>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ " "

π. Σαράντης Σαράντος


Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ


Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» συνδέεται μέ τόν 666Ὁ ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ «Ο.Τ.» π. Σαράντης Σαράντος ἐπραγματοποίησεν ὁμιλίαν κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἀνεφέρθη εἰς τήν πολεμικήν τῆς ΝέαςἘποχῆς ἐναντίον τῆς ὈρθόδοξηςἙλλάδος, εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τήν Νῆσον τῶν Ἁγίων τήν Κύπρον, εἰς τούς κινδύνους τούς προερχομένους ἀπό τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», τήν ὁποίαν σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις καί τήν συνέδεσε μέτόν ἀριθμόν τοῦ Ἀντιχρίστου, τόν 666 κλπ. Τήν ὁμιλίαν παρηκολούθησεν ὁ συνεργάτης τοῦ «Ο.Τ.» κ. Ἀντώνιος Καλόγηρος, ὁ ὁποῖος κατέγραψε τά ἀκόλουθα:
«Σημαντικὴ ὁμιλία πραγματοποίησε ὁ π. Σαράντης Σαράντος τὴνΔευτέρα 14 Ἰουνίου στὸν ἱερὸ ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Ὁ π. Σαράντης ἀναφέρθηκεστὴν πολεμική τῆς Νέας Ἐποχῆς κατὰ τῆς πατρίδος μας, σὲ ὅλα τὰἐπίπεδα καθὼς καὶ