές συμπροσευχές σε ιδιωτικούς χώρους. Η αυστηρή στάση της Εκκλησίας απέ­ναντι στους αιρετικούς προέρχεται από αληθινή αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη σωτηρία τους και από ποιμαντική μέριμνα να μην παρασυρθούν οι πιστοί στην αίρεση. Όποιος αγαπά φανερώνει την αλήθεια, δεν αφή­νει τον άλλο στο ψεύδος· διαφορετικά η αγάπη και η μετ' αυτού ομόνοια και ειρήνη είναι επίπλαστες και ψεύτικες. Υπάρχει καλός πόλεμος και κακή ειρήνη. «Κρείττων γάρ επαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος14. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστά: «Εί που τήν εύσέβειαν παραβλαπτομένην ίδοις, μή προτίμα τήν όμόνοιαν της αληθείας, άλλ' ίστασο γενναίως έως θανάτου... τήν άλήθειαν μηδαμού προδιδούς». Και αλλού συνιστά με έμφαση: «Μηδέν νόθον δόγμα τω της αγάπης προσχήματι παραδέχησθε»15. Αυτήν την στάση των Πατέρων υιοθέτησε και ο μέγας αγω­νιστής και ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως απέναντι στους Λατίνους Άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός, ο όποιος την δική του Ομολογία Πίστεως στην Φλωρεντία κατακλείει διά των έξης: «Άπαντες οί της Εκκλησίας δι­δάσκαλοι, πάσαι αί σύνοδοι καί πάσαι αί θείαι Γραφαί φεύγειν τούς έτερόφρονας παραινούσι καί της αυτών κοινω­νίας διίστασθαι. Τούτων ούν εγώ πάντων καταφρονήσας, ακολουθήσω τοις έν προσχήματι πεπλασμένης ειρήνης ένωθήναι κελεύουσι; Τοις τό ιερόν καί θείον σύμβολον κιβδηλεύσασι καί τόν Υίόν έπεισάγουσι δεύτερον αίτιον τού Αγίου Πνεύματος; Τά γάρ λοιπά τών ατοπημάτων έώ, το γε νυν έχον, ών καί εν μόνον ίκανόν ήν ημάς εξ αυτών διαστήσαι. Μη πάθοιμεν, τούτό ποτε, Παράκλητε αγαθέ, μηδ' όυτως έμαυτού τών καθηκόντων λογισμών άποπέσοιμι της δέ σης διδασκαλίας καί τών υπό σου έμπνενσθέντων μακαρίων ανδρών έχόμενος, προστεθείην προς τούς έμούς πατέρας, τούτο,, εί μή τι άλλο, εντεύθεν άποφερόμενος, τήν εύσέβειαν»16.


6. Μέχρι των αρχών του 20ου αιώνος η Εκκλησία στα­θερά και αμετάβλητα είχε απορριπτική και καταδικαστι­κή στάση έναντι όλων των αιρέσεων, όπως ακριβώς αυτό διατυπώνεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας που διαβά­ζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αναθεματίζονται οι αιρέσεις και οι αιρετικοί, η κάθε μία ξεχωριστά· για να μή μείνει δε καμμία εκτός του αναθέματος, υπάρχει στο τέλος γενικός αναθεματισμός:«" Ολοις τοις αίρετικοίς ανάθεμα».
Δυστυχώς αυτή η ενιαία, σταθερή και αταλάντευτη στά­ση της Εκκλησίας μέχρι των άρχων του 20ού αιώνος άρ­χισε σταδιακά να εγκαταλείπεται, μετά την εγκύκλιο πού εξαπέλυσε τό Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1920 «Πρός τάς απανταχού εκκλησίας του Χριστού», η οποία για πρώτη φορά χαρακτηρίζει επισήμως τις αιρέσεις ως εκκλησίες, που δεν είναι αποξενωμένες από την Εκκλησία, αλλά είναι οικείες και συγγενείς. Συνιστούσε νά «άναζωπυρωθή καί ένισχυθή πρό παντός ή αγάπη μεταξύ τών Εκκλησιών, μή λογιζομένας άλλήλας ώς ξένας καί αλλότριας, άλλ' ώς συγ­γενείς καί οικείας έν Χριστώ καί συγκληρονόμους καί σύσ­σωμους της επαγγελίας τού Θεού έν Χριστώ17.
Άνοιξε πλέον ο δρόμος για να υιοθετηθεί, να διαμορ­φωθεί και να αναπτυχθεί στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλη­σίας η προτεσταντικής κατ' αρχήν επινοήσεως, τώρα δε και παπικής αποδοχής, αίρεση του Οικουμενισμού, αυτή η παναίρεση, που υιοθετεί και νομιμοποιεί όλες τις αιρέ­σεις ως εκκλησίες και προσβάλλει το δόγμα της Μιας, Άγιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ανα­πτύχθηκε πλέον, διδάσκεται και επιβάλλεται από Πα­τριάρχες και επισκόπους νέο δόγμα περί Εκκλησίας, νέα εκκλησιολογία. Σύμφωνα με αυτό καμμία Εκκλησία δεν δικαιούται να διεκδικήσει αποκλειστικά για τον εαυτό της τον χαρακτήρα της καθολικής και αληθινής Εκκλησίας. Κάθε μία είναι ένα κομμάτι, ένα μέρος, όχι ολόκληρη η Εκκλησία. Όλες μαζί αποτελούν την Εκκλησία.
Έπεσαν όλα τα όρια που έθεσαν οι Πατέρες· δεν υπάρ­χει οριοθετική γραμμή μεταξύ αιρέσεως και Εκκλησίας, μεταξύ αληθείας και πλάνης. Και οι αιρέσεις είναι εκκλη­σίες, πολλές μάλιστα, όπως η παπική, θεωρούνται τώρα ώς αδελφές εκκλησίες, στις όποιες από κοινού με εμάς ανέθε­σε ο Θεός την φροντίδα για την σωτηρία των ανθρώπων18. Υπάρχει και στις αιρέσεις η Χάρη του Παναγίου Πνεύ­ματος, γι' αυτό και το βάπτισμα τους, όπως και όλα τα άλλα μυστήρια είναι έγκυρα. Όσοι έχουν βαπτισθή, σε οποια­δήποτε αίρεση και αν ανήκουν, είναι μέλη του σώματος του Χρίστου, της Εκκλησίας. Οι άρές και τα αναθέματα των συνόδων δεν ισχύουν και πρέπει να διαγραφούν από τα λειτουργικά βιβλία. Στεγασθήκαμε μέσα στο «Παγκό­σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» και ουσιαστικά προδώσαμε -καί μόνο με την ένταξη μας- την εκκλησιολογική μας αυτο­συνειδησία. Αφαιρέσαμε το δόγμα περί της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το δόγμα «είς Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα»19.


7. Ό διαχριστιανικός αυτός συγκρητισμός, διευρύνθη­κε τώρα και σε διαθρησκειακό συγκρητισμό, ο όποιος εξι­σώνει όλες τις θρησκείες, με την μοναδική, θεόθεν αποκαλυφθείσα από τον Χριστό θεοσέβεια, θεογνωσία και κατά Χριστόν ζωή. Προσβάλλεται επομένως όχι μόνο το δόγμα της Μιας, Άγιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλη­σίας σε σχέση με τις αιρέσεις, αλλά και το θεμελιώδες δό­γμα της μοναδικής εν τω κόσμω Αποκαλύψεως και σωτη­ρίας των ανθρώπων διά Ιησού Χριστού σε σχέση με τις θρησκείες του κόσμου. Είναι η χειρότερη πλάνη, η μεγαλύ­τερη αίρεση όλων των αιώνων.


8.Εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι μόνον έν τω Χριστώ υπάρχει η δυνατότης σωτηρίας. Οι θρησκείες του κόσμου και οι αιρέσεις οδηγούν στην απώλεια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι απλώς η αληθής Εκκλησία- είναι η μόνη Εκκλησία. Μόνον αύτη έμεινε πιστή στο Ευαγγέ­λιο, στις συνόδους και στους Πατέρες, και συνεπώς μόνον αυτή αντιπροσωπεύει την αληθινή καθολική Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον όσιο Γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τις ψευδοεκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης. Το κοινό όνομα τους είναι η παναίρεση20.
Αυτήν την παναίρεση έχουν αποδεχθή εκ των Ορθοδόξων πολλοί πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κλη­ρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Την διδάσκουν «γυμνή τή κε­φαλή», την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στην πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως με τους αιρετικούς, με συμ­προσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων, ποιμαντικές συνερ­γασίες, θέτοντας ουσιαστικώς εαυτούς εκτός Εκκλησίας. Η στάση μας εκ των συνοδικών κανονικών αποφάσεων και εκ του παραδείγματος των Αγίων είναι προφανής. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.


9. Υπάρχουν βέβαια και συλλογικές ευθύνες, και κυ­ρίως των οικουμενιστικών φρονημάτων Ιεραρχών και Θε­ολόγων μας, απέναντι στο ορθόδοξο πλήρωμα και το ποί­μνιο τους. Πρός αυτούς δηλώνουμε με φόβο Θεού και αγά­πη, ότι η στάση τους αυτή και τα ανοίγματα τους στις οικουμενιστικές δραστηριότητες είναι από πάσης πλευράς κα­ταδικαστέα: Διότι


α) αμφισβητούν έμπρακτα την ορθοδοξοπατερική μας παράδοση καί Πίστη·
β) σπέρνουν την αμφιβολία στις καρδιές του ποιμνίου και κλονίζουν πολλούς, οδηγώντας σε διαίρεση καί σχί­σμα και
γ) παρασύρουν ένα μέρος του ποιμνίου στην πλάνη και με αυτήν στον πνευματικό όλεθρο.
Διακηρύσσουμε, λοιπόν, ότι για τους λόγους αυτούς οι κινούμενοι σ' αυτήν την οικουμενιστική ανευθυνότητα, όποια θέση και αν κατέχουν στον Εκκλησιαστικό Οργανισμό, αντιτάσσονται στην παράδοση των Άγιων μας και συνεπώς βρίσκονται σε αντίθεση μαζί τους.
Γι' αυτό η στάση τους πρέπει να καταδικάζεται και να απορρίπτεται από το σύνολο των Ιεραρχών και τον πιστό Λαό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: "Όσοι εκ των κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και λαϊκών επιθυμούν να συμμετάσχουν στην μικρή αυτή κατάθεση ορθοδόξου ομολογίας ημπορούν να το δηλώσουν γράφοντας: «Συμφωνώ με την Ομολογία Πίστεως κατά τού Οικουμενισμού καί προσυπογράφω». Νά α­ποστείλουν δέ τήν δήλωση με το όνομα τους και την κληρική, μοναστική ή επαγγελματική τους ιδιότητα στη διεύθυνση Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602,541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax: 2310.276590 και e-mail: palimpce@otenet.gr


1.Βλ.σύγγραμα ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Β' ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Περί της μόνης οδού προς σωτηρίαν των ανθρώπων ,εις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, ‘Άπαντα τα ευρισκόμενα , Oerves Completes de Georges Scholarios, τόμοι Ι-VII, Paris 1928-1936, εκδ.L.PETIT-X.SIDERIDES -M.JUGIE, τομ.ΙΙΙ,434-452
2.Ιω.8,12: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ'εξει το φως της ζωής. Αυτόθι 3,19 «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως».


3.Πραξ.4,14


4.Α' Ιω .4,2-3: «Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν εν σάρκι εληλυθότα, εκ του Θεού έστι· και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σάρκι εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και τούτο έστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω έστιν ήδη».


5.Βλ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, Διδαχές,εις Ι.ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές (και Βιογραφία), εκδόσεις «Τήνος», Αθήνα, Διδαχή Α1,37, σελ.142: «Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες, κάλπικες, όλες του Διαβόλου. Τούτο κατάλαβα αληθινόν, θείον, ουράνιον, σωστόν, τέλειον και δια λόγου μου και δια λόγου σας πως μόνη η πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία, το να πιστεύωμεν και να βαπτιζώμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».


6.Ομιλία πρό της εξορίας 1,ΕΠΕ 33, 186


7.Επιστολή 90, Τοις αγιωτάτοις αδελφοίς και επισκόποις τοις εν τη Δύσει 2, ΕΠΕ 2, 20


8.Γαλ. 1,9. Εις Γαλ. Όμιλ. Κεφ. 1, PG61,624


9.MANSI, 13, 409-412


10.Την ηθική χαλάρωση και έκπτωση, ακόμη και μεταξύ των κληρικών, είχε επισημάνει ήδη στις αρχές του 15ου αιώνα ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης. Βλ. Επιστολήν Δογματικήν 16 εν D.BALFOUR, Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1416/17-1429) Έργα Θεολογικά, Ανάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1981, σελ.218: «Και έτι το την πορνείαν παρ'αυτοίς μη όλως κόλασιν έχειν , ουδ'εν τοις ιερωμένοις αυτών, αλλ'ανέδην παλλακάς και πορνικούς έχειν παίδας και καθ'εκάστην ιερουργείν».Αυτόθι 15, σελ.216: «Και βίον ζώσιν ουκ ευαγγελικόν· τρυφή γαρ πάσα και πορνεία παρ'αυτοις ου μεμπτέα ουδέ τι των απηγορευμένων Χριστιανοίς». Η παρατηρούμενη εσχάτως ηθική έκπτωση και Ορθοδόξων κληρικών είναι απόρροια της ελευθεροφροσύνης του Οικουμενισμού και της εκκοσμίκευσης.


11.Διάλογος 23, PG 155, 120-121.Επιστολή περί των Μακαρισμών 5, εν D.BALFOUR, Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1416/17-1429), Έργα Θεολογικά, Ανάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1981, σελ.226.


12.Επιστολή Κανονική Α', Προς Αμφιλόχιον Ικονίου, κανών α.


13.Στο κείμενο της 9ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Porto Alegre της Βραζιλίας το 2006, που έγινε δεκτό από τους αντιπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και είχε ως τίτλο « Κληθείσες να είναι Μία Εκκλησία» (Called to be One Church), στην παράγραφο 8 αναφέρεται: «Όλοι οι βαπτισμένοι εν Χριστώ είναι ενωμένοι στο Σώμα του». Στην παράγραφο 9: «Το ότι όλοι μας από κοι­νού ανήκουμε στον Χριστό διά του βαπτίσματος εις τό όνομα του Πα­τρός και του Υιού καί του Αγίου Πνεύματος, δίδει την δυνατότητα στις εκκλησίες και τις καλεί να συμβαδίσουν ακόμη καί όταν διαφωνούν. Διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχει ένα βάπτισμα, όπως ακριβώς υπάρχει ένα σώμα και ένα Πνεύμα, μία ελπίδα της κλήσεως μας, ένας Κύριος, μία Πίστη, ένας Θεός καί Πατέρας όλων μας (βλ. Έφ. 4, 4-6)». Ο Μητρο­πολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας) στο έργο Orthodox Ecclesiology and the Ecumentical Movement, Sourozh Diocesan Magazine (Αγγλία, Αύγου­στος 1985, τόμ. 21, σελ. 23.) προοδοποίησε αυτήν την θέση γράφοντας: Within baptism, even if there is a break, a divison, a schism, you can still speak of the Church.... The Orthodox, in my understanding at least, participate in the ecumenical movement as a movement of baptised Christians, who are in a state of division because they cannot express the same faith together. In the past this has happened because of a lack of love which is now, thank God, disappearing. (Εντός του βαπτίσματος, ακόμη και αν υπάρχει μία διάσπαση, μία δι­αίρεση, ένα σχίσμα, μπορείς ακόμη να μιλάς για Εκκλησία.... Οι Ορθόδοξοι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, συμμετέχουν στην οικουμενι­κή κίνηση ώς μία κίνηση βαπτισμένοι Χριστιανών, που βρίσκονται σε κατάσταση διαίρεσης, διότι δεν μπορούν νά εκφράσουν την ίδια πίστη μαζί. Στο παρελθόν αυτό συνέβαινε λόγω της έλλειψης αγάπης, η οποία τώρα, δόξα τω Θεώ, εξαφανίζεται.)


14.Απολογητικός της εις Πόντον φυγής 82, ΕΠΕ 1,17615.Εις Ρωμ.Όμιλ.22, 2, PG 60, 611. Εις Φιλιπ. Όμιλ.2, 1, PG 62, 11916.Ομολογία πίστεως εκτεθείσα εν Φλωρεντία, εν Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d'Ephese, par.L.PETIT, Patrologia Orientalis 17, 442.


15. Εις Ρωμ. Ομιλ. 22,2,PG 60,611. Εις Φιλιπ. Ομιλ. 2,1, PG 62, 119.


16.Ομολογία πίστεως εκτεθείσα εν Φλωρεντί, εν Documents relatifs au Concile de Florence, 2, Ouevres anticonciliaires de Marc d' Ephese, par L. PETIT, Patrologia Orientalis


17,442.17.Βλ. Ι.ΚΑΡΜΙΡΗ , Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τομ.2 , σελ.958.


18.Βλ. Κοινή Δήλωση πάπα Ιωάννου Παύλου Β' και πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψη του στη Ρώμη στις 29 Ιουνίου του 1995. Νωρίτερα τα ίδια είχε διακηρύξει και η Μεικτή Θεολογική Επιτροπή του Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών στο Μπαλαμαντ του Λιβάνου το 1993.


19.Έφεσ. 4, 5.


20.Αρχιμ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσσαλονίκη 1974, σελ.224.
Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουν (περίπου 22850 άτομα)
Τελευταία ενημέρωση (19/06/2010)


Η λίστα υπογραφών που εμφανίζεται παρακάτω συμπεριλαμβάνει ονόματα κληρικών και μοναχών μόνο. Για να δείτε την πλήρη λίστα πατήστε εδώ.


The list of signatures shown below consists of names of clerics and monastics only.For the complete list press here.


Μητροπολίτης Νευροκοπίου (Βουλγαρίας) Ναθαναήλ
Μητροπολίτης Ράσκας καί Πριζρένης, Κοσσόβου καί Μετοχίας Ἀρτέμιος
Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων
Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
Bishop George (Schaefer) of Mayfield, Abbot of Holy Cross Monastery, Wayne, West Virginia
Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Ἀσκάλωνος Νικηφόρος


Ἀρχιμ. Χριστόδουλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Ἰωσήφ, Καθηγούμενος Ἱ. M. Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ζωγράφου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Φιλόθεος, Καθηγού μενος Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους
Αρχίμ. Νικόδημος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου Αγίου Όρους
Ἀρχιμ. Ἀγάθων, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κωνσταμονίτου Ἁγίου Ὄρους


Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότ. Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ἀρχιμ. Μᾶρκος Μανώλης, Πνευματικός Προϊστάμενος «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμενος Ἱ. M. Σταυροβουνίου, Κύπρος
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς, Καθηγούμενος Ἱ. M. Παρακλήτου, Ὠρωπός
Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεχαγιόγλου, Καθηγούμενος Ἱ. M. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Λαγκαδᾶ
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ. N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς, Καθηγούμενος Ἱ. M. Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδας
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθηγούμενος Ἱ. M. Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Καθηγούμενος Ἱ. M. Μεγ. Μετεώρου
Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπόλκας, Καθηγούμενος Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Χαλκιδική
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος, Καθηγούμενος Ἱ. Κοιν. Ὁσίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος, Γουμένισσα
Ἀρχιμ. Θεόδωρος Διαμάντης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου, Κόνιτσα
Ἀρχιμ. Παλαμᾶς Κυριλλίδης, Καθηγούμενος Ἱ. M. Γενέσεως Θεοτόκου, Καλλίπετρα Βεροίας
Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος, Πνευματικός Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα,
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, Ἱεροσόλυμα
Ἀρχιμ. Πολύκαρπος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Ἀρχιμ. Βενέδικτος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Πριζρένη, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Γεράσιμος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Γεωργίου Τζούρτζεβι Στούποβοι, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Νικόλαος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μαυροποτάμι, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Ρωμύλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ντούμποκι Πότοκ, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμανδρίτης Συμεών, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Μπάνισκα, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Στέφανος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων Ζότσιτσε, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Κοτσώνης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχός Θεσσαλονίκης
Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος Παπαδόπουλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα Μητρ. Φλωρίνης
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Ἀνδριτσόπουλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Μυρτιᾶς τῆς ῾Ι. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Σκιαδᾶς, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλοχοῦ, Ἀγρίνιο
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Ἀμανατίδης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Βασιλιάδος, Καστοριά
Ἀρχιμανδρίτης Αἰμιλιανός Καζαντζίδης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγιᾶς Λαρίσης
Ἀρχιμ. Φιλόθεος Παπαδέλης Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Μεταμ. Σωτῆρος Ἱ. Μητρ. Ἐδέσσης
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Λέλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας, Σάμος
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πανταζῆς, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου Λακωνίας
Ἀρχιμ. Νικηφόρος Ἀσπρογέρακας, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Φανερωμένης Λευκάδος
Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Σιῶζος, Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Παναγίας Στομίου Κονίτσης
Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πῆχος, Καθηγούμενος Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγή» Λογγοβάρδας Πάρου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστόφορος Μεϊντανᾶς, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου Πάτρας
Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Πίρβου, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, Πέτρου Βόντα, Ρουμανία
Ἀρχιμανδίτης Ἰγνάτιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων, Ἱεροσόλυμα
Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Χατζῆς Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Γενθλίου της Θεοτόκου Δουραχάνης, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Ρῆνος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δρυοβούνου, Σιάτιστα
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαλέξης, Ἱ. Μ. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, Πυργετός Λάρισας
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Λιβέρης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου Ζακύνθου, Ζάκυνθος
Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας, Ἱ. Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας
Ἀρχιμ. Μελέτιος Βαδραχάνης, Ἱερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας
Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος, Ἱ. M. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μουτσιάλης Βεροίας
Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος, Ἱ. M. Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδας
Ἀρχιμ. Συμεών Γεωργιάδης, Ἱ. M. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Σιάρρας, Ἱ. M. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκιώνης, Ἱ. M. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Παλαιολογόπουλος, συνταξ. ἱερεύς Ἱ. Μ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, Αἴγιο
Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, προϊστάμενος Μητροπ. Ναοῦ Φλωρίνης, Φλώρινα
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σιαμάκης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Φλωρίνης
Ἀρχιμ. Ἀνάργυρος Ἀφθονίδης, στρατιωτικός ἱερεύς ἐ. ἀ., Φλώρινα
Ἀρχιμ. Θεοδόσης Κυπριανοῦ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Φιλοθέου, Σκήτη Ἁγ. Γεωργίου, Καρυές Ἁγ. Ὄρους
Ἀρχιμ. Ἰωάσαφ Μακρῆς, Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου
Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Παλαιογιάννης, Κελλίον Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Χρῖστος Κυριαζόπουλος, τέως Σχολ. Σύμβουλος, Θεσσαλονίκη
Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ἱεροκήρυξ καί πνευματικός τῆς ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Ὁσία Ξένη»
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας, Στρατιωτικός Ἱερεύς ἐ.ἀ.
Ἀρχιμ. Ἰωσήφ Ἀϊβάζογλου, Ἱ. Ναός Παναγίας Ἀχειροποιήτου, Θεσσαλονίκη
Ἀρχιμανδρίτης Ἀπόστολος Καστανᾶς, Ἱ. Μητρ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμ. Παῦλος Ἀλεξᾶς, Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Καστέλλας, Πειραιεύς
Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Καστανᾶς, Ἱ. Μητρ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ντατζιόπουλος, Ἱεροκήρυξ, Λάρισα
Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Πρωτοψάλτου, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέσσης, Ἡμαθία
Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Μπελμάσης
Ἀρχιμ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετοῦ
Ἀρχιμ. Κάλλιστος Λαβδάκης, Συνταξιοῦχος, Γλυφάδα
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Πεφάνης, τ. Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφίας
Ἀρχιμ. Θεόκλητος Τσίρκας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Χαλανδρίου Βριλησσίων
Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Μποζοβίνος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γυθείου
Ἀρχιμ. Ἰωάννης Μαλλουρῆς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπασωτηρίου, Πνευματικός Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Ἀρχιμ. Παῦλος Ντοῦρος, Ἱ. Μ. Κίτρους
Ἀρχιμ. Χερουβείμ Σουτόπουλος, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Κονίτσης
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Ἱεροκήρυξ, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως Κονίτσης
Ἀρχιμ. Σιλουανός Καλατζής, Ἐφημέριος Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός», Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης Πανάρετος Κυπριανοῦ, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους, Κάτω Δρύς, Κύπρος
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Κουβαράκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Βασιλείου Γυθείου
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος, Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Ἀρχιμ. Δωρόθεος Σερέτης, Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης ᾽Αλέξανδρος Λουκᾶτος, Προϊστάμενος Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Νέας Χαλκηδόνας Ἀττικῆς, Ἱ. Μ. Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας
Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Γιαννόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Μηνᾶς Γιαννοῦτσος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Μέλισ-σας, Ἱ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Ἀθανασίου, Ἱ. Μ. Δρυοβούνου, Σιάτιστα
Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Στυλιανίδης, Σιδηρόκαστρο
Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος, Σέρρες
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μούρας, Ν. Ἰωνία, Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ Χαλῆς, Θεολόγος-Συγγραφέας, Κληρικός τῆς Ἱ. Μ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Φράγκος, Ἐφημ Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσῶνας Πειραιῶς
Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Καλύβας, Ἱεροκήρυξ, Ἀμαρούσιον
Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Ἀρβανίτης, Ἀθήνα
Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Σιδερᾶς, Κύπρος


Γέρων Γρηγόριος Ἱερομόναχος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ. M. Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους
Γέρων Φίλιππος Ἱερομόναχος, Καλύβη Μεγ. Ἀθανασίου, Μικρά Ἁγία Ἄννα Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἱερομόναχος Θωμᾶς, Μικρά Ἁγία Ἄννα, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Νικόδημος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Νήφων, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Κάρτσωνας, Καλύβη Ἁγίου Γεωργίου, Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Ὀνούφριος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Χρύσανθος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Ἀζαρίας, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους.
Ἱερομόναχος Γαβριήλ, Ἱ. Κελλίον Παναγίας Γοργοεπηκόου, Ἱ. M. Παντοκράτορος, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Παντελεήμων, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἱ. M. Παντοκράτορος, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Βασίλειος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων Βράτσεβο, μετά τῆς συνοδείας
Ἱερομ. Εὐθύμιος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Σοτσάνιτσα, μετά τῆς συνοδείας
Ἱερομόναχος Θεόκτιστος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος Σοπότσανη, μετά τῆς συνοδείας
Ἱερομόναχος Τύχων, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Ἱερομόναχος Χαρίτων, Ἱ. Κ. Ἀναλήψεως, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Νέστωρ
Ἱερομόναχος Αὐγουστῖνος, Ἱ. Μ. Ἁγ. Πάντων καί Ἁγίου Σάββα Καλύμνου
Ἱερομόναχος Εὐφρόσυνος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Ἱερομόναχος Μόδεστος Διασάκης, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Ἱερομόναχος Ραφαήλ Κυριάκου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Ραφαήλ-Μαρίνης, Λάρνακα, Κύπρος
Ἱερομόναχος Φώτιος Γεωργίου, Ἱ. Μ. Καστοριᾶς
Ἱερομόναχος Γαβριήλ Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Διονύσιος Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Σάββας Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Γεώργιος (Markovich), Sacred Monastery of Djurdjevi Stupoviu Rasu, Serbia
Ἱερομόναχος Νεῖλος Βατοπεδινός, Καθηγητής Ρωμαϊκοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου «Μεγάλης Ἑλλάδος», Καταντζάρο, Ἰταλία
Ἱερομόναχος Ἀρσένιος, Ἱ Κελ. Γενεθλίου Θεοτόκου (Παναγούδα)
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος, Ἱ. Κελ. Ἀναστάσεως Χριστοῦ, Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα
Ἱερομόναχος Ἐφραίμ Ἀθωνίτης
Ἱερομόναχος Θεόφιλος Τσουρτσουλάκης, Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας, Σάμος
Ἱερομόναχος Νικόδημος καί συνοδεία Ἱ. Κ. Ἁγ. Γεωργίου Ν. Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Παντελεήμων Βῶλος, Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων, Χίος
Ἱερομόναχος Σεραφείμ Ρουμελιώτης, Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χαρίτων Ἀρσένης, Ἱ. Μητρ. Φλωρίνης
Ἱερομ. Χρυσόστομος Σουφλῆς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κατακαλίου Κορινθίας
Ἱερομ. Εὐθύμιος, Ἱ. Καλύβη Ἀναστάσεως, Καψάλα, Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομ. Θεοφάνης, Ἱ. Κελλίον Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἱ. Μ. Καρακάλλου
Ἱερομόν. Θεοφάνης, Ἱ. Κ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Μονῆς Καρακάλου, Ἁγ. Ὄρος
Ἱερομόν. Εὐσέβιος Μαμάκας, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος, Κάλυμνος
Ἱερομόναχος Ἰάκωβος Μπαλωμένος, Ψαχνά
Ἱερομόναχος Δαμασκηνός Τσαπραλῆς, Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἅγιον Ὄρος
Ἱερομόναχος Χριστόδουλος Μούγιας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐπιφανίου, Ἀλεθρικό Κύπρου
Ἱερομόναχος Αὐγουστῖνος Κατσαμπίρης, Βόνιτσα
Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Καυσοκαλυβίτης
Ἱερομόναχος Κυπριανός Βουτσινᾶς, Ἀργοστόλι
Ἱερομόναχος Παΐσιος Κωνσταντᾶτος, Ἀργοστόλι
Ἱερομόναχος Φώτιος Γαβριελᾶτος
Ἱερομόναχος Εὐστράτιος Βασιλάρης, Κιλκίς
Ἱερομόναχος Ἰερεμίας Μελετίου, Ἱ. Μ. Εἰσοδίων
Πρωτοπρ. Λάμπρος Φωτόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς, Λουτράκι Κορινθίας
Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Παλαμᾶς, Ἅγ. Χριστόφοροι Πτολεμαΐδος
Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μυγδάλης, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγ. Κωνσταντίνου Βόλου
Πρωτοπρ. Φώτιος Βεζύνιας, Καθηγητής, Ἱ. Μητρ. Λαγκαδᾶ
Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγ. Νικολάου Νικαίας
Πρωτοπρ. Δημήτριος Βασιλειάδης, Ἱ. Μητρ. Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ε. Βολουδάκης, Προϊστάμενος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γκογκίδης, ἐφημέριος Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Μεγαλοπόλεως
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, προϊστ. ῾Ι. Ν. Ἁγ. Φανουρίου Δραπετσώνας
Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Λαλαΐτης, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιῶς
Πρωτοπρεβύτερος. Χαρίτων Παππάς, ἐφημ. ῾Ι. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Σαχτούρης, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Τζαφέστας, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Μητρ. Ναοῦ Κερκύρας, Θεολόγος συνταξ. καθ. Μ. Ε. Κέρκυρα
Πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Χριστοδούλου, Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Radoslav Jankovic, Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ράσκας καί Πριζρένης καί Κοσσόβου καί Μετοχίας
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βασιλειάδης, Κομοτηνή
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Σεμερτζίδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ἐπαρχίας Καστορίας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Θεσσαλονίκη
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ἀνδρεόπουλος, Ἱ. Μ. Φλωρίνης
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χρηστίδης, Ἱ. Μ. Ἀττικῆς
Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Ναλπαντίδης, Ἱ. Μ. Φλωρίνης
Πρωτοπρεσβύτερος Φώτιος Μπίθας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος, Great Yarmouth, England
Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Γιαννικουρής, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Βοθυνῶν καί Βλυχαδιῶν Καλύμνου.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Γκούμας, Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Καστέλλας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Θεοφάνης Ντότσεφ, Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἄλασσα, Λεμεσός, Κύπρος
Πρωτοπρεσβύτερος Μαυρουδῆς Γκούμας, Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου Καμινίων, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Σαλαμῖνος, Ἱ. Μητρ. Μεγάρων καί Σαλαμῖνος
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Παπανικολάου, Ἱ. Ν. Ἁγίου ᾽Ανδρονίκου Τσέρι-Κύπρος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Καλποῦζος, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Προῦζος, Περαία Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Κάνιας, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σιουρούνης, συντ. Λυκειάρχης - Ἐφημέριος Ἱ. Μ. Ἁγ. Μακρίνης Ἀναβάλου Ἀργολίδος
Πρωτοπρ. Νικόλαος Νασιώκας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Βόλου
Πρωτοπρ. Γεώργιος Λεονάρδος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀρχαίας Ἐπιδαύρου, Ἱ. Μ. Ἀργολίδος
Πρωτοπρ. Νικόλαος Χελιώτης, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, τέως Γυμνασιάρχης
Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Ἱερομνήμονος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἀντιμάχειας, Κῶς
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀθανασιάδης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Πενταλόφου, Ἱ. Μ. Σισανίου καί Σιατίστης
Πρωτοπρ. Κυριάκος Παναγιώτου, Προϊστάμενος Ξυλοτύμπου, Κύπρος
Πρωτοπρ. Μενέλαος Σαββίδης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Ν. Μηχανιώνας
Πρωτοπρ. Παῦλος Πόζογλου, Θεσσαλονίκη
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Πέτρος Ζώης, Κατερίνη
Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Λαζαρίδης, Ράχη Πιερίας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Λεβαντῆς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἀρεοπόλεως, Λακωνίας
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Χαλᾶς, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Θεοδώσης, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Κάτω Κηφισιᾶς
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Πρέκκας, Στούπα Λεύκτρου
Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Καβρουλάκης, Ἄνω Πατήσια, Ἀθήνα
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κοτίδης, Νέος Μυλότοπος Γιαννιτσῶν
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σπύρου, Ἐφημ Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσῶνας Πειραιῶς
Πρωτοπρεσβύτερος Κλεάνθης Παντελῆς, Θεολόγος, Λάρνακα, Κύπρος
Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης, Ἐκπαιδευτικός, Κόνιτσα
Πρεσβ. Δημήτριος Σαρρῆς, Ἐφημέριος Ἱ. N. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σέσκλου Αἰσωνίας.
Πρεσβ. Εὐθύμιος Ἀντωνιάδης, Ἱ. Μητρ. Λαρίσης
Πρεσβ. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν.Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Πρεσβ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ἱ. Μητρ. Δημητριάδος
Πρεσβ. Πέτρος Χίρς, Πετροκέρασα Χαλκιδικῆς
Πρεσβ. Θεοφάνης Μανούρας, Ἐφημέριος Ἱ. N. Ἁγ. Ἀθανασίου Βελεστίνου Μαγνησίας
Πρεσβ. Πασχάλης Γκινούδης, Ἱ. Μητρ. Λαρίσης
Πρεσβ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Λαύριο, Ἱ. Μητρ. Μεσογαίας
Πρεσβ. Βασίλειος Κοκολάκης, Ἐφημέριος Ἱ. N. Τιμίου Σταυροῦ, Χολαργός
Πρεσβ. Πέτρος Πανταζῆς, Ἐφημέριος Ἱ. N. Μεταμορφώσεως Χαλανδρίου
Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Βάλβης, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Βερνίκος, Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Montgomery, Alabama
Πρεσβύτερος Νικόλαος Γαβαλλές, ῾Ι. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου
Πρεσβύτερος Ἡρακλῆς Δρίβας, Ἐφημ. Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Δημήτριος Καλαμπούνιας, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Δημήτριος Λάμπρου, κληρικός Ἱ. Μ. Πρεβέζης, Ἀνέζα-Ἄρτας
Πρεσβύτερος Βασίλειος Μουζελῆς, Ἐφημέριος παρεκκλησίου Ἁγίων Ἀναργύρων, νοσοκομείου Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Μπαλῆς, Ἐφημ. ῾Ι. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἡμεροβιγλίου, Θήρα
Πρεσβύτερος Χριστόφορος Χρόνης, ῾Ι. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Σωτήριος Μανωλόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ.Βασιλείου Βραχνέϊκα, Ἱ. Μ. Πατρῶν
Πρεσβύτερος Θεοχάρης Μέγκας, Ἱεροδιδάσκαλος, Ἐφημέριος Πολυστύλου Καβάλας
Πρεσβύτερος Daniel de Oliveira Pinheiro, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας στή Βραζιλία
Πρεσβύτερος Δημήτριος Συκόπουλος, Ἱ. Μ. Καστοριᾶς
Πρεσβύτερος Τριαντάφυλλος Ξηρός, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Μηχαήλ Σωτηρίου, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κουφονησίων, Λάρισα
Οἰκονόμος Δημήτριος Παπαγιάννης, Ἐφημέριος ῾Ι. Ν. Ἁγ. Φανουρίου Δραπετσώνας
Οἰκονόμος Ἰωάννης Ψαρράς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως
Οἰκονόμος Ἰωάννης Κυπριανοῦ, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου, Ἔγκωμη-Λευκωσία, Κύπρος
Ἱερεύς Μιλτιάδης Καραγιάννης, Κεφαλοχώρι Ἡμαθίας
Ἱερεύς Τριαντάφυλλος Ξηρός, Θεσσαλονίκη
Ἱερεύς Θεόδωρος Τυρίκος, Κάλυμνος
Πρεσβύτερος Βασίλειος Μέντης, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Καστέλλας, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Ἱερεύς Νικόλαος Πολυχρόνης, Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Καστέλλας Πειραιᾶς
Ἱερεύς Πασχάλης Μουτζίκης, Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου, Ἱ. Μ. Καστορίας
Ἱερεύς Ἀθανάσιος Σκοπιανός, Κανάλια Βόλου
Ἱερεύς Ἐμμανουήλ Λαλαΐτης, Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Ἱερεύς Εὐάγγελος Λαλαΐτης Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Ἱερεύς Εὐάγγελος Μαργαρίτης
Ἱερεύς Ἰωάννης, Ρισάνος Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Ἱ. Μ. Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Μάριος Ἰακώβου, Ἱ. Ν. Παναγίας Κιβινιλίου, Κύπρος
Ἱερεύς Παναγιώτης Καραγιάννης, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Λεωνίδας Ἀμοργιανός, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἀνθουπόλεως Ἱ. Μ. Περιστερίου
Πρεσβύτερος Νικόλαος Μαρκέτος, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης, Αὐστραλία
Πρεσβύτερος Ἐπιφάνιος Salama, Δράμα
Πρεσβύτερος Σταῦρος Νικούλης, Πτυχ. Θεολογίας Α.Π.Θ., Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης
Πρωτοπρ. Δημήτριος Ἀχθοφορίδης, Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Δράμας
Ἱεροδιδάσκαλος Παναγιώτης Τζίμας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου
Ἱερέας Πέτρος Σιντορεάκ, Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικῆς
Πρεσβ. Κυπριανός Στάικου, Ταγαροχώρι Βεροίας
Ἱερεύς Μανώλης Νικόλαος, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Χρῆστος Ποστεκίδης, Καστοριά
Ἱερεύς Ἀθανάσιος Πίττας, Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἡσυχ. Μεταμορφώσεως Τσουκαλάδων Παραβόλας Αἰτωλοακαρνανίας
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Δρογγίτης, Ἐφημέριος Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Δημητρίου Πλάκας, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
Ἱερεύς Ἀνδρέας Σκουλίκας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Ριζουπόλεως
Πρωτοπρ. Γεώργιος Τριαντάφυλλος, Ἐφημέριος Λεύκων Πάρου
Πρεσβύτερος Θεοφάνης Κατσούκης, Πωγωνιανή
Πρεσβύτερος Φίλιππος Τσιδώνης, Βασιλικό
Πρεσβύτερος Χριστόδουλος Δεληγιάννης, Δελβινάκιον
Πρεσβύτερος Βασίλειος Νικολόπουλος, Δολιανά
Πρεσβύτερος Χρῆστος Ἀηδονόπουλος, Βούρμπιανη
Πρεσβύτερος Ἀπόστολος Νάκος, Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Τόλης, Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μόκας, Φούρκα Κονίτσης
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Ρωμανέλης, Μᾶζι Κονίτσης
Πρεσβύτερος Δημοσθένης Κέντρος, Κλιεδωνιά Κονίτσης
Πρεσβύτερος Νικόλαος Μούσιος, Καστανέα
Πρεσβύτερος Χρῆστος Σδοῦκος, Κεφαλοχώρι
Πρεσβύτερος Χρῆστος Κοσκινᾶς, Πύργος Κονίτσης
Πρεσβύτερος Δημήτριος Μπουζούλας, Ἐξοχή Κονίτσης
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Χατζής, Πυρσόγιαννη
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Ἀναστάσης, Καλλιθέα
Πρεσβύτερος Φώτιος Τσάμης, Δίστρατο
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαδημητρίου, Μόλιστα
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μήτσιος, Ἄνω Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Μηνᾶς Τζῆμος, Ἐλεύθερο
Πρεσβύτερος Εὐάγγελος Δόνος, Πηγή Κονίτσης
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Οἰκονόμου, Κάτω Κόνιτσα
Πρεσβύτερος Νικόλαος Μέμος, Λαγκάδα
Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Ζαΐκης, Brahma Lodge SA, Australia
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Παλάσκας
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Λεβεντάκης, Κάλυμνος
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γιάτσιος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης, Σύδνεϋ Αὐστραλία
Πρεσβύτερος Ἰγνάτιος Ἀπορέλλης, Ἱ. Μητρόπολη Λέρου-Καλύμνου-Ἀστυπάλαιας
Πρεσβύτερος Χρῆστος Σεϊταρίδης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Εἰρήνης, Νέας Χράνης Πιερίας
Πρεσβύτερος Αἰμιλιανός Χικάρας, Ἁλμυρός
Πρεσβύτερος Ἀνάργυρος Πιπέρης, Δαύλεια
Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ἀντωνίου, Χαλκίδα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Πολυκαρπίδης, Ι.Ν.Αγ.Δημητρίου Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Δημήτριος Ζαρίφης, Ἁλμυρός
Πρεσβύτερος Εὐστράτιος Αἰκατερίνης, Ἁλμυρός
Πρεσβύτερος Θεόδωρος Παπαγιάννης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανῆς, Ἱερά Μητρόπολις
Ἀττικῆς, Ἴλιον Ἀττικῆς,
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Γιολδάσης, Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Ἰωάννου, Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Σταυροφόρος Οἰκονόμος π. Σπυρίδων Παλάσκας, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Πυθαρᾶς, Καβάλα
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ὑφαντής, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης, Ἀττική
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Δρεμέτσικας, Χώρα Γορτυνίας
Πρεσβύτερος Βασίλειος Γούλας, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βοιωτίας|
Πρεσβύτερος Βασίλειος Χατζηπαυλίδης, Νέα Ἡράκλεια
Πρεσβύτερος Γρηγόριος Γκισδάκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Κυρᾶς Χρυσικοῦ, Κέρκυρα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Γιάνταης, Νέα Μουδανιά
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ἰατρόπουλος, Φάρσαλα
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους, Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Πετρόπουλος, Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Δημοσθένης Γκόγκος, Πετσάλι Ἰωαννίνων
Πρεσβύτερος Λάζαρος Σαββίδης, Αὐγή
Πρεσβύτερος Νικόλαος Παυλίδης, ᾽Ασκός
Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Ἰωαννίδης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, Καλαμάτα
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γεραμάνης, ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ ἉγΊου Ἰωάννου Καλυβίτου Βαθυ Αὐλίδος, Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λειβαδιάς
Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ρίζος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Γεράσιμος Χατζηθεοδώρου, Χαλκίδα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Πολυκαρπίδης, Ἐφημέριος, Ἱ .Ν. Ἁγ. Δημητρίου, Χαλκίδα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Καστανιᾶς, Ἅγιος Ἰωάννης Μονεμβασίας Λακωνίας
Πρεσβύτερος Δημήτριος Παπαγεωργίου, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Δημήτριος Πατσιαλός, Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Πρεσβύτερος Εὐθύμιος Μουζακίτης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου
Πρεσβύτερος Ἰωακείμ Παπουτσής, Θεολόγος, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαντωνίου, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Κυριάκος Χρηστάκης, Νιάτα, Λακωνίας
Πρεσβύτερος Στυλιανός Τσιγκούνης, Λιρά Λακωνίας
Πρεσβύτερος Φώτιος Τζούρας, Σέρρες
Πρεσβύτερος Ἄγγελος Μουρίκης, Αἴγιο
Πρεσβύτερος Ἠλίας Πατριαρχέας, Κέντρο Ἀβίας, Καλαμάτα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Διαμαντίδης, Σέρρες
Πρεσβύτερος Φώτιος Λεβέντης, Καστοριά
Πρεσβύτερος Βασίλειος Μπουρνέλης, Ἱ. Μ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Οἰκονόμος Ἀντώνιος Ἰωακείμ, ῾Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος, Κύπρος
Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Βλαχιώτης, Κυβέρι Ἀργολίδος
Πρεσβύτερος Γεώργιος Ἀσπρούδης, Καρδίτσα
Πρεσβύτερος Δῆμος Νικόλαος Μαυρομμάτι
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Χαμάλης, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ποζέλλι, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικῆς
Πρεσβύτερος Ματθαῖος Βουλκανέσκου, Βέροια
Πρεσβύτερος Εὐθύμιος Καψάλης, Βόλος
Πρεσβύτερος Ἀβραάμ Λωτίδης, Ἄμπελη Σερρῶν
Πρεσβύτερος Βασίλειος Βλάχος, Ἄμπελοι Σερρῶν
Πρεσβύτερος Βασίλειος Ὑψηλάντης, Καβάλα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Στεφάνου, Ἄμπελοι Σερρῶν
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ντινούδης, Καβάλα
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου Καμινίων, Πειραιᾶς
Πρεσβύτερος Βασίλειος Βότσης, Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀμαρουσίου, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Κουρέας, Ἡράκλεια Σερρῶν
Πρεσβύτερος Γεώργιος Λαφτσίδης
Πρεσβύτερος Γεώργιος Τζικούλης, Λάρισα
Πρεσβύτερος Γεώργιος Φλουρῆς, Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνας Μελισσίων, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Δημήτριος Μιλίκος, Μοναστηράκι
Πρεσβύτερος Δημήτριος Πλαστήρας, Ἐπανωμή Θεσσαλονίκης
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Βραμπάκης, Σιδηρόκαστρο
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Σκαρτούλης
Πρεσβύτερος Ἀλέξιος Καρυπίδης, Ἡράκλεια Σερρῶν
Πρεσβύτερος Νικηφόρος Χατζηγιαννάκος
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Λάμπρου, Λυκόβρυση Ἀττικῆς
Πρεσβύτερος Βασίλειος Ἀποστολόπουλος, Κηφισιά
Πρεσβύτερος Βασίλειος Διαμάντης, Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μήτσιος, Ἰωάννινα
Πρεσβύτερος Μιχαήλ Παπαθεμελῆς, Μεταμόρφωση Ἀττικῆς
Πρεσβύτερος Πέτρος Καλόνικος, Κιλκίς
Πρεσβύτερος Γεώργιος Παπαδόπουλος, Συνταξιοῦχος (Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Δασκαλόπουλος
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Μιχαλάκης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας Καρδίας Κοζάνης
Πρεσβύτερος Ἠλίας Παπαηλιάδης, Καστοριά
Πρεσβύτερος Ἠλίας Σίμου, Καστοριά
Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Γκιόκας
Πρεσβύτερος Χρῆστος Κουτσιμπάνης, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Δημήτριος Κατσικώνας, Ὀρχομενός
Πρεσβύτερος Ἀπόστολος Μπλάνας, Λάρισα
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Καμαρινός, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βρεσθένων, Ἱ. Μητρ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Γεροστέργιος, Λάρισα
Πρεσβύτερος Λάμπρος Βασιλείου, Λάρισα
Πρεσβύτερος Ραφαήλ Ρούφας Πανορμίτης, Ψέριμος
Πρεσβύτερος Γεώργιος Θεοφάνης, Ξηροπήγαδο
Πρεσβύτερος Δημήτριος Νικολόπουλος, Ἁγία Εὐθυμία
Πρεσβύτερος Θεόδωρος Κεραμίδας, Κόρινθος
Πρεσβύτερος Χριστόφορος Δαβράζος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Καινουρίου, Ἀγρίνιο
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Καζάνης, Περιστέρι, Ἀθήνα
Ἱερεύς Ἰωάννης Μπουτιστόπουλος, Ἀλεξάνδρεια Ἡμαθίας
Ἱερεύς Γ. Βουκυκλάρης
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Νικολακάκης, Θεσσαλονίκη
Πρεσβύτερος Δημήτριος Πατεράκης, Ἱ. Μητρ. Χαλκίδος
Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Παπαδάκης, Μελβούρνη, Αὐστραλία
Πρεσβύτερος Προκόπιος Ἀποστόλου, Καρδίτσα
Ἱερεύς Χρῆστος Φιφλῆς, Ἄνοιξη Ἀττικῆς
Ἱερεύς Ἄγγελος Καρανικολάου, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Θηβῶν
Ἱερεύς Βασίλειος Ζαλακώστας, Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικῆς
Ἱερεύς Ἰωάννης Ἀρβανίτης, Ἀθήνα
Ἱερεύς Σπυρίδων Ἀρβανίτης, Βούλα Ἀττικῆς
Ἱερεύς Ἀναστάσιος Τελεβάντος, Λευκωσία, Κύπρος
Ἱερεύς Ἀνδρέας Γιάγκου, Πάχινα, Κύπρος
Ἱερεύς Ἀνδρέας Θεράποντος, Λάρνακα, Κύπρος
Ἱερεύς Γεώργιος Ἰωάννου, Λάρνακα, Κύπρος
Ἱερεύς Εὐάγγελος Γιαλλουρίδης, Λεμεσός, Κύπρος


Ἱεροδ. Θεολόγος Κωστόπουλος, Ἱ. M. Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Ἱεροδιάκονος Ἀντώνιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Ἱεροδιάκονος Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ἱερά Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας
Ἱεροδιάκονος Ἡρακλείδιος Κλεάνθους, Ἱερά Μητρόπολις Ταμασοῦ, Κύπρος
Ἱεροδ. Ἰώβ Κομούτσης, Ἱ. Καθεδρ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μάνης, Ἱ. Μ. Γυθείου καί Οἰτύλου
Ἱεροδ. Ἰωάννης, Ἱ. Μ. Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ, Ἱεροσόλυμα
Διάκονος Δημήτριος, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Ἱεροδ. Γεώργιος Σμεράϊδος, Ἱ. Μητρ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἱ. Μ. Πατρῶν
Ἱεροδιάκονος Νεκτάριος Χαλκίδης, Ἁλμυρός
Διάκονος Γεώργιος Θεοδωρίδης
Διάκονος Βασίλειος Μπογιατζής, Ἱερά Μητρόπολις Καστορίας
Ἱεροδιάκονος Γεώργιος Φλῶρος, Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Τραντέϊκα Ἀγρινίου
Ἱεροδιάκονος Σπυρίδων Καπελάκης, Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου, Τραντέϊκα Ἀγρινίου
Ἱεροδιάκονος Φίλιππος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Ἱεροδιάκονος Νικόλαος Βουρλάκος, Ἐφημ Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσῶνας Πειραιῶς
Ἱεροδιάκονος Κωνσταντῖνος Χριστοδούλου, Κύπρος
Ἱεροδιάκονος Φειδίας Ἐλπιδοφόρου, Ἱ. Ν. Παναγίας Εὐαγγελίστριας, Κ. Πολεμίδια, Λεμεσός, Κύπρος


Γέρων Κοσμᾶς Ἱεροδιάκονος, Ἱ. Καλύβη Ἁγ. Ἀθανασίου, Ἱ. Σκήτη Κουτλουμουσίου
Γέρων Θεόληπτος Μοναχός, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκ. Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Ἱλαρίων Μοναχός, πλησίον Ἀρσανᾶ Κωνσταμονίτου, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Δανιήλ Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἀκάκιος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Στέφανος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Παῦλος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀποστόλων, Σκήτη Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ὀνούφριος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἱ. M. Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἱ. M. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἰσαάκ Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Γενέσεως Θεοτόκου, Ἱ. Μ.Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Μωυσῆς, Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Σκήτη Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου
Γέρων Χερουβείμ, Μοναχός, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Χαλκιδική
Μοναχός Γεώργιος , Ἱ. Κελλίον Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἱ. M. Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Χριστοφόρος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀποστόλων, Σκήτη Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Μάξιμος , Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Δοσίθεος, Κάθισμα Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Σπυρίδων, Κελλίον Ἁγίου Νικολάου Ἱ. M. Κουτλουμουσίου
Μοναχός Δαμασκηνός Ἁγιορείτης, Ἱ. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. M. Καρακάλλου
Μοναχός Σάββας Λαυριώτης, Ἱ. M. Μεγ. Λαύρας Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Θεόφιλος Ἁγιορείτης, Ἱ. Κελλίον Σάμπρη Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Παΐσιος, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Ἀρχαγγέλων «Σαββαίων» Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Χερουβείμ, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Ἁγίου Ἰωάννη Κουκουζέλη, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Νικόδημος, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Νεκταρίου, Καψάλα Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Δοσίθεος, Ἱ. M. Μεταμορφώσεως τοῦΣωτῆρος, Σοχός Λαγκαδᾶ
Μοναχός Χαρίτων, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Νικόδημος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀβέρκιος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Πρόδρομος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀρσένιος, Ἱ. Καλύβη Ὁσιομ. Γερασίμου, Σκήτη Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἱ. M. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀρσένιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Δημήτριος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Διονύσιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Εὐστράτιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Ἰγνάτιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Λουκᾶς, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Μαρδάριος, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Μιχαήλ, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Νεκτάριος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης, Κελλίον Ὑπαπαντῆς - Καψάλα Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Παχώμιος, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Ραφαήλ, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Μοναχός Ἀρκάδιος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ἀρσένιος Κοτζιᾶς, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Μοναχός Γεώργιος, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἐφραίμ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱερο- σόλυμα
Μοναχός Ζωσιμᾶς Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ἰωαννίκιος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ἰωάσαφ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Καλλίνικος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Λάζαρος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Μερκούριος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Παΐσιος Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Ραφαήλ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Σάββας Μουσδίκας, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Μοναχός Σεραφείμ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Φιλόθεος Τζιμορόπουλος, Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Καστοριᾶς
Μοναχός Χερουβίμ Σαββαΐτης, Ἱερά Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Γεώργιος Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Γρηγόριος Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Συμεών, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Κύριλλος Καλ. Ἁγ. Πάντων, Ἅγιον Ὄρος Μοναχός Παντελεήμων Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Σεραφείμ Κάρτσωνας Καλ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἰωακείμ Μαυρίδης, ἐξαρτηματικός μοναχός Ἱ. Μ. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Ἀττικῆς - Κελλίον Ζωοδόχου Πηγῆς Αὐλίδος
Μοναχὸς Νικόλαος, Ἱ. Κελ. Ἁγ. Δημητρίου (Τρυγωνῆ), Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχὸς Παΐσιος Τάρλας, Ἱεροσόλυμα
Μοναχὸς Παντελεήμων Ἀνδρόνικος, Ἱεροσόλυμα
Μοναχὸς Συμεὼν Περοῦτσος, Ἱεροσόλυμα
Μοναχός Δαμιανός, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Μοναχός Ἰωάννης, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Μοναχός Συμεών, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Μοναχός Γρηγόριος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νικολάου, Καψάλα, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἀβραάμ, Ἱ. Κελλίον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Προβάτα), Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Βλάσιος Ἐρημίτης, Βίγλα - Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Λουκᾶς, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μουτσιάλης ΒεροίαςΜοναχός Πορφύριος, Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Μητροφάνης, Ἱ. Κελλίον Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἱ. Μ. Καρακάλλου
Μοναχός Γεράσιμος, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Θεοδόσιος Δανόπουλος, Ψαχνά
Μοναχός Γεώργιος, Βίγλα, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Βασίλειος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Πάντων Ἱ. Σκήτης Κουτλουμουσίου
Μοναχός Βενέδικτος Ἱ. Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου
Μοναχός Εὐδόκιμος Χουντρῆς, Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς
Μοναχός Εὐφρόσυνος, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυές
Μοναχός Ἰγνάτιος Ἰωασαφαῖος, Κελλίον Ὑπαπαντῆς Καρυές
Μοναχός Μάξιμος (Γαβριήλ), Ἱερά Σκήτη Ξενοφῶντος, Καλύβη Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Μεθόδιος, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυές
Μοναχός Μελέτιος, Ἱ. Καλύβη Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Παΐσιος (Κρητικός) Κελλίον Ἁγίου Χαραλάμπους, Καρυές
Μοναχός Στέφανος, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου
Μοναχός Χρύσανθος, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυές
Μοναχός Ἱερώνυμος, Ἱ. Μ. Βαρσῶν, Ἱ. Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας
Μοναχός Ταξιάρχης, Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Ἀντώνιος Τσερπές, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Μακάριος, Ἱ. Μ. Ἁγίου Παντελεήμονος Μαυροσουβάλας, Κηπούπολη Ἀττικῆς
Μοναχός Μάξιμος Κατουνακιώτης, Ἅγιον Ὄρος
Μοναχός Παΐσιος Καζαντζῆς, Ἱ. Κ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Σκήτη Κουτλουμουσίου
Μοναχός Μιχαήλ, Καλύβη Ἁγίων Πάντων, Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Μοναχός Παῦλος, Καλύβη Ἁγίου Σεραφείμ, Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Μοναχός Σεραφείμ, Καλύβη Ἁγίου Σεραφείμ, Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Μοναχός Ἀμφιλόχιος, πρώην Ἱεροσολυμίτης
Μοναχός Μάξιμος, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Ἀθανάσιος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Μοναχός Ἄνθιμος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Μοναχός Νεκτάριος, Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δρυόβουνο, Σιάτιστα
Μοναχός Ἀθανάσιος Χρόνης, Κόρινθος
Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος Ράγγας, Κόνιτσα
Μοναχός Πρόδρομος-Βαρσανούφιος Βοϊβάντες, Καρδίτσα
Μοναχός Κλεόπας, Ἱερά Μονή Κύκκου, Κύπρος
Moναχή Αγάθη Αντωνίου Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Εὐφημία Πασχάλογλου, Καθηγούμενη Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱ. M. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Μοναχὴ Σεραφείμα, Ἡγουμένη Ἱ. Μ. Σεϊδανάγιας, Ἱεροσόλυμα
Μοναχὴ Χαριτίνη, Ἡγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος καὶ Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Ἱεροσόλυμα
Μοναχή Μαρίνα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Ραφαήλ καί Ἁγίας Μαρίνης, Κύπρος μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Νεκταρία Κριτοῦ, Καθηγουμένη Ἱ. Γυν. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα» Θαψανῶν, μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Θεοφανώ, Καθηγουμένη Ἱεροῦ Μετοχίου Ἱ. Μ. Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους «Παναγίας Ὁδηγητρίας» Πορταριᾶς Βόλου καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί,
Μοναχή Θεοδούλη Καθηγουμένη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀγριά Βόλου
Μοναχή Μακρίνα Λιακάκου, Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Πάντων Σπετσῶν, καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
Μοναχή Θεολογία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα, Λεοντάριον Ἀρκαδίας καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί,
Μοναχή Ἰωάννα, Καθηγουμένη Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Νεκταρία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης, Κατερίνη
Μοναχή Θεοδοσία Γκότση, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
Μοναχή Ταξιαρχία Καλφοπούλου, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλειστῶν, Φυλή Ἀττικῆς καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
Μοναχή Παρασκευή Μπαρμπάκη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παραβόλας Τριχωνίδος, μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Συγκλητική Ζησίδου, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώ­ρινα
Μοναχή Ἐπίχαρις Πέτσινα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Σιδηρόκαστρο
Μοναχή Παϊσία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Εὐκαρπία Θεσσαλονίκης
Μοναχή Μαριάμ Κουρνιάτη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Μυρτιδιωτίσσης, Πάλιουρα Εὐβοίας
Μοναχή Εὐδοκίμη Ζαγάνα, Καθηγουμένη Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Θεοδοσία Ἀνδρικοπούλου, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Βογατσικό Καστοριᾶς
Μοναχή Σαλώμη Κοντραφούρη, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Νυμφοδώρα Στράγκα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μαρκόπουλο Ὠρωποῦ
Μοναχή Χριστονύμφη, Ἱ. M. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Μοναχή Λαυρεντία, Ἱ. M. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Μοναχή Ἀγαθηνόη Ἀντωνίου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀγαθοδούλη Χονδροῦ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀγαθοκλήτη Ἀθανάτου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετε¬ώρων
Μοναχή Ἀλεξία Πέππα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Βησσαρία Λάσκου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Εὐφημία Διονυσοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θέκλα Μπάρκα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοδοσία Μπούμπα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοκτίστη Παΐλα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεολογία Παπαδάκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοπρώτη Τζίτζιρα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοτέκνη Μητσικώστα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοφανία Κυριαζοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἰουστίνα Δημητρίου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαγδαληνή Παπαδάμ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μακρίνα Παππᾶ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαριάμ Καλογιάννη, Ἱερό Προσκύνημα Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους
Μοναχή Μαρίνα Φαμίση, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαρκέλλα Γάκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νεκταρία Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νικοδήμη Σιαχούλη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ξένη Καραμίχου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Προδρόμη Καπέτη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Σάρρα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου Κόντσουλ, μετά τῆς συνοδείας
Μοναχή Σιλουανή Φίλλιπς, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Στεφανία Τέσια, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Συγκλητική Ρέκατα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Φεβρωνία Δάλλα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Φιλοθέη Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χαραλαμπία Μαστοράκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χριστονύμφη Μπαντέκα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χρυσοστόμη Πολύζου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μελάνη, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Χριστοδούλη, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Ἄννα Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Δομοκοῦ Φθιώτιδος
Μοναχὴ Κασσιανὴ Μπαλτεμσίζη, Ἱεροσόλυμα
Μοναχή Εἰρηναία, Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Χανιά
Μοναχή Ἀρσενία Τεντζεράκη, ῾Ι. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἐλισάβετ Δαπέργολα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νεκταρία Λαδᾶ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Παρασκευή Δημητροκάλλη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Χριστονύμφη Σιριβισοῦ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαριάμ Κετίκογλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Χρυσῆ Τζίκα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μακρίνα Τσαπράζογλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Κεχαριτωμένη Παπασωτηρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ταξιαρχία Τσακμακίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Συνεσία Ζαχαρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Παϊσία Πραβήτα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἰωάννα Χωριατάκη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Χρυσοστόμη Γκουτζιάρη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Θέκλα Μαρδᾶ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Θεοδώρα Τσαπράζογλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Παρασκευή Βιτλή, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἠλιανή Μακρή, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαρκέλλα Κριτσιούδη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Θεολογία Βουνίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Συγκλητική Κενανίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἁγνή Κωσταρέλη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μακαρία Οἰκονόμου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἀρσενία Κοσματοπούλου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Γρηγορία Οἰκονόμου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μαγδαληνή Μαλλίνη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Κασσιανή Μαλλίνη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Προδρόμη Νικολάου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νικοδήμη Σωτηρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φωτεινή Οἰκονόμου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νεκταρία Τσανάκα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Εὐφημία Παπασωτηρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φεβρωνία Μανούση, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φιλοθέη Παπασάββα, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἀκυλίνα Βογιατζῆ, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Σάρρα Ὀροϊλίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Φωτεινή Χατζηνικολάου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Ἄννα Καπελίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Μεγαλόχαρη Μανούση, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Δέσποινα Κριβέντση, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Μοναχή Νυμφοδώρα, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Χανιά
Μοναχή Εἰρηναία, Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Κορακιές, Χανιά Κρήτης
Μοναχή Ὀλυμπιάδα, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Ἀμβροσία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Ἀναστασία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Εἰρήνη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Μαριάμ, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Μεθοδία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Νικοδήμη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Προδρόμη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Ραφαηλία, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Σιλουανή, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Χρυσοστόμη, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου
Μοναχή Ἰωάννα Μακρυρραχίτισσα, Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης, Κατερίνη
Μοναχή Μαρία Μακρυρραχίτισσα, Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης, Πιερίας
Μοναχή Μαγδαληνή Χατζηδημητρίου, Κόρινθος
Μοναχή Μαριάμ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Μαρκία, Θεσσαλονίκη
Μοναχή Σοφία Μπελέση, Κόρινθος
Μοναχή Φιλοθέη Λεωνίδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Φιλοθέη Παπαντωνίου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Χρυσοστόμη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης, Καβάλα
Μοναχή Ἀλεξία Κοζομπόλη, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Ἀνθοῦσα Τριανταφυλλοπούλου, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Γρηγορία Ἀναστασοπούλου, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Εὐπραξία Φιλανδριανοῦ, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Θεοδοσία Ρεντέπη, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Θεοφυλάκτη Πέτρουλα, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Κυπριανή Πανταζῆ, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Τατιανή Ξυδία, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Φιλοθέη Γαλακούτη, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Πορφυρία Βασιλούδη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Χαριτίνη Κορκιδάκι, Πύλη Βοιωτίας
Μοναχή Χαριτίνη Σέμψη, Πύλη Βοιωτίας
Οἰκονομοπούλου, Ἱ. Μ. Καλογραιῶν, Καλαμάτα
Μοναχή Ἀγγέλα, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Ἀκυλίνα Μπίμπη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Ἀνθοῦσα Καββαδία, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπαναγιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Ἀρσενία Σαρηκεχαγιᾶ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Αὐγουστίνη Καμίλη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Βασιλεία Γρηγοριάδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Βερονίκη Παπαρίζου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Εἰρήνη, Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Εὐγενία Παναγοπούλου, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπανα­γιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Εὐπραξία Γεωργιάδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Εὐφροσύνη Λιόντη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Ἱεροθέη Γεωργιάδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μακρίνα Λαμπριανίδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μάρθα Τόκα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μαριάμ Καραγιαννίδου, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπανα­γιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Μαριάμ Κόγκα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Καρλόβασι, Σάμος
Μοναχή Μαριάμ Πραβήτα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Μαριάμ Σεραφείμ, ῾Ι. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης (Παλαιοπαναγιά), Ἄστρος Κυνουρίας
Μοναχή Μελάνη Βέττα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Νεκταρία Διασυνοῦ, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Νυμφοδώρα, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Προδρόμη, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Ταβιθᾶ Μυρωνίδου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Φιλοθέη Νιτσάγια, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Μοναχή Χριστοφόρα, Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς,
Μοναχή Χριστοφόρα, Ἱ. Μ. Σεϊδανάγια, Ἱερουσόλυμα
Μοναχή Ἐλισάβετ Βουλγαρίδη, Ἀμπελόκηποι, Ἀθήνα
Μοναχή Εὐδοκίμη
Μοναχή Ἀγαθαγγέλη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ἀλεξία, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ἐλέσα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Μαγδαληνή, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Μακρίνα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακω-νίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Μαρκέλλα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Νεκταρία, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λα-κωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ξένη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακωνίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Φιλοθέη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας & Ἁγ. Γεωργίου Ἱέρακος Λακω-νίας, Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Μοναχή Ἄννα Ἀνδρεάδου, Μέγαρα
Μοναχή Ἐφραιμία Καραχάλιου, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Θεοδοσία Μαθιουδάκη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Θεοκτίστη, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Μακαρία Ταβουλαρέα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Νεκταρία, Σχοινιᾶς
Μοναχή Νεκταρία Τσότρα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς
Μοναχή Χαριτίνη Κορκιδάκι, Πύλη Βοιωτίας
Μοναχή Χαριτίνη Σέμψη, Πύλη Βοιωτίας
Μοναχή Εὐλαμπία Λιόλιου, Ἱ. Μ. Μυρτιδιωτίσσης, Πάλιουρα Εὐβοίας
Μοναχή Ξένη Σαρρή, Ἱ. Μ. Μυρτιδιωτίσσης, Πάλιουρα Εὐβοίας
Μοναχή Μιχαηλία, Μυτιλήνη
Μοναχή Ἀγαθοκλία Δεμερτζῆ, Ἀθήνα
Μοναχή Βασιλική Κουγιουμτζῆ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Γερβασία Τσέτσου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Εὐφροσύνη Σταυριανοῦ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Ἐφραιμία Γρηγοράτου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Θεοδοσία Λέκκα, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Θεοδώρα Παρρῆ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Θεοκτίστη Ἀγγελοπούλου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Ἰωσηφία Μπλάνη, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Κασσιανή Καραγκιαούρη, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Μαγδαληνή Κατσαβριά, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Μαριάμ Γιαννοπούλου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Μαρίνα Γεωργίτσα, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Νεκταρία Θεοδωρακοπούλου, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Πορφυρία Καυκιᾶ, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Στεφανία Βρυώνη, Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Εὐπάλιο Δωρίδος
Μοναχή Ἀγάπη Ρήγα, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Ἀκακία Γκιώνη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Βενεδίκτη Μπρόλια, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Βερονίκη Ἀλεβίζου, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Ἰσιδώρα Δούκα, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Καλλιόπη Μώρου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Μαγδαληνή Μαγκλῆ, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Μαριάμ Κυριάκου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Μαρίνα Παπαμιχελάκη, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Νεκταρία Ψευτοπούλου, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Ὑπομονή Παπαδημητρίου, Ἱ. Ἡσυχ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Γελληνίου Ξυλοκάστρου
Μοναχή Φιλοθέη Σάββα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δημητρίου Στεφανίου, Ἱ. Μητρ. Κορίνθου
Μοναχή Ἁγνή, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Εὐπραξία, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Νεκταρία, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Μοναχή Χριστοδούλη Ζήρα, Ἄνω Ἡλιούπολη, Ἀθήνα
Δόκιμος Μοναχός Ἀθανάσιος, Ἱ. Μ. Κομνηνείου, Στόμιον Λαρίσης
Δόκιμη Μοναχή Σοφία Παρχαρίδου, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Δόκιμη Μοναχή Σταυρούλα Κωσταρέλη, Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
Δόκιμη Μοναχή Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Ἑλένη Κοτζαφίλιου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Ἑλένη Κουρούπα, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Μαρίνα Ἀργυροπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Ἀρετή Κυριακάκη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Χριστίνα Ἰωάννου, Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου, Φλώρινα
Δόκιμη Μοναχή Γεωργία Δῆμα, Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Νέα Μάκρη Ἀττικῆς


Arhimandrit Iustin Pârvu, Stareţul Mănăstirii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Petru Vodă, ROMÂNIA
Abbot Kosmas Vasilopoulos, Abbot of the Orthodox Monastery of the Archangel Michael, Sydney, Australia, Rocor
Archimandrite Michael, Abbot of the Holy Royal Martyrs of Russia Skete, Kissimmee, FL, USA
Archimandrite Luke, Abbot of Holy Trinity Monastery, New York, USA
Archimandrite Pachomius, St. Sabbas the Sanctified Monastery USA


Archimandrite Philemon Castro, Los Banos, Laguna, Philippines
Aрхимандрит Bениjaмин Mићић ca братијом, Mанастир Πреображење, Oвчар Бања, Србија
Archimandrite Flor, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Archimandrite Iov, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Ieroschimonah Prodromos, Staret la manastirea “Sfantul Gheorghe”


Protosinghel Antim Gadioi, Manastirea Bistrita, Piatra Neamt, Romania
Protosingel Miron Kosac, nastojateli manastira Sveti Jovan Krstitelj u Velikoj Hoci, eparhija raskoprizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Protosinghel Ieronim Cozma, M-rea Sf. Teodora de la Sihla, Pascani, Romania
Protosinghel Teodosie Paraschiv, Schitul Cerebuc, Judetul Neamt, Romania


Hieromonk Veniamin Ilie, Braila, Romania
Ieromonahul Petru Pruteanu, Lector la Academia de Teologie Ortodoxa din Moldova (Kisinev)
Ieromonah Ioan Buliga, Manastirea Jacul Romanesc
Ieromonah Leontios, Slobozia, Romania
Hieromonk Mark, Economos
Hieromonk Nicolas (Vera) Parish Priest of the Parish of Saint Andrew and Saint Nicolas SerbianPatriarchate,
Jeromonah Naum Mirkovic, Proiguman Manastira Crna Reka Serbija
Hieromonk Nicolás (Vera), Parish Priest of the Parish of Saint Andrew and Saint Nicolás, Alicante (Spain), Serbian Patriarchate
Jeromonah Irinej Ristic, iguman manastira Bogorodia Brainska, eparhija rasko prizrenska i kosovsko-metohijska
Jeromonach Varnava Dimitrijevic, manastir Crna Reka, eparhija rasko prizrenskai kosovsko-metohijska
Hieromonk Irinej, monastery Crna Reka, Serbia
Hieromonk Cyprian, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Hieromonk Roman, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Hieromonk Theophylact, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Hieromonk Zosimas Cernat, Romania
Ieromonah Arsenie Manastirea Lapusna jud. Mures România
Ieromonah Teofan, Sf. Manastire Nera, Romania
Hieromonk Nectarios, Holy Royal Martyrs of Russia Skete, Kissimmee, Florida, USA
Ieromonah Teofan cu obstea, Sfanta Manastire Nera, Caras Severin, Romania
иеросхимонах Евфимий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Иеромонах Авель, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
иеромонах Агафон, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Гавриил, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Захария, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Николай, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Пантелеимон, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Тихон, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеромонах Филарет, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
иеросхимонаха Рафаила, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Монахиня Николая, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Монахиня Селафеила, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Монахиня Тавифа, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе Николай
послушник Аиатолий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Валентин, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Валерий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Василий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Василий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Горгий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Иоани, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушник Сергий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
послушник Тимофей, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушница Лия, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
послушница Любовь, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
схимонах Виссарион, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
схимонах Пимен, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Схимонахиня Макарина, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе


P. Protopresbitero Jorge (Georgios) Faraj, Sacerdote Ortodoxo del patriarcado de Antioquia en Honduras, Centro America
Protopresbyter Roman Cheb, Russia Siberia, sity Prokopyevsk, Paris Priest, Sacred Temple of Saint Nicholas
Archpriest Daniel Degyansky, Saint John Chrysostom Eastern Orthodox Church, New York City, U.S.A
Protopriest John Townsend, St. Mary of Egypt Orthodox Church, Russian Orthodox Church Abroad, Georgia
Archpriest James Parsells Ss. Peter&Paul Church, Manville, NJ USA
Protopriest Anthony Nelson, St. Benedict Russian Orthodox Church, Oklahoma City, USA
Archpriest Dragan Saracevic, Australia


Presbyter Sasha Petrovich, parish priest os St. Nicholas Serbian Orthodox Church, Omaha, Nebraska, USA
Priest Koniukhov Dimitry
Pr. Paroh Mihai Solomon, Parohia Sf. Ilie, Girona, Spania
Presbyter Nectari (Galdon), Presbyter of the Parish of Saint Nectari d' Eguina Navata (Spain), Serbian Patriarchate
Priest Peter Jackson, Sts. Theodore Orthodox Church (Russian Orthodox Church Outside Russia), Williamsville (Buffalo), New York
Pr. Constantin Diboș, Preot la Satul Iecea Mică, Comuna Cărpinis, Jude ul Timiș, România
Pr. Paroh Ilie Catalin Gabriel, Parohia Sf. Ier. Spiridon, Suceveni, Galati, Romania
Priest Berislav Savic, Church of St. Georgius Great Martir, Diocese of Timok, Serbian Ortodoh Church
Father Toderita Rusu with his family, Priest at the Assension of the Lord parish, Bucharest, Romania
Preot Alin George Toma, Satu Mare, România
Preot Bors Claudiu, Bistrita, România
Rev. Dr. Dumitru Macaila, Cathedral church of Constanta, Inspector at the Archdiocese of Tomis, Patriarchate of Romania, Constanta-Romania
Preot Mihai Visoiu, Sfanta Episcopie a Giurgiului, la parohia Daia, România
Preot Petru Ignat, paroh al Bisericii Sfantul Spiridon, Vercelli, Italia
Preot Drd. Nicolae Paicu, Suceava, Romania
Preot Gherasim Fratila
Preot Petru Ignat, paroh al Bisericii Sfantul Spiridon, Vercelli, Italia
Presbyter Jan Baudis, parish priest, church st. Vaclav and Ludmila, Jihlava, Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia
Preot Cantror Mihai, Episcopia Salajului, România
Pr. Dr. Paicu Nicolae, Suceava, România
Preot Roman Calinic, Catalin, Pascani, Romania
Preot Sebastian Ardelean, Timisoara-Mehala
Protoiereu Andrei Popa, parohul biserici, Sf. M. Mc. Gheorghe satul Camencea, raion Orhei Republica Moldova
Preot Ioan Andoni, Parohia Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Comlosu Mic, Jud Timis, Romania


Protodeacon Victor Lohmatov, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Protodeacon Basil Alexandrovich Yakimov, Russian Orthodox Church
Ηierodeacon Damjan, monastery Sopocani, Serbia
Diacono Ignacio Miranda, Catedral Ortodoxa Antioquena de San Pedro Sula, Honduras, Centro America
Deacon Jonah Campbell, Rocor, Asheville, NC
Deacon Stephen Webb, Rocor, Saint Petersburg, FL, U.S.A
Deacon Nektarios Joannou, Greek Orthodox Archdiocese of Australia
Diacon Laurentiu Iacob, Slujitor al catedralei Sfantul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebes, Romania
иеродиакон Игнатий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Ierod. Iustin Craiu Manastirea Sihastria, Neamt, Romania
Jerod. Jail Jechimovici
Μonahul Anania -Burlui Arcadie- Cutlumusili, Sf. Munte Athos
Monk Gabriel, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Monahul Irimia, Manastirea Petru Voda, Neamt, Romania
Monahul Teodot, Manastirea Petru Voda, Neamt, Romania
Rassaphore Monk Laurence, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Rassaphore Monk Leonid, Holy Trinity Monastery, New York, USA
Rassaphore Monk Sergey, Holy Trinity Monastery, New York, USA
monah Hariton Vlajic, manastir Plocnik, eparhija rasko prizrenska i kosovskometohijska
Monah Justin Hurjui, Manastirea "Cergau Mic", România
Mонах Aввакум, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Mонах Aмвросий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Герман, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Григорий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Давид, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство
Mонах Макарий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Mонах Паисий, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, На Кавказе
Mонах Памво, Русские монахи-пустынники на Святой Горе Афон, Братство Алексий
Monah Kliment, Manastir Crna Reka
Monah Emilian Ciobotaru, Sf. M. Athos
Monoh Acechie Corogeznu
Mother Elizabeth, Community of St. Elizabeth, New York, USA
Igumanija Efrosinija Jeremic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Igumanija Agnija, Manastir Sudikova, Berane, Crna Gora


Profesor Monahia Ecaterina Camarut, Manastirea Varatec, Romania
Monahia Eufimia, Mănăstirea Sfinţii Arhangheli, Slobozia, România
Monahinja Agapija Curlic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Monahinja Darija Parijez, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohujska, Srbija
Monahinja Evdokija Arsovic
Monahinja Evgenija Cikiriz, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohijska, Srbija
Monahinja Irina Petrovic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska i kosovsko-metohujska, Srbija
Monahinja Jovana Jelic
Monahinja Magdalina Vujicic
Monahinja Pelagija Stanic
Monahinja Sara Rosic
Monahinja Serafima, Monastery Gracanica, Kosovo-Serbia
Monahinja Varvara Stankic
Monahinja Jovana Jeremic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska, Srbija
Monahinja Justina Gojic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska, Srbija
Monahinja Paraskeva Pavlovic, manastir Gracanica, Eparhija rasko-prizrenska, Srbija
Nun Barbara, Community of St. Elizabeth, New York, USA
Nun Theodora, Community of St. Elizabeth, New York, USA
Monahia Maria Magdalena Mindru, Romania
Monahia Maria Tudurache, Romania
Monahia Onofria Puscasu, Romania
Monahia Partenia Baca, Romania
Monahia Ecaterina, Jerusalem
Rasofora Elefteria Barbu, Romania
Rasofora Emanuela Guraliuc, Romania
Rasofora Sebastiana Guraliuc, Romania
Rasofora Nifona Nuta, Craiova, Romania


iskusenica Ljudmila Dajovic
iskusenica Mitra Andrejevic


Subdeacon Jorge Luiz Slobodaniuk, Ukrainian Orthodox church in Brazil (Ecumenical Patriarchate of Constantinople)
Hypodiakonos Vladimir Stepanek, theologian and philologist, Kostomlaty nad Labem, Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia
Subdeacon Chris Geramoutsos, St. Nicholas Cathedral, Montreal, Canada
A CONFESSION OF FAITH
Against Ecumenism


From a Convention of Orthodox Clergymen and Monks
Greece, April 2009


Those of us who by the Grace of God have been raised with the dogmas of piety and who follow in everything the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, believe that:


The sole path to salvation of mankind[1] is the faith in the Holy Trinity, the work and the teaching of our Lord Jesus Christ, and their continuance within His Body, the Holy Church. Christ is the only true Light;[2] there are no other lights to illuminate us, nor any other names that can save us: "Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved."[3] All other beliefs, all religions that ignore and do not confess Christ "having come in the flesh,"[4] are human creations and works of the evil one,[5] which do not lead to the true knowledge of God and rebirth through divine Baptism, but instead, mislead men and lead them to perdition. As Christians who believe in the Holy Trinity, we do not have the same God as any of the religions, nor with the so-called monotheistic religions, Judaism and Mohammedanism, which do not believe in the Holy Trinity.


For two thousand years, the one Church which Christ founded and the Holy Spirit has guided has remained stable and unshakeable in the salvific Truth that was taught by Christ, delivered by the Holy Apostles and preserved by the Holy Fathers. She did not buckle under the cruel persecutions by the Judeans initially or by idolaters later, during the first three centuries. She has brought forth a host of martyrs and emerged victorious, thus proving Her divine origin. As Saint John the Chrysostom beautifully expressed it: "Nothing is stronger than the Church... if you fight against a man, you either conquer or are conquered; but if you fight against the Church, it is not possible for you to win, for God is the strongest of all."[6]
Following the cessation of the persecutions and the triumph of the Church over Her external enemies - in other words, the Judeans and the idolaters - the internal enemies of the Church began to multiply and strengthen. A variety of heresies began to appear, which endeavored to overthrow and adulterate the faith once delivered, such that the faithful became confused, and their trust in the truth of the Gospel and traditions was debilitated. In outlining the ecclesiastical state of affairs that was created by the dominance for over 40 years - even administratively - of the heresy of Arius, Saint Basil the Great says: "The dogmas of the Fathers have been entirely disregarded, the apostolic traditions withered, the inventions of the youth are observed in the Churches; people are now "logic-chopping" not theologizing; precedence is given to the wisdom of the world, pushing aside the boasting in the Cross. Shepherds are driven out, and in their place cruel wolves are ushered in, dispersing Christ's flock."[7]


That which happened because of external enemies - religions - also happened because of internal ones - heresies. The Church, through Her great and enlightened Holy Fathers, demarcated and marked the boundaries [perixarakose] of the Orthodox faith with decisions by Local and Ecumenical Synods in the cases of specific, dubious teachings, but also with the agreement of all the Fathers (Consensus Patrum), on all the matters of the Faith. We stand on sure ground when we follow the Holy Fathers and do not move the boundaries that they have set. The expressions "Following after our Holy Fathers" and "Not withdrawing the boundaries that our Fathers have set" are signposts for a steady course of spiritual advance and a guardrail for [remaining within] the Orthodox faith and way of life.


Consequently, the basic positions of our Confession are the following:


1. We maintain, irremovably and without alteration, everything that the Synods and the Fathers have instituted. We accept everything that they accept and condemn everything that they condemn; and we avoid communication with those who innovate in matters of the Faith.[8] We neither add, nor remove, nor alter any teaching. Even from the apostolic era, the God-bearing Saint Ignatius of Antioch in his epistle to Saint Polycarp of Smyrna wrote: "Anyone who says contrary to what has been decreed - even if he is trustworthy, even if he fasts, even if he lives in virginity, even if he performs signs and prophesizes, let him appear to you as a wolf in a sheep's hide, aspiring to the corruption of the sheep." Saint John the Chrysostom, in interpreting the Apostle Paul's words "If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be anathema" (Gal. 1:9), observes that the Apostle "did not say if they should proclaim something contrary or if they should overturn everything, but that even if they should preach even the smallest thing that has not been delivered to you, even if they should simply provoke it, let them be anathema."[9] Upon announcing its decisions against the Iconoclasts to the clergy of Constantinople, the 7th Ecumenical Synod wrote: "We have followed the tradition of the Catholic Church, neither loosening [the matters of faith] nor making any superfluous addition, but, having been taught in the apostolic manner, we maintain the traditions we have received, accepting and respecting everything that the Holy Catholic Church has received from the first years, unwritten and written... for the true and straightforward judgment of the Church does not make any allowance for innovations within Her, or for attempts to remove anything. We, therefore, by following the laws of our Fathers, having received Grace by the one Spirit, have duly safeguarded without any innovations and reductions, all the things of the Church."[10]


Along with the Holy Fathers and the Synods, we too reject and anathematize all the heresies that appeared during the historical course of the Church. Of the old heresies that have survived to this day, we condemn Arianism (still surviving, in the pseudo-Witnesses of Jehovah) and Monophysitism - the extreme form of Eutychius and the more moderate form of Sevirus and Dioscorus - according to the decisions of the 4th Ecumenical Synod of Chalcedon and the Christological teaching of the great Holy Fathers and Teachers such as Saints Maximus the Confessor, John of Damascus, Photios the Great and the hymns of our worship.


2. We proclaim that Roman Catholicism is a womb of heresies and fallacies.[11] The teaching of the "Filioque" - that is, the procession of the Holy Spirit AND from the Son - is contrary to everything that Christ Himself taught about the Holy Spirit. The entire chorus of Fathers, both in Synods and individually, regard Roman Catholicism as a heresy because apart from the Filioque, it produced a host of other fallacies, such as the primacy and the infallibility of the Pope, the unleavened bread (host), the fires of Purgatory, the immaculate conception of the Theotokos, created Grace, the purchasing of absolution (indulgences)... it has altered nearly all of the teaching and the practice pertaining to Baptism, Chrismation, the Divine Eucharist and the other Sacraments, and has converted the Church to a secular State.[12]


Contemporary Roman Catholicism has deviated even further than the medieval Latins from the teaching of the Church, to the extent that it no longer comprises a continuance of the ancient Church of the West. It has introduced a swarm of new exaggerations in its "Mariology," such as the teaching that the Theotokos is a parallel redeemer (co-redemptrix) of the human race. It has reinforced the "Charismatic Movement" of Pentecostal (supposedly Spirit-centered) groups. It has adopted eastern religious practices and methods of prayer and meditation. It has introduced additional innovations into Divine worship, such as dances and musical instruments. It has shortened and essentially ruined the Divine Liturgy. With respect to Ecumenism it has set down the bases for a unification of all religions (panthriskeia) with its Second Vatican Council, by recognizing "spiritual life" in the people of other religions. Dogmatic minimalism has led it to a diminishing of moral requirements, on account of the bond between dogma and morality, resulting in the moral failures of leading clergymen and an increase in moral deviations such as homosexuality and pedophilia among clergymen.[13] By continuing to support "Uniatism" - that caricature of Orthodoxy with which it victimizes and proselytizes faithful - The Vatican is sabotaging the dialogue and is contradicting its supposedly sincere intentions for union.


Generally speaking, after the Second Vatican Council there has been a radical change in Catholicism and a turn towards Protestantism, and even an adoption of various "spiritual" movements of the "New Age."


According to Saint Simeon of Thessaloniki, the Mystagogue, "Papism" caused more damage to the Church than all the heresies and schisms combined. We Orthodox have communion with the pre-Schism Popes and we commemorate many Popes as Saints. However, the post-Schism popes have all taught heresy; they have ceased to be successors to the throne of Rome; they no longer have Apostolic succession, because they no longer have the faith of the Apostles and the Fathers. It is for this reason that, as St. Symeon states, with each such pope, "not only do we have no communion, but we also call him a heretic." On account of their blasphemy against the Holy Spirit with their teaching of the Filioque, they forfeited the presence of the Holy Spirit and therefore everything of theirs is deprived of Grace.[14] Not one of their Mysteries (Sacraments) is valid, according to Saint Simeon: "Therefore the innovators are blaspheming and are far away from the Spirit, by blaspheming against the Holy Spirit, hence everything of theirs is graceless, inasmuch as they have violated and have demoted the Grace of the Spirit... which is why the Holy Spirit is not among them, and there is nothing spiritual in them, as everything of theirs is new and altered and contrary to Divine tradition."[15]


3. The same things apply to an even greater degree to Protestantism, which as the offspring of Papism has inherited many heresies, but has also added many more. It has rejected Tradition, accepting only Holy Scripture (Sola Scriptura), which it misinterprets; it has abolished the Priesthood as a unique Mystery (Sacrament), as well as the veneration of the Saints and of the holy Icons; it has failed to honor, or even, in some cases, slighted the person of the Most Holy Theotokos (Mother of God); it has discarded monasticism; among the Holy Mysteries, it accepts only Baptism and the Divine Eucharist, which are understood in a way that deviates sharply from the teaching and the practice of the Church; it teaches such things as absolute predestination (Calvinism) and justification through faith alone. Furthermore, its more "progressive" sector has introduced Priesthood for women and marriage between homosexuals - whom they even accept into the ranks of the clergy. But above all, it lacks a proper ecclesiology, because the Orthodox understanding of the nature of the Church does not exist among them.[16]


4. The only way that our communion with heretics can be restored is if they renounce their delusion (plani) and repent, so that there may be a true union and peace: a union with the Truth, and not with delusion and heresy. For the incorporation of heretics into the Church, canonical precision (akriveia) requires that they be accepted through Baptism.[17] Their previous "baptism," performed outside the Church (without the triple immersion and emersion of the one being baptized in water sanctified by a particular prayer) is in no way a baptism.[18] All attempts at baptism outside the Church lack the Grace of the Holy Spirit (Who does not remain within schisms and heresies) and as such, we have nothing in common that unites us, as Basil the Great points out: "those who had apostatized from the Church had no longer on them the Grace of the Holy Spirit, for it ceased to be imparted when the continuity was broken...they who were broken off had become laymen, and, because they are no longer able to confer on others that Grace of the Holy Spirit from which they themselves are fallen away, they had no authority either to baptize or to ordain."[19]


That is why the new attempt by Ecumenists to push the idea that we have a common baptism with heretics is unfounded. Indeed, upon this nonexistent baptismal unity they want to base the unity of the Church, which supposedly exists wherever a baptism may exist.[20] One enters the Church, however, and becomes Her member, not with just any baptism, but only with the "one baptism," that uniformly performed baptism, officiated by Priests who have received the Priesthood of the Church.


5. As long as the heterodox continue to remain in their errors, we avoid communion with them, especially in common prayer. All those holy canons which address the matter of common prayer are unanimous in prohibiting not only common officiating and common prayer in the temple of God, but even ordinary prayers in private quarters. The Church's strict stance toward the heterodox springs from true love and sincere concern for their salvation, and out of Her pastoral care that the faithful be not carried away by heresy. Whosoever loves, reveals the truth and does not leave the other in falsehood; otherwise, any love and agreement with him would only be counterfeit and false. There is such a thing as a good war and a bad peace: "...for a praiseworthy war is superior to a peace that separates one from God" says Saint Gregory the Theologian.[21] And Saint John the Chrysostom recommends: "If you should see devoutness infringed upon, do not prefer a oneness of mind to the truth, but stand fast until death... in no way betraying the truth". And elsewhere, he recommends with emphasis: "Do not accept any false dogma on the pretext of love."[22] This stance of the Fathers was also adopted by the great defender and confessor of the Orthodox faith against the Latins, Saint Mark of Ephesus, who concluded his own Confession of Faith in Florence with the following words: "All the teachers of the Church, all the Councils and all the divine Scriptures exhort us to avoid heretics, and to refrain from communion with them. Therefore, am I to disregard them all, and follow those who under the pretense of a manufactured peace strive for union? Those, who have counterfeited the sacred and divine Symbol of Faith (The Creed) and who introduced the Son as the second cause of the Holy Spirit? [...] May this never happen to us, benevolent Comforter (Paraclete), and may I never fall away from my own duteous thoughts, but, by following Thy teaching and the blessed men who were inspired by Thee, may I be added to my fathers, by bringing in, if nothing else, this: devoutness."[23]


6. Up until the beginning of the 20th century, the Church has steadfastly and immutably maintained a dismissive and condemnatory stance towards all heresies, as clearly formulated in the Synodicon of Orthodoxy which is recited on the Sunday of Orthodoxy. Heresies and heretics are anathematized, one by one; furthermore, in order to ensure that no heretics be left out of the anathema, there is a general anathema at the end of the text: "Let all heretics be anathematized."


Unfortunately, this uniform, steady and unswerving stance of the Church up until the beginning of the 20th century has begun to be progressively abandoned, following the encyclical that was released by the Ecumenical Patriarchate in 1920, "Unto the Churches of Christ Everywhere," which for the first time officially characterized heresies as "churches"[24] that are not alienated from the Church, but are familiar and related to Her. It recommended that "the love between the Churches should above all be rekindled and reinforced, and they should no more consider one another as strangers and foreigners, but as relatives, and as being a part of the household of Christ and ‘fellow heirs, members of the same body and partakers of the promise of God in Christ."[25]


The path is now open for the adoption, the shaping and the development of the heresy of Ecumenism wthin the sphere of the Orthodox Church - this "pan-heresy," initially of Protestant inspiration, now with Papal acceptance, which adopts and legalizes all heresies as ‘churches' and assaults the dogma of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. This new dogma regarding the Church, this new ecclesiology, is now developed, taught and imposed by Patriarchs and bishops. According to this new teaching, no Church is entitled to demand for itself exclusively the designation of the catholic and true Church. Instead, each one of them is a piece, a part, and not the entire Church; they all together comprise the Church.[26]


All the boundaries set by the Fathers have fallen; there is no longer a dividing line between heresy and Church, between truth and delusion. Heresies are also ‘churches' now; in fact, many of them - like the Papist one- are now regarded as 'sister churches' to which God has entrusted, jointly with us, the care for mankind's salvation.[27]


The Grace of the Holy Spirit now also exists within heresies, and therefore their baptisms are - like all the other mysteries - considered valid.[28] All who have been baptized into a heretical group are now considered members of Christ's Body, the Church.


The condemnations and the anathemas of the councils are no longer valid and should be stricken from liturgical books. We are now lodged in the "World Council of Churches" and have essentially betrayed - with our membership alone[29] - our ecclesiastical self-awareness. We have removed the dogma regarding the One, Holy, Catholic and Apostolic Church - the dogma of "one Lord, one Faith, one Baptism."[30]


7. This inter-Christian syncretism has now expanded into an inter-religious syncretism, which equates all the religions with the unique knowledge of and reverence for God and a Christ-like way of life - all revealed from on high by Christ. Consequently, it is not only the dogma of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church in relation to the various heresies that is being attacked, but also the foundational and unique dogma of revelation and salvation of mankind through Jesus Christ in relation to the religions of the world. It is the worst delusion, the greatest heresy of all ages.


8. We believe and confess that salvation is possible in Christ alone. The religions of the world, but also the various heresies do not lead man to salvation. The Orthodox Church is not merely the true Church; She is the only Church. She alone has remained faithful to the Gospel, the Synods and the Fathers, and consequently She alone represents the true catholic Church of Christ. According to the blessed Elder Justin Popovitch, Ecumenism is a common name for the pseudo-churches of Western Europe; their common name is "pan-heresy."[31]


This pan-heresy has been accepted by many Orthodox patriarchs, archbishops, bishops, clergymen, monks and laity. They teach it, "bareheaded," they apply it and impose it in practice, communing with heretics in every possible manner - with common prayers, with exchanges of visits, with pastoral collaborations - thus essentially placing themselves outside the Church.[32] Our stance, per the Conciliar canonical decisions and per the example of the Saints, is obvious. Each one must now assume his responsibilities.


9. There are of course collective responsibilities also, and chiefly in the ecumenistic conscience of our hierarchs and theologians, towards the Orthodox people (pleroma) and their individual flocks. To them, we declare with a fear of God and with love that this stance of theirs and their involvement in ecumenistic activities are condemnable from every aspect, because:


a) they actively impugn our Orthodox-Patristic Tradition and Faith;
b) they are sowing doubt in the hearts of their flock and unsettle many, leading to division and schism, and
c) they are luring a portion of the flock into delusion, and thus, to spiritual disaster.


We, therefore, declare that, for the aforementioned reasons, those who endeavor within this ecumenist irresponsibility, whatever rank they may hold within the Church Body, contradict the tradition of our Saints and are thus stand in opposition to them. For this reason their stance must be condemned and rejected by the entirety of the Hierarchy and Faithful.[33]
--------------------------------------------------------------------------------


[1] See treatise by Gennadius II Scholarios, Patriarch of Constantinople: "Regarding the only way to the salvation of mankind," to George Scholarios "The complete extant works - Oevres Completes de Georges Scholarios," Volumes I-VII, Paris 1928-1936, publ. L. Petit - X. Siderides - M. Jugie, Vol. III, 434-452.


[2] John 8:12 "I am the light of the world - whosoever follows Me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." John 3:19 "The light had come to the world and men loved the darkness rather than the light."


[3] Acts 4:12.


[4] 1 John 4:2-3: "Every spirit that confesses Jesus had cometh in the flesh, is from God; and every spirit that does not confess Jesus Christ had cometh in the flesh, is not from God. And this is what you have heard regarding the antichrist: that he cometh and is now already in the world."


[5] See "Didaches" (Teachings) of St.Cosmas of Aetolia, of I. Menounos, "Cosmas of Aetolia teachings" (and biography), Tinos publications, Athens, Didache A1, 37, page 142: "All faiths are false, counterfeit, all of them the Devil's. This I realized as being true, divine, heavenly, correct, perfect, both by my word and by your word: that the faith of the pious and Orthodox Christians is good and holy, and that we must believe and be baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit."


[6] "Homily prior to the exile" 1, ΕΠΕ 33, 186.


[7] Epistle 90, "To the most holy brothers and bishops in the West" 2, ΕΠΕ 2, 20.


[8] This refers to those who provoke and innovate with regard to the Faith. It does not mean that Orthodox Christians should have no contact with non-Orthodox in the context of missionary outreach and witness, which would mean the cessation of all evangelism, missionary work, sharing of our Faith, etc. -Ed.


[9] Galatians. 1, 9. To Gall. Homily chapt. 1, PG 61, 624.


[10] Mansi, 13, 409-412.


[11] In our age of "political correctness" this statement may seem outrageous and unnecessarily inflammatory. It is, however, "soft" in comparison to the writings of the Holy Fathers (e.g., note the language of St. Photios the Great throughout his 10th-century treatise against the filioque clause, On the Mystagogy of the Holy Spirit - and this was long before many other heresies were introduced). The Holy Fathers have, for centuries, viewed the Roman Catholicism as a womb of heresies, beginning with the adoption and promulgation of the filioque clause.
Consider the following statements from another Confession of Faith from modern times, the Patriarchal Encyclical of 1848: "As soon as [the filioque] was introduced into the Churches of the West it brought forth disgraceful fruits, bringing with it, little by little, other novelties, for the most part contrary to the express commands of our Savior in the Gospel-commands which till its entrance into the Churches were closely observed.... It drove the theologians of the West, as its defenders, since they had no ground either in Scripture or the Fathers to countenance heretical teachings, not only into misrepresentations of the Scriptures, such as are seen in none of the Fathers of the Holy Catholic Church, but also into adulterations of the sacred and pure writings of the Fathers alike of the East and West."
Similar language is found in the the Patriarchal Encyclical of 1895: "[B]ut the present Roman Church is the Church of innovations, of the falsification of the writings of the Church Fathers, and of the misinterpretation of the Holy Scripture and of the decrees of the holy councils, for which she has reasonably and justly been disowned, and is still disowned, so far as she remains in her error.... [A]s has been said before, the Western Church, from the tenth century downwards, has privily brought into herself through the papacy various and strange and heretical doctrines and innovations, and so she has been torn away and removed far from the true and orthodox Church of Christ." If some find the language of the "Confession of Faith Against Ecumenism" offensive, they might consider whether this is due to a lack of familiarity with the writings of the Holy Fathers, and past confessional statements of the Orthodox Church. - Ed.


[12] Again, see the Patriarchal Encyclicals of 1848 and 1895, which lay this out in great detail. - Ed.


[13] The moral laxity and decadence, even among the clergy, had already been noted at the beginning of the 15th century, by Saint Simeon of Thessaloniki (see 'Dogmatic Epistle 16' in D. Balfour, by Simeon of Thessaloniki (1416/17-1429) "Theological Works," Vlatades Gleanings 34, Thessaloniki 1981, page 218: "And furthermore, that they did not regard fornication at all entailing Hell, not even among their priests, but instead, they would unscrupulously have concubines and youths for fornication and would every day officiate." Ibid, 15, page 216: "They also do not follow an evangelical lifestyle; for, every kind of luxury and fornication to them is not a reprehensible matter, nor anything else that is forbidden for Christians.") The moral decadence that is observed of late even among the Orthodox clergy is the result of liberalism which accompanies ecumenism and of secularism.


[14] The term "Grace" is often misunderstood today. The Patristic teaching on the subject was best expressed by our Venerable Father Diadochus the God-bearer, Bishop of Photike in Epirus. As he writes in his Hundred Texts on Spiritual Knowledge and Discernment: "Before holy baptism Grace encourages the soul towards good from the outside, while Satan lurks in its depths, trying to block all the intellect's ways of approach to the divine. But from the moment we are reborn through Baptism, the demon is outside, Grace is within." And, in our own days, Blessed Archbishop Seraphim of Sophia writes concerning the two forms of Grace: "According to the teaching of the Holy Fathers, the Grace of the Holy Spirit is manifest in two forms: firstly, as an external, providential Grace, which acts in and throughout the lives of everybody, enabling anyone to accept the True Faith; and, secondly, as an internal, salvific Grace, which revivifies, redeems, and functions solely in the Orthodox Church." Here the Confession refers to the latter form of Grace. The general operation of the Holy Spirit among all men is not in question. - Ed.


[15] Dialogue 23, PG 155, 120-121. Epistle regarding blessedness 5, in D. Balfour, Simeon Archbishop of Thessaloniki (1416/17-1429), "Theological Works," Vlatades Gleanings 34, Thessaloniki 1981, page 226. These comments of Saint Simeon should be interpreted on the basis of the Patristic teaching on Grace, as referred to in note 14 above. - Ed.


[16] Here the Confession speaks generally of Protestantism. Given that there are 26,000+ denominations, it is impossible to make a succinct statement about Protestant tenets that applies accurately to them all. The Confession is admittedly painting with a broad brush, but these are all aspects of Protestantism that apply more or less to all Protestant groups, unless otherwise specified as speaking to particular confessions (such as Calvinism). - Ed.


[17] "Canonical precision" or akriveia, is the norm, as it is most consistent with the theological principles under-girding the Canons concerning Holy Baptism. Nevertheless, the authors of the Confession would agree that, when canonical presuppositions existed, "canonical dispensation", or oikonomia, has been employed. It is also the case, however, that, in almost every case today, those presuppositions (such as triple immersion) do not exist. - Ed.


[18] The reception of a convert into the Church by oikonomia, when indeed it is done within the canonical prescriptions and leads to the same end as akriveia, in no way can be interpreted as altering Orthodox ecclesiology. Employing oikonomia in the reception of non-Orthodox does not mean acceptance per se of non-Orthodox mysteries. The acceptance per se of non-Orthodox mysteries by some Orthodox representatives in the ecumenical movement is impossible to reconcile with Orthodox ecclesiology and is to be rejected as contrary to the Orthodox Dogma of the Church. - Ed.


[19] Canonical Epistle Ά, To Amphilochios of Iconion, 1st Canon.


[20] In the text of the 9th General Convention of the World Council of Churches in Porto Alegre, Brazil in 2006, which was accepted by the representatives of the Orthodox churches and was titled "Called to be the One Chuch," in paragraph 8 it states: "All those baptized in Christ are united in His name." In paragraph 9: "That we all belong in common to Christ through baptism in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, gives the churches the possibility and it invites them to walk together, even when they disagree. We assure that there is one baptism, exactly as there is one body and one Spirit, one hope in our calling, one Lord, one Faith, one God and Father to all of us (see Ephes.4:4-6)." The Metropolitan of Pergamos John (Zizioulas) in his work "Orthodox Ecclesiology and the Ecumenical Movement," Sourozh Diocesan Magazine (England, August 1985, vol.21, page 23), had paved the way for this position, by stating: "Within baptism, even if there is a break, a division, a schism, you can still speak of the Church... The Orthodox, in my understanding at least, participate in the ecumenical movement as a movement of baptized Christians, who are in a state of division because they cannot express the same faith together. In the past this has happened because of a lack of love which is now, thank God, disappearing."


[21] Apologetics on the flight to Pontus 82, ΕΠΕ 1, 176.


[22] To Romans, Homily 22, 2, PG 60, 611. To Philippians, Homily 2.1, PG 62, 119.


[23] Confession of faith displayed in Florence, in Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d'Ephèse, par L. Petit, Patrologia Orientalis 17, 442.


[24] That is, "churches" in a more or less real, ecclesiological way, implying mystical union with the one, true Church of Christ, the Orthodox Church. - Ed.


[25] See I.Karmiris', "The Dogmatic and Symbolic Monuments of the Orthodox Catholic Church," vol. 2, page 958.


[26] One recent example of this is found in the declaration of the 9th General Convention of the World Council of Churches in Porto Alegre, Brazil in 2006, which was accepted by the representatives of the Local Orthodox Churches and was entitled "Called to be the One Chuch." In section II, paragraph 6 of the document, which is a common declaration of Orthodox and heterodox, we read: "Each church is the Church catholic and not simply a part of it. Each church is the Church catholic, but not the whole of it. Each church fulfils its catholicity when it is in communion with the other churches." But, as it would be expected, this "new dogma" takes on a wide variety of expressions, from including only two churches, such as (in the "two lung" theory) Roman Catholicism and the Orthodox Church, or three churches, as in the classic Branch Theory of the Anglicans, or including many churches, as has been expressed in the "invisible church" ecclesiology of the World Council of Churches and the "baptismal unity" theory. That which binds these various theories together is a rejection of "ecclesiological exclusivism" and an ecumenism "of return." A sentiment that is said often and by many, including Orthodox primates and hierarchs, is that "a Catholic will not become an Orthodox and vice versa, but we must approach the altar together" (Bishop Tichon, Diocese of Central and Western Europe of the Patriarchate of Bulgaria on his visit to the Pope, October 22nd, 2009; See http://www.zenit.org/article-27299?l=english).


[27] See joint statement by Pope John-Paul II and Patriarch Bartholomew during the latter's visit to Rome on the 29th of June, 1995. The same had been proclaimed at an earlier date by the Combined Theological Committee for the Dialogue between Orthodox and Papists, in Balamand, Lebanon in 1993.


[28] The term "valid" here means accepting heterodox baptism "per se", in and of itself, apart from the Church, and has ecclesiological implications which the kat'oikonomia reception of the non-Orthodox can never imply.


[29] This is a question of methodology, the "essential betrayal" being an abandonment of the patristic methodology of witness, wherein the Scriptural command, "a man that is an heretic after the first and second admonition reject" (Tit 3:10) is followed, if not in word than in spirit. Rather, we have "lodged" ourselves in the World Council of Churches as full organic members, even committing ourselves to dialogue without presuppositions or limits. This disregard for patristic and scriptural guidelines to proper witness inevitably has lead to a betrayal of the Church's self-understanding.


[30] Ephesians 4:5.


[31] Archimandrite Justin Popovitch, Orthodox Church and Ecumenism, Thessaloniki 1974, page 224.


[32] What is not meant here is an institutional departure from the Church by excommunication or anathema. And this is clear by the use of the terms "essentially" and "placing themselves." Rather, what is meant is that by their actions and their words they have separated themselves in essence from the Church - from Her Fathers, Her Way and Her Life. They have essentially removed themselves from the Church by no longer following the Holy Fathers, no longer expressing the Orthodox Faith.
The passage draws on the 15th canon of the 1st -2nd Synod. The understanding behind the phrase "essentially placing themselves outside the Church" is clearly implied in the canon when it states: "For not bishops, but false bishops and false teachers have they condemned..." The 15th canon, although praising those who cease commemoration of their bishop, who is teaching heresy "bareheaded", does not make ceasing commemoration a requirement. It leaves the particular coure of action - based on the canons and councils and fathers - to the discretion of each. The Confession follows suit, clearly naming the heresy and calling all to appropriate response ("Our stance, per the Conciliar canonical decisions and per the example of the Saints, is obvious.), but leaving the particulars to each one's discretion ("Each one must now assume his responsibilities"). - Ed.


[33] As of Janurary 30, 2010 17,250 clergy, monks and laymen have signed this Confession of Faith against Ecumenism. See: http://www.impantokratoros.gr/ABF82395.el.aspx for a complete list of signers.
NOTICE:


Whosoever of the clergy, monks, nuns and the laity desires to participate in this small deposition of Orthodox confession may declare it, by writing:


"I agree with the Confession of Faith against Ecumenism, and subscribe to it"


They may send this declaration indicating their name and their ecclesiastic, monastic or professional status, to the following address:


Periodical "THEODROMIA", P.O.Box 1602, Thessaloniki 541 24, Greece - Fax +30 2310 276590 - email address: palimpce@otenet.gr


The above Confession of Faith has been signed by the following, as a first indication.
It has been signed and will be signed by many more:


Last update: 15 OCTOBER 2009


Metropolitan Panteleimon of Antinoes
Metropolitan Seraphim of Kythira and Antikythira
Metropolitan Kosmas of Etolia and Akarnania
Metropolitan Seraphim of Piraeus
Metropolitan Artemios of Raskas and Prizrenis, Kossovo and Metohia.
Bishop George (Schaefer) of Mayfield, Abbot of Holy Cross Monastery, Wayne, West Virginia
Archim. Christodoulos, Abbot of the Holy Monastery of Koutloumousiou, Holy Mountain
Archim. Joseph, Abbot of the Holy Monastery of Xeropotamou, Holy Mountain
Archim. Philotheos, Abbot of the Holy Monastery of Karakalou, Holy Mountain
Archim. Agathon, Abbot of the Holy Monastery of Constamonitou, Holy Mountain.
Archim. Nikodemos, Abbot of the Holy Monastery of Filotheou, Holy Mountain


Protopr. George Metallinos, Peer Professor, School of Theology, University of Athens
Protopr. Theodoros Zisis, Peer Professor, School of Theology, University of Thessaloniki
Archim. Markos Manolis, Spiritual Head of "Pan-Hellenic Orthodox Union"
Archim. Athanasios, Abbot of the Holy Monastery of Stavrovouniou, Cyprus.
Archim. Timotheos Sakkas, Abbot of the Holy Monastery Paraklhtou, Oropos
Archim. Kyrill Kehagioglou, Abbot of the Holy Monastery of Pantokratoros Melissohoriou Langada
Archim. Sarantis Sarantos, Priest of the Dormition of the Theotokos,Amarousio, Attica.
Archim. Maximos Karavas, Abbot of the Holy Monastery of Saint Paraskevi, Milohoriou, Ptolemaidas
Archim. Gregory Hadjinikolaou, Abbot of the Holy Monastery of the Holy Trinity, Ano Gatzeas Volou.
Archim. Athanasios Anastasiou, Abbot of the Hily Monastery of Great Meteorou.
Archim.Theoklitos Bolkas, Abbot of Holy Isihastirio of Saint Arsenio the Kapadocian, Halkidiki
Archim. Chrysostomos, Abbot of the Holy Community of Saint Nikodemos, Pentalofos, Goumenitcha.
Archim. Theodore Diamantis, Abbot of the Holy Monastery of the Theotokos, Molyskepastou, Konitsa.
Archim. Palamas Kyrillidis, Abbot of the Holy Monastery of the Nativity of the Theotokos, Kallipetra, Veria.
Archim. Eudokimos, Spiritual Father of the Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Archim. Chrysostomos, Abbot of the Holy Monastery of Saint Gerasimos the Jordanian, Jerusalem.
Archim. Laurentios Gratsias, Holy Metropolis of Florina, Prespon and Eordeas.
Archim. Meletios Vadrahanis, Holy Metropolis of Florina, Prespon and Eordeas.
Archim. Paul Demetracopoulos, Holy Monastery of the Transfiguration of the Lord, Moutsialis, Veria.
Archim. Ignatios Kalaitzopoulos, Holy Monastery of Saint Paraskevi, Melohoriou, Ptolemaidas.
Archim. Symeon Georgiadis, Holy Monastery of the Holy Trinity, Ano Gatzeas, Volos
Archim. Augustine Siarras, Holy Monastery of the Holy Trinity, Ano Gatzeas, Volos
Archim. Ambrosios Gionis, Holy Monastery of the Holy Trinity, Ano Gatzeas, Volos
Archim. Benedict, Abbot of the Holy Monastery of the Holy Archangels, Prizreni, with following.
Archim. Gerasimos, Abbot of the Holy Monastery of Saint George, Jourgevi Stoupovi, with following.
Archim. Nicholaos, Abbot of the Holy Monastery of the Holy Archangels, Mavropotami, with following.
Archim. Romylos, Abbot of the Holy Monastery of the Entry of the Theotokos, Doumboki Potok, with following.
Archim. Symeon, Abbot of the Holy Monastery of Saint Stephen, Baniska, with following.
Archim. Stephanos, Abbot of the Holy Monastery of the Saints Anargyron Zotsitse, with following.
Archim. Ioannikios Kotsonis, Abbot of the Holy Monastery of the Transfiguration of the Lord, Sohos, Thessaloniki
Archim. Paul Danas, Hieropreacher of the Holy Monastery of Etolias and Akarnanias.
Archim. Constantine Paleologopoulos, retired priest of the Holy Monastery of Kalavriton and Egalias Egio.
Archim. Paisios Papadopoulos, Abbot of the Holy Monastery of Saint Gregory Palamas, Filota, Metropolis of Florina.
Archim. Epiphanios Hadjigiagou, Head Metropolitan of the Church of Florina, Florina.
Archim. Athanasios Siamakis, Hieropreacher of the Holy Monastery of Florina
Archim. Anargyros Afthonidis, Military Priest, Florina
Archim. Augustine Andritsopoulos, Abbot of the Holy Monastery of Myrtias of the Holy Monastery of Etolia and Akarnania.
Archim. Theodosis Kyprianou, Holy Monastery of Saint Filotheou, Skete Saint George, Karyes, Holy Mountain.
Archim. Ignatios Kalaitzopoulos, Holy Monastery of Saint Paraskevi, Milohoriou, Ptolemaidas.
Archim. Ierotheos Skiadas, Abbot of the Holy Monastery of the Dormition of the Theotokos, Vlohou, Agriniou.
Archim. Ioasaph Makris, Holy Monastery of Meteora.
Archim.Kosmas Paleogiannis, Cell of Saint John the Theologian of the Holy Monastery of Dohiariou, Holy Mountain.
Archim. Sevastianos Amantidis, Abbot of the Holy Monastery of Saint Paraskevis Vasiliados, Kastoria.
Archim.Christos Kyriazopoulos, past Educational Adviser, Thessaloniki
Archim. Nektarios Ziombolas, Military Priest
Archim. Joseph Aivazoglou, Holy Church of the Theotokos Ahiropiitou (not made by hand) Thessaloniki.
Elder Gregory, HieromonkHoly IsyhastirionDanieleon, Katounakia, Holy Mountain.
Elder Efstratios, Hiermonk, Holy Monastery of Great Lavvra, Holy Mountain.
Elder Fillipos, Hieromonk, Kalyvi of Great Athanasiou, Mikra Agia Anna, Holy Mountain.
Hieromonk Athanasios, Holy Isyhastirion Danieleon, Katounakia, Holy Mountain.
Hieromonk Nikodemos, Holy Isyhastirion Danieleon, Katounakia, Holy Mountain.
Hieromonk Nephon, Holy Isyhastirion Danieleon, Katounakia, Holy Mountain.
Hieromonk Chrysostom Kartsonas, Kalyvi of Saint George, Holy Skete of Saint Anna, Holy Mountain.
Hieromonk Onoufrios, Kalyvi of the Holy Forerunner, Holy Skete of Saint Anna, Holy Mountain.
Hieromonk Chrysanthos, Kalyvi of the Holy Forerunner, Holy Skete of Saint Anna , Holy Mountain.
Hieromonk Azarias, Kalyvi of the Holy Forerunner, Holy Skete of Saint Anna, Holy Mountain.
Hieromonk Gabriel, Holy Cell of the Theotokos Gorgoepikoou, Holy Monastery of Pantokratoros, Holy Mountain.
Hieromonk Panteleimon, Holy Cell of Saint Panteleimon, Holy Monastery of Saint Pantokratoros, Holy Mountain.
Hieromonk Basil, Abbot of the Holy Monastery of Saints Anargyron, Vratsevo, with following.
Hieromonk Efthimios, Abbot of the Holy Monastery of the Holy Forerunner, Sotsanitsa, with following.
Hieromonk Theoktistos, Abbot of the Holy Monastery of the Holy Trinity, Sopotsani, with following.
Hieromonk Tychon, Holy Isyhastirion of Pantokratoros, Melissohorion
Hieromonk Chariton, Hily Cell of Ascension, Karyes, Holy Mountain.
Hieromonk Nestor.
Hieromonk Augustine, Holy Monastery of All Saints and Saint Savva the Sanctified, Jerusalem.
Hieromonk Modestos Diasakis, Holy Monastery of Saint Paraskevi, Kastoria.
Hieromonk Raphael Kyriakou, Holy Monastery of Saint Raphael-Marina, Larnaka, Cyprus.
Hieromonk Photios Georgiou, Holy Monastery of Kastorias.


Protopr. Lambros Photopoulos, Officiating priest, Holy Church of Saint Kosma Etolos, Amarousio, Attica.
Protopr. John Photopoulos, Officiating priest, Holy Church of Saint Paraskevi, Attica.
Protopr. Athanasios Minas, Loutraki Korinthias.
Protopr. Eleftherios Palamas, Saints Christophori (God-bearers) Ptolemaid.
Protopr. Constantine Mygdalis, In Charge of the Holy Church of Saint Constantine, Volos.
Protopr. Photios Vezynias, Teacher, Holy Metropolis of Langada.
Protopr. Anthony Bousdekis, Abbot of the Holy Monastery of Saint Nicholas of Nicea.
Protopr. Demetrios Vasiliadis, Holy Metropolis of Maronia and Komotini
Protopr. Vasilios E. Voloudakis, Officiating priest, Holy Church of Saint Nicholas Pefkakion, Athens.
Protopr. Vasilios Gogidis, Officiating priest, Holy Metropolitan Church of Saint Nicholas, Megapoleos.
Protopr. Nicholas Zaharopoulos, Officiating priest of the Holy Church of Saint Fanourios, Drapetsonas.
Protopr. Haralambos Lalaitis, Officiating priest, Holy Church of the Theotokos Myrtidiotissis, Piraeus.
Protopr. Chariton Pappas, Officiating priest, Holy Church of Saint Demetrios, Piraeus.
Protopr. Panagiotis Sahtouris, Officiating priest, Holy Church of Saint Nilus, Pireaus.
Protopr. Constantinos Tzafestas, Officiating priest, Holy Metropolitan Church of Kerkyra, Theologian, retired Professor M.E., Kerkyra.
Protopr. Christos Christodoulos, Officiating priest, Holy Church of Saint Constantine and Helen, Piraeus.
Protopr. Radoslav Jankovic, Secretary of the Holy Metropolis of Raskas and Prizrenis and Kossovo and Metohia.
Protopr. Dimitrios Vasiliadis, Komotini.
Protopr. Anastasios Semertzidis, Hierarchal Commissioner of the Kastoria eparchy.
Protopr. George Kougioumtzoglou, Thessaloniki.
Protopr. Constantinos Andreopoulos, Holy Monastery Florinis.
Protopr. Vasilios Christidis, Holy Monastery Attikis.
Protopr. Haralambos Nalpadidis, Holy Monastery Florinis.
Protopr. Photios Bithas, Holy Monastery of Saint Spyridon, Great Yarmouth, England.
Priest Dionysios tatsis, Educator, Konitsa.
Priest Demetrios Sarris, Officiating priest, Holy Church of Pammegiston Taksiarhon, Sesklou, Esonias.
Priest Efthimios Antoniadis, Holy Metropolis of Larisa.
Priest Anastasios Gotsopoulos, Officiating priest of the Holy Church of Saint Nicholas, Patra.
Priest George Papageorgiou, Holy Metropolis Demetriados.
Priest Peter Hirs, Petrokerasa, Halkidiki.
Priest Theophanis Manouras, Officiating priest, Holy Church of Saint Athanasiou Valestinou, Magnesias.
Priest Pashalis Ginoudis, Holy Metropolis of Larisa.
Priest George Diamantopoulos, Lavrio, Holy Metropolis Mesogeas.
Priest Vasilios Kokolakis, Officiating priest, Holy Church of the Holy Cross, Holargos.
Priest Peter Pantazis, Officiating priest, Holy Church of the Transfiguration, Halandriou.
Priest Anthony Valvis, Officiating priest, Holy Church of Saint Nilus, Piraeus.
Priest John Vernikos, Holy Church of the Annunciation of the Theotokos, Montgomery, Alabama.
Priest Nicholas Gavalles, Holy Church of the Holy Apostles, Psalidiou, Amarousio.
Priest Iraklis Drivas, Officiating Priest, Holy Church of the Theotokos Myrtidiotissa, Piraeus.
Priest Demetrios Kalabounias, Officiating priest, Holy Church of Saint Nilus, Piraeus.
Priest Demetrios Lambrou, clergy, Holy Monastery Prevezis, Aneza-Artas.
Priest Basilios Mouzelis, Officiating priest, Chapel of Saints Anargyron, Hospital of Halkidos.
Priest Panagiotis Balis, Officiating priest, Holy Church of the Entry of the Theotokos, Imerovigliou, Thera.
Priest Christopher Chronis, Holy Monastery Etolias and Akarnanias.
Priest Sotirios Manolopoulos, Officiating priest, Holy Church of Saint Basil Vrahneika, Holy Monastery of Patra.
Priest George Vasilakis, Lyon, France.
Priest Theoharis Megas, Hieroteacher, Director of Plystylou, Kavalas.
Priest Daniel de Oliveira Pinheiro, Ukrainian Orthodox Church in Brazil.
Priest Demetrios Sykopoulos, Holy Monastery Kastorias.
Priest Triantafyllos Xeros, Thessaloniki.
Presvytera Maria Tsiplakaki, Vathilakkos, Kozani.
Stewart Demetrios Papagiannis, Officiating priest, Holy Church of Saint Fanourios, Drapetsonas.
Stewart John Psarras, Officiating priest, Holy Church of Saint George Mesoropis, Holy Monastery Eleftheroupoleos.
Stewart John Kyprianou, Officiating priest, Holy Church of Saint Nicholas, Egomi-Lefkosia, Cyprus.
Priest Miltiadis Karagiannis, Kefalohori Imathias.


Hierodeacon Theologos Kostopoulos, Holy Monastery of the Holy Trinity, Ano Gazeas Volou.
Hierodeacon Antonios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Hierodeacon George Theodoridis, Holy Metropolis of Lerou, Kalymnou and Astypaleas.
Hierodeacon Iraklidios Kleanthous, Holy Metropolis Tamasou, Cyprus.


Elder Theoliptos Monk, Hut of the Holy Forerunner, Holy Scete of Saint Anna, Holy Mountain.
Elder Gabriel Monk, Cell of Saint Christodoulou, Karyes, Holy Mountain.
Elder Ilarion Monk, near Arsana Constamonitou, Holy Mountain.
Elder Daniel Monk, Holy Isyhastirion Danieleon, Katanoukia, Holy Mountain.
Elder Akakios Monk, Holy Isyhastirion Danieleon, Katanoukia, Holy Mountain.
Elder Stefanos Monk, Holy Isyhastirion Danieleon, Katanoukia, Holy Mountain.
Elder Paul Monk, Holy Cell of the Holy Apostles, SceteXenofontos, Holy Mountain.
Elder Onoufrios Monk, Holy Cell of the Nativity of the Theotokos, Holy Monastery Pantokratoros,Holy Mountain.
Elder Nektarios Monk, Holy Cell of the Lifebearing Spring, Holy Monastery Koutloumousiou, Holy Mountain.
Elder Isaak Monk, Holy Cell of the Nativity of the Theotokos, Holy Monastery Stavronikita, Holy Mountain.
Elder Moses Monk, Holy Cell of Saint John Chrysostom, Scete of Saint Panteleimon, Holy Monastery Koutloumousiou, Holy Mountain.
Elder Heruvim Monk, New Scete, Holy Mountain.
Monk Arsenios Vliakoftis, Holy Isyhastirion of Saint Arsenios of Kappadocia, Halkidiki.
Monk George, Holy Cell of the Nativity of the Theotokos, Holy Monastery of Pantokratoros, Holy Mountain.
Monk Christopher, Holy Cell of the Apostles, Scete Xenofontos, Holy Mountain.
Monk Maximos, Holy Isyhastirion Danieleon, Katanoukia, Holy Mountain.
Monk Dositheos, Kathisma Holy Monastery of Koutloumousiou, Holy Mountain.
Monk Spyridon, Cell of Saint Nicholas, Holy Monastery of Koutloumousiou, Holy Mountain.
Monk Damaskinos Agiorite, Holy Cell of the Holy Forerunner, Holy Monastery of Karakallou.
Monk Savvas Lavriotis, Holy Monastery of Great Lavra, Holy Mountain.
Monk Theophilos Agiorite, Holy Cell Sanbri, Holy Mountain.
Monk Paisios, Holy Cell of the Holy Archangels "Savveon", Holy Mountain.
Monk Herouvim, Holy Cell of the Holy Archangels, Saint John Koukouzeli, Holy Mountain.
Monk Nikodemos, Holy Cell of Saint Nektarios, Kapsala, Holy Mountain.
Monk Disitheos, Holy Monastery of the Transfiguration of the Lord, Sohos, Langada.
Monk Chariton, Hut of the Holy Forerunner, Holy Scete of Saint Anna, Holy Mountain.
Monk Nikodemos, Hut of the Holy Forerunner, Holy Scete of Saint Anna, Holy Mountain.
Monk Averkios, Hut of the Holy Forerunner, Holy Scete of Saint Anna, Holy Mountain.
Monk Prodromos, Hut of the Holy Forerunner, Scete of Saint Anna, Holy Mountain.
Monk Arsenios, Holy Hut of Saint Gerasimos, Scete of Saint Panteleimon, Holy Monastery Koutloumousiou, Holy Mountain.
Monk Arsenios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Demetrios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Dionysios, Holy Isyhastiorion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Efstratios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Ignatios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Mardarios, Jerusalem.
Monk Michael, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Nektarios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Nicodemos Bilalis, Cell of the Visitation (Ypapanti) - Kapsala, Holy Mountain.
Monk Pahomios, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Raphael, Holy Isyhastirion Pantokratoros, Melissohoriou.
Monk Arkadios Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Arsenios Kotzias, Holy Monastery of Saint Paraskevi, Kastoria.
Monk George, New Scete, Holy Mountain.
Monk Efraim Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Zosimas Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Ioannikos Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Iosaph Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Kallinikos Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Lazaros Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem
Monk Merkourios Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Paisios Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Raphael Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Savvas Mousdikas, Holy Monastery of Saint Paraskevi, Kastoria.
Monk Seraphim Sabbaite, Holy Lavra of Savva the Sanctified, Jerusalem.
Monk Philotheos Tzimoropoulos, Holy Monastery of Saint Paraskevi, Kastoria.
Monk Herouvim Sabbaite, Holy Lavra of Saint Savva the Sanctified, Jerusalem.


Nun Agathi Antoniou, Abbess, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Mariam, Abbess, Holy Monastery of Saint Laurentios, Pilio.
Nun Christonymphi, Holy Monastery of Saint Laurentios, Pilio.
Nun Laurentia, Holy Monastery of Saint Laurentios, Pilio.
Nun Agathinoi Antoniou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Agathodouli Hondrou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Agathokliti Athanatou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Alexia Peppa, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Vessaria Laskou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Eufimia Dionysopoulou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Thekla Barka, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Theodosia Bouba, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Theoktisti Paila, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Theologia Papadaki, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Theoproti Tzitzira, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Theotekni Mitsikosta, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Theophania Kyriazopoulou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Justina Demetriou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Magdalen Papadam, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Makrina Pappa, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Mariam Kalogianni, Holy Shrine of the Transfiguration of the Lord, Holy Metropolis of Ierissou and of the Holy Mountain.
Nun Marina Famisi, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Markella Gaki, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Nektaria Bali, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Nikodimi Siahouli, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Kseni Karamihou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Prodromi Kapeti, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Sarra, Abbess, Holy Monastery of Saint Nicholas, Kontsoul, with following.
Nun Silouani Phillips, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Stephania Tesia, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Synglitiki Rekata, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Fevronia Dalla, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Philothei Bali, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Haralambia Mastoraki, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Christoniphi Bandeka, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Chrysostomi Polyzou, Holy Monastery of Saint Stephen, Holy Meteora.
Nun Melani, Thessaloniki.
Nun Christodouli, Thessaloniki.
Archimandrite Philemon Castro, Los Banos, Laguna, Philippines
Ieromonah Ioan Buliga, Manastirea Jacul Romanesc
Ieromonah Leontios, Slobozia, Romania
Hieromonk Mark, Economos
Hieromonk Nicolas (Vera) Parish Priest of the Parish of Saint Andrew and Saint Nicolas SerbianPatriarchate,
Jeromonah Naum Mirkovic, Proiguman Manastira Crna Reka Serbija
Hieromonk Nicolás (Vera), Parish Priest of the Parish of Saint Andrew and Saint Nicolás, Alicante (Spain), Serbian Patriarchate
Jeromonah Irinej Ristic, iguman manastira Bogorodia Brainska, eparhija rasko prizrenska i kosovsko-metohijska
Jeromonach Varnava Dimitrijevic, manastir Crna Reka, eparhija rasko prizrenskai kosovsko-metohijska


P. Protopresbitero Jorge (Georgios) Faraj, Sacerdote Ortodoxo del patriarcado de Antioquia en Honduras, Centro America
Protopresbyter Roman Cheb, Russia Siberia, sity Prokopyevsk, Paris Priest, Sacred Temple of Saint Nicholas
Pr. Constantin Diboș
Presbyter Sasha Petrovich, parish priest os St. Nicholas Serbian Orthodox Church, Omaha, Nebraska, USA
Priest Koniukhov Dimitry
Priest Toderita Rusu, the Ascenssion of Lord, Bucharest Romania
Fr. Photios, Spiritual Director, St. James the Just True Orthodox Center website, Russian True Orthodox Church.
Pr. Paroh Mihai Solomon, Parohia Sf. Ilie, Girona, Spania
Protodeacon Basil Alexandrovich Yakimov, Russian Orthodox Church
Diacono Ignacio Miranda, Catedral Ortodoxa Antioquena de San Pedro Sula, Honduras, Centro America
monah Hariton Vlajic, manastir Plocnik, eparhija rasko prizrenska i kosovskometohijska


Monahia Eufimia, Mănăstirea Sfinţii Arhangheli, Slobozia, România


Subdeacon Jorge Luiz Slobodaniuk, Ukrainian Orthodox church in Brazil (Ecumenical Patriarchate of Constantinople)

Last update: 15 OCTOBER 2009

ΑΠΟ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Υπόθεση Μαρίας Μαργαρίτη συγκάλυψη παιδεραστίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' 'ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ' 3'Οος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΙΑΦΟΡΑ Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΜΑΣΟΝΙΑ Μασονία ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ νεα εποχη Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ Πειραιώς κ. Σεραφείμ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Χιλιασμός (μάρτυρες του Ιεχωβά) Aντίχριστος καί David Mayer de Rothschild David Mayer de Rothschild Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3
O Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος ήταν ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της ορθοδοξίας του 20΄ Αιώνα , Μέγας ερμηνευτής της Αγίας γραφής και των πατέρων.Οι ακουστικές ομιλίες του ξεπερνούν τις 2000 ομιλίες. Έχει αναπτύξει άριστα σύμφωνα με τη γραφή και τους πατέρες το θέμα του Αντίχριστου και της Δευτέρας παρουσίας του χριστού,στις ΟΜΙΛΙΕς Β.προς Θεσσαλονικείς επιστ.,Στις κατηχήσεις Αγίου κυρίλλου Από ομιλία 90'έως 120' και στην ερμηνεία της ιεράς αποκαλύψεως του ιωαννου. Όποιος θέλει να ακούσει και να κατεβάσει όλες τις ομιλίες του μπορεί από εδώ.ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ \ ΕΙΣΟΔΟΣ \ ΗΧΟΛΗΨΙΕΣ \ ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ.