Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Οικολογία και "Νέα Εποχή"Η διογκούμενη οικολογική κρίση λαμβά­νει τραγικές πλέον διαστάσεις απειλώ­ντας με αφανισμό ολόκληρο τον πλανή­τη. H απειλή αυτή θέτει ολόκληρη την αν­θρωπότητα προ των ευθυνών της και επιτάσ­σει την εύρεση ικανοποιητικών λύσεων για την αντιμετώπιση των οξυτάτων περιβαλλοντολογικών προβλημάτων.

Στις μέρες μας σημειώνεται μία ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για την προστασία του πε­ριβάλλοντος, από οικολογικές οργανώσεις, κυβερνήσεις κρατών, κοινωνικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα. Μία ευαισθητοποίηση η οποία, όμως, τις πε­ρισσότερες φορές δεν ξεκινά από ασφαλή βά­ση, καθώς αρνείται να αναγνωρίσει την αλη­θινή αιτία της κρίσεως, η οποία είναι πρωτί­στως πνευματική και πηγάζει από την απο­μάκρυνση του ανθρώπου από τον Άγιο Τρια­δικό Θεό και την άρνηση των εντολών του.

Για την ορθόδοξη πατερική σκέψη και θεολογία η κτίση είναι δημιουργία του Θεού και γι' αυτό η μόνη αληθινή και σωτήρια σχέ­ση του ανθρώπου με το περιβάλλον απορρέει από την ανάλογη σχέση και κοινωνία του αν­θρώπου με τον Θεό.

Ο κορεσμός και η αλλοτρίωση που επέ­φεραν οι φρενήρεις ρυθμοί της τεχνολογικής αναπτύξεως, με τις ανεπανόρθωτες συνέπειές τους στο φυσικό περιβάλλον, έστρεψαν την ανθρώπινη αναζήτηση στους αντίποδες αυ­τής της συλλογιστικής, στις σύγχρονες, δηλα­δή, μορφές αυτονομημένης φυσιολατρείας και ιεροποιήσεως της φύσεως.

Στο πλαίσιο αυτό συναντά κανείς όλο και πιο έντονες παγανιστικές και αποκρυφιστικές επιδράσεις στις αντιλήψεις και τις δραστη­ριότητες πολλών συγχρόνων οικολογικών κι­νημάτων.

Ενδεικτική της νεοεποχικής αυτής τάσεως είναι και η λεγομένη «νέα οικολογική (ή περιβαλλοντολογική) ηθική» που καλλιεργείται και προβάλλεται και που καταλήγει στην προσπάθεια αντικαταστάσεως της ανθρωπο­κεντρικής ηθικής από μία «βιοκεντρική» ηθική.

Η περιβαλλοντική ή βιοκεντρική ηθική μεριμνά αγωνιωδώς για την διάσωση του αισθητού κόσμου. Σύμφωνα με τους θεωρητι­κούς της, ο άνθρωπος οφείλει να αισθάνεται υπεύθυνος μόνο για ό,τι διακυβεύεται σε αι­σθητό επίπεδο και όχι για την «απώλεια» της ψυχής του ή του πνευματικού προορισμού του κόσμου (Roderick Nash, Τα δικαιώματα της φύσης).

Αντίστοιχη κινητοποίηση για το περιβάλ­λον επιδεικνύεται και σε διαθρησκειακό επί­πεδο, όπου καταγράφονται μία σειρά δρα­στηριοτήτων και εκδηλώσεων για την συμβο­λή των θρησκειών στην προστασία του περι­βάλλοντος. Οι περισσότερες, όμως, από αυτές τις δραστηριότητες ενέχουν τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία (όταν υπάρχει ορθόδοξη συμμετοχή) συμφειρμού της με ποικίλες κακοδοξίες διαφόρων ομολογιών, σεκτών, αποκρυφιστών κ.ά.

Μία εκδήλωση για το περιβάλλον πραγμα­τοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2000 στο Κατμαντού του Νεπάλ, στο πλαίσιο του 39ου Διεθνούς Συνεδρίου του WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση) και σε συνεργασία με την ARC (Alliance of Religions and Conservation), όπου εκπρόσωποι των θρησκειών «προ­σέφεραν ιερά δώρα στην Γη».

Στην εκδήλωση παρέστη και συμμετείχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο­μαίος, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός εισηγη­τής του Συνεδρίου και προσέφερε ως «ιερό δώρο στην Γη» μία μοναστηριακή έκταση στην περιοχή της Δωδεκανήσου.

Οπως αναφέρει η σχετική ειδησιογραφία, ένα σύνολο 26 «ιερών δώρων» προσφέρθηκαν στον πλανήτη Γη κατά την διάρκεια της τελε­τής «Ταξίδι στο Κατμαντού: Ιερά Δώρα για έναν Ζωντανό Πλανήτη». Ο Βασιλιάς του Κατμαντού Birendra κήρυξε την έναρξη της ειδικής αυτής τελετής με την αφή μίας παρα­δοσιακής λάμπας.

Ο Πρίγκηπας Φίλιππος, Δούκας του Εδινβούργου (Πρόεδρος του WWF International) παρέλαβε 26 διαφορετικά «Ιερά Δώρα για έναν Ζωντανό Πλανήτη» από τους εκπρο­σώπους των κυριοτέρων ομολογιών και αρχη­γούς Εκκλησιών από όλο τον κόσμο, που προσέφεραν συμβολικά δώρα στην «μητέρα γη» κατά την διάρκεια της τελετής.

Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων πραγμα­τοποιήθηκε, με την παρουσία του Οικουμενι­κού Πατριάρχου, τελετουργική εκδήλωση κα­τά το θρησκευτικό τυπικό των Σιντοϊστών κατά την οποία δόθηκαν και οι σχετικές Σιντοϊστικές «ευλογίες» προς την φύση και τους ανθρώπους. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας δόθηκαν «ευλογίες» κατά το Ζωροαστρικό τυπικό και στην συνέχεια απενεμήθησαν, από το WWF, βραβεία σε εκείνους που συνετέλε­σαν στην διατήρηση του περιβάλλοντος.

Πολλές από τις πτυχές των δραστηριοτή­των αυτών ενέχουν τον κίνδυνο διολισθήσεως σε συγκρητιστικές θεωρήσεις και πρακτικές. Η ορολογία δε και η σημειολογία της όλης εκδηλώσεως, προκαλεί συσχετισμούς και ανά­γει σε νεοπαγανιστικές επιδράσεις και ποικί­λες «επιστημονικές» αντιλήψεις γκουρουϊστικής προελεύσεως.

Είναι προφανές πως στην αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσεως απαιτείται από την Ορθοδοξία ένας λόγος αληθής, καθαρός, διακριτός και διαφοροποιημένος από το συ­νονθύλευμα των ποικίλων αμφιλεγομένων δο­ξασιών.

Ο σύγχρονος άνθρωπος περιμένει από την Ορθοδοξία, όπως παρατηρεί ο Μητροπολί­της Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, «έναν πειστικό λόγο, που θα συντελέσει στη διαμόρ­φωση του ήθους και της νοοτροπίας εκείνης που θα αποτελούσε την εναλλακτική λύση τόσο έναντι του τεχνολογικού πολιτισμού των συγχρόνων δυτικών κοινωνιών μας, ο οποίος καταστρέφει αλόγιστα το φυσικό μας περι­βάλλον, όσο και ενός παγανισμού που επιδιώ­κει πλέον φανερά να δώσει αυτός τη λύση στα αδιέξοδα της οικολογικής μας κρίσεως».

(Πηγή: Περιοδικό «Παρακαταθήκη» τ.15/2001)


η πανθρησκεια της νεας εποχης

Η νέα πανθρησκεία που προωθούν τα σκοτεινά κέντρα της Νέας Τάξης / Νέας Εποχής έχει το κωδικό όνομα MRA = MUNDANA RELIGIO ADUNATA ή "Θρησκεία του Μαϊτρέγια" ή "Σουφικού Κινήματος Αχμαντίγια" (Ψευδο-ισλαμισμός) ή "Θρησκείας της Νέας Εποχής Υδροχόου" ή "Πανθρησκείας" ή "Παγκόσμιας Ενωμένης Θρησκείας" στην οποία υπάγεται και το Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών)

Στη στέψη του (ψευδώνυμου) "Παλαιολόγου Δραγάζη" ως βασιλέως των Ελλήνων από τους "Ε" τον Μάιο του 1993 παρευρέθησαν εκπρόσωποι όλων των θρησκειών, ακόμα και μουσουλμάνοι σούφι.

Διδάσκουν οι "Ε" ότι Ένας από τους "Ε" είναι ο Απολλώνιος Τυανέας, ο οποίος είναι αθάνατος"

Για τους σούφι του Μαϊτρεγια ο "Απολλώνιος Τυανέας" είναι μια από τις μετενσαρκώσεις του Μαϊτρέγια ή 5ου Βούδα (!!!)

Διαδίδουν οι "Ε" ότι "Η Ομάδα "Ε" αποτελείται από 49 άτομα. Ο 49ος (Μαϊτρέγια του Tara Center Λονδίνου) θεωρείται ο Ενσαρκωμένος Διόνυσος" η Μητρόγαιος (Μαϊτρέγια).

Η "Θρησκεία" Μαϊτρέγια" εργάζεται για την αποκατάσταση όλων των αρχαίων πνευματιστικών θρησκειών.

"Μαϊτρέγια" ή "Μητρόγαιος" ή "Μητέρα Γαία" ή "Θρησκεία της Λατρείας της Γαίας", με κέντρο στη δύση το θεοσοφικό Tara Center ή Tera Center "Κεντρο της Γαίας" Λονδίνου.

Ειδοποιούμε τους αναγνώστες ότι σήμερα ως "Ενσαρκωμένος Διόνυσος" ή "Μητρόγαιος" ή "Μαϊτρέγια" υποδεικνύεται από τους "Ε" και τις λοιπές αναφερθείσες συμμορίες, ο πρώην Εβραιοινδός και νυν Εβραιο-πακιστανός Ραχμάντ Αχμάντ, με τον τίτλο "Χαλίφης Διάδοχος Μεσσίας ο Ε'" του σουφικού κινήματος Αχμαντίγια. Διαμένει στο Tara-Center ("Κέντρο Γαίας") Λονδίνου και διαφημίζεται από τις συμμορίες ως ο "Αναμενόμενος Διόνυσος" ή ο "Πρώην Απολλώνιος Τυανέας των Ελλήνων", ο "Ιησούς των Χριστιανών", ο "Μεσσίας των Εβραίων", ο "Ιμαμ Μαχντί των Μουσουλμάνων", ο "Κάλκι των Ινδουιστών", ο "Ρούντα Κακρίν των Σαμπαλιστών" και ο "Μαϊτρέγια των Βουδιστών".

Η ΟΕΑ καταγγέλει ότι ο σκοπός των ανωτέρω Εβραιο-θιβετιανής διοικήσεως συμμοριών είναι να οδηγήσουν τα δυτικά έθνη στην "αντίχριστη θρησκεία 666" του Μαϊτρέγια, για να μπορούν μετά να τα γενοκτονήσουν με ισλαμικές μεραρχίες πεζικού "ιερού πολέμου Τζιχαντ" στον Γ' παγκόσμιο πόλεμο, προγραμματιζόμενο για το 2002-2009* μεταξύ των συνασπισμών "Ρωσία - Ισλάμ - Κίνα" και "Παγχριστιανικού Μετώπου Δύσεως" με κίνητρο γενοκτονίας την "βλασφημία 666 - Μαϊτρεγια των δυτικών εθνών εναντίον του Ιησού" τον οποίο οι ισλαμιστές λατρεύουν ως "προφήτη Ίσα, κατώτερο του Μωάμεθ".

Σημειώνουμε ακόμα ότι ο σουφισμός είναι αίρεση του σιϊτικού ισλαμισμού, του οποίου το "άκρως αντισιωνιστικό" ιερατείο (π.χ. Περσία - Μουτζαχεντίν) αποτελείται από προβοκάτορες κρυπτο-εβραίους ραββίνους.

Σήμερα οι σιίτες "μουσουλμάνοι" μουλάδες, ωρύονται από τους πακιστανικούς και περσικούς μιναρέδες: "Θάνατος Τζιχάντ στους Σεϊτάν (=δαίμονες) 666 της δύσεως".

* (σημ.: η δημοσιοποίηση αυτού του σχεδιασμού από την οεα στους κατάλληλους παραλήπτες το 1998 οδήγησε σταδιακά στην κατάργηση του με την αποδιοργάνωση των μετωπικών οργανώσεων του Μαϊτρεγια ή στη χρονική μετάθεση του επ αόριστω. Παράλληλα μετά από ανακατατάξεις που δημιουργήθηκαν... μέσα στο θεοσοφικό/νεοεποχήτικο χώρο διαρροές από πρώην μέλη τους οδήγησαν στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων που αποκάλυψαν την ταυτότητα του Ρ.Αχμαντ και τους σκοπούς τους)

στοιχεία: Περιοδικό Δίαυλος Έψιλον ( 98 )


Οι "ινστρούχτορες" της νέας εποχής /

Νέα εποχή και "νέα" τηλεόραση Β΄Μέρος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Ενσταλάζουν ενοχές σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο για πράξεις ή παραλείψεις μεμονωμένων ατόμων, ή πολιτικών ή διοικητικών φορέων. Π.χ. «Ως κοινωνία οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας που ο δράστης κατακρεούργησε το θύμα». «έχουμε όλοι ευθύνη...», είτε για τους θανάτους από ναρκωτικά, είτε για την πορνεία, είτε για τις πυρκαγιές, είτε για τις πλημμύρες, τις καταρρεύσεις κ.ο.κ.. Εφαρμόζουν, δηλαδή, την θεωρία της συλλογικής ευθύνης, που -συμπτωματικά;- ταυτίζεται με την επιδιωκόμενη από την Θεοσοφία εξαφάνιση της προσωπικής συνείδησης και στην «ομαδοποίηση» όλων των επιμέρους συνειδήσεων σε ΜΙΑ κοινή συνείδηση: «Ο άνθρωπος μπαίνει στην συνείδηση της Μονάδος, του ΕΝΟΣ», «... Η προσωπικότητα σβύνει και η πλάνη τελειώνει. Αυτό είναι το επιστέγασμα του Μεγάλου Έργου...»5

Ενσταλάζουν «συνείδηση μικρότητας» στους τηλεθεατές, εξαπολύοντας εναντίον τους καταιγισμό ενοχών και υποτιμήσεων σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, και ειδικά τον δυτικό άνθρωπο, με κύριο όπλο την οικολογία. Π.χ.: «Ο άνθρωπος είναι καταστροφικό ον», «ο άνθρωπος είναι κατώτερος από τα ζώα, τα οποία, ενώ έχουν και αυτά ψυχή, δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και τον πλανήτη». ή «αντίθετα με εμάς τους «πολιτισμένους» που εκμεταλλευόμαστε και καταστρέφουμε τον Πλανήτη, η τάδε φυλή Αυστραλίας (της Αφρικής, Ινδίας κ.ο.κ.) σέβεται την φύση και ζει σε αρμονία με αυτήν».

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Γ.Ζερβός Οι Εβραίοι μάς έβγαλαν το θρήσκευμα

O ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


και να προσθέσουμε ότι συμμετέχει στους ρόταρυ της Καλαμάτας δηλαδή μασόνος ο Μεσσηνίας γιατί επίσκοπο χριστιανό ορθόδοξο δεν τον λες02 Νοε 2009 .
Σκληρή, αντικανονική και αυθαίρετη τιμωρία επέβαλε
ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος σε 20 μοναχές
Θα μας συγχωρήσετε, να γράψουμε -ως παθόντες1- τα παρακάτω, εκδηλώνοντας την ελάχιστη συμπαράστασή μας προς τις διωκόμενες μοναχές, και να παρακαλέσουμε την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να επιστήσει την προσοχή στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, ο οποίος με τις αντορθόδοξες και ετσιθελικές του ενέργειες δημιουργεί προβλήματα στην Μητρόπολή του, που εκθέτουν την Εκκλησία του Χριστού, δείχνοντας ότι αντιλαμβάνεται την Εκκλησία ως τσιφλίκι του, στο οποίο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να σημειώσουμε ένα παράδειγμα: έχει περάσει ένας χρόνος περίπου από τότε, που ο εν λόγω Μητροπολίτης παραχώρησε Ορθόδοξο Ιερό Ναό σε Παπικούς, παρά την αντίδραση των πιστών της Καλαμάτας, που του υπενθύμισαν ότι αυτό απαγορεύεται από τους Ι. Κανόνες της Εκκλησίας (παραδόξως, η Ι. Σύνοδος γι' αυτή του την ενέργεια ακόμα ...;σιωπά!).
1. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, λοιπόν, τιμώρησε αυθαίρετα και δεσποτικά είκοσι περίπου μοναχές της Ι. Μονής Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμάτας, με το επιτίμιο τηςακοινωνησίας, χωρίς να τηρήσει τη διαδικασία που ορίζουν οι Ι. Κανόνες και είναι υποχρεωτική σε μια δημοκρατική κοινωνία: δηλαδή, χωρίς να συντάξει κατηγορητήριο, να το ανακοινώσει στις μοναχές, να τις καλέσει σε απολογία, να γίνει η δίκη από το αρμόδιο όργανο, κ.λπ. Τις τιμώρησε αναφέροντας έτσι, γενικά και αόριστα, ότι οι μοναχές υπέπεσαν σε ανυπακοή και επέδειξαν απρεπή συμπεριφορά προς τους ιερείς.
Οι μοναχές, όμως, από τη μεριά τους υποστηρίζουν πως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Αντιθέτως καταγγέλλουν, όπως πληροφορηθήκαμε, ότι ο Δεσπότης ήθελε να επιβάλει -σε συνεννόηση με την ηγουμένη- απόφαση που δεν αποδέχτηκαν ούτε το ηγουμενοσυμβούλιο, ούτε οι 21 (από τις 24) μοναχές που διαθέτει το μοναστήρι. Αυτό έφερε διχασμό στην Αδελφότητα.
Μετά το γεγονός αυτό ο ιερέας, που είχε διορίσει πρόσφατα ο Μητροπολίτης στο Μοναστήρι (και ο οποίος, μάλιστα, δεν είναι ο εξομολόγος των μοναζουσών), καθώς κοινωνούσε μοναχή έλεγε: «Σε κοινωνώ αναξίως», προσβάλλοντας έτσι την προσωπικότητά της. Επίσης, ό ίδιος, μοιράζοντας το αντίδωρο σε κάποιες μοναχές έλεγε: «Άνθρακας (να αποβεί) για σένα το αντίδωρο»! Τελευταία δε την 28ην Οκτωβρίου, αρνήθηκε να κοινωνήσει μοναχή λέγοντάς της εις επήκοον των παρευρισκομένων πιστών ότι είναι ανάξια να κοινωνήσει(!) όπως αναφέρει και ο τοπικός Τύπος (30/10/09). Δηλαδή, πρωτάκουστα πράγματα, αν αποδειχτούν αληθινές οι καταγγελίες.
Αντί, λοιπόν, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας να θεραπεύσει την κατάσταση, να εξετάσει αν έχουν ούτως τα πράγματα -ποια ήταν η ευθύνη της ηγουμένης, των μοναζουσών, του ιερέως, το ενδεχόμενο να έχει και ο ίδιος μερίδιο ευθύνης- επέβαλε αυθαίρετα την σκληρή αυτή ποινή, που βέβαια δεν είχε κανένα δικαίωμα να επιβάλει χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αφού το επιτίμιο δεν είχε σχέση με εξομολόγησή τους σ' αυτόν, δεν επεβλήθη κατόπιν εξομολογήσεως κάποιου αμαρτήματος ως μέσον θεραπευτικό, αλλ' ως τιμωρία.
Ο δρόμος που επέλεξε ο Μητροπολίτης, το μόνο που επέτυχε είναι να προσβάλλει τις προσωπικότητες των μοναζουσών, να δυσφημίσει το μοναστήρι, να προσθέσει νέα προβλήματα στην Διοίκηση της Εκκλησίας και να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνεπισκόπους του, οι οποίοι (αν λάβουμε υπ' όψιν κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις του πρόσφατου παρελθόντος) θα πάρουν το μέρος του ή θα προσπαθήσουν να συγκαλύψουν το γεγονός, δυσφημώντας για άλλη μια φορά την Εκκλησία, ως προς τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης.
Αυτή, βέβαια, είναι η μία όψη του νομίσματος, σημαντική για το συγκεκριμένο μοναστήρι και τον τρόπο διοικήσεως της Εκκλησίας από τους Επισκόπους, που φαντάζει, όμως, ως παρωνυχίδα. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, που ασφαλώς δεν θα την εκθέσουν οι μοναχές. Και ποια είναι αυτή
2. Ο Μητροπολίτης τιμώρησε τις μοναχές όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα άδικα, αλλά οπωσδήποτε αντι-κανονικά, για κάποια αόριστη και αδιερεύνητη ανυπακοή.
Όμως ο ίδιος, πριν μερικές μέρες, στην Κύπρο -όπου εστάλη ως εκπρόσωπός μας (δηλαδή όλων των μελών της Εκκλησίας της Ελλάδος) - διέπραξε συγκεκριμένη ανυπακοή και μεγάλο Κανονικό παράπτωμα. Παρέβη Ιερούς Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και την πρόσφατη «Οδηγία» (14/10/09) της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρευρεθείς στην Μικτή Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου στην Πάφο, συμμετέσχε σε διαδικασία που απαγορεύουν οι Ι. Κανόνες και που ειδικά του απαγόρευσε η ίδια η Ιεραρχία που τον έστειλε: αποδέχτηκε την διαδικασία των συμπροσευχών και συμπροσευχήθηκε με αιρετικούςκαρδινάλιους και Ουνίτες.
Αν οι Οικουμενιστές Επίσκοποι και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας γράφουν τους Ιερούς Κανόνες στα παλαιότερα των υποδημάτων τους για θέματα σοβαρά, όταν δεν λαμβάνει υπ' όψιν του την Ιεραρχία της Εκκλησίας που σαφώς του υπέδειξε να μη συμπροσευχηθεί, γιατί θα σεβαστεί είκοσι μοναχές και το κοινό αίσθημα των πιστών και θα δείξει δικαιοσύνη, πατρική αγάπη και ποιμαντική μέριμνα;
Περιμένουμε την δέουσα και επιβαλλόμενη αντίδραση των Ιεραρχών και των πιστών γι' αυτές τις αντικανονικές ενέργειες του Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Θα υπάρξει;

Για την Φιλορθόδοξη Ένωσι «Κοσμάς Φλαμιάτος»

ο Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

ο Γραμματέας Σημάτης Παναγιώτης
ΠΗΓΗ.Misha.pblogs.gr

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Υπόθεση Μαρίας Μαργαρίτη συγκάλυψη παιδεραστίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' 'ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ' 3'Οος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΙΑΦΟΡΑ Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΜΑΣΟΝΙΑ Μασονία ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ νεα εποχη Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ Πειραιώς κ. Σεραφείμ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Χιλιασμός (μάρτυρες του Ιεχωβά) Aντίχριστος καί David Mayer de Rothschild David Mayer de Rothschild Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ : ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ '2000 ομιλίες σε mp3
O Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος ήταν ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της ορθοδοξίας του 20΄ Αιώνα , Μέγας ερμηνευτής της Αγίας γραφής και των πατέρων.Οι ακουστικές ομιλίες του ξεπερνούν τις 2000 ομιλίες. Έχει αναπτύξει άριστα σύμφωνα με τη γραφή και τους πατέρες το θέμα του Αντίχριστου και της Δευτέρας παρουσίας του χριστού,στις ΟΜΙΛΙΕς Β.προς Θεσσαλονικείς επιστ.,Στις κατηχήσεις Αγίου κυρίλλου Από ομιλία 90'έως 120' και στην ερμηνεία της ιεράς αποκαλύψεως του ιωαννου. Όποιος θέλει να ακούσει και να κατεβάσει όλες τις ομιλίες του μπορεί από εδώ.ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ \ ΕΙΣΟΔΟΣ \ ΗΧΟΛΗΨΙΕΣ \ ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ.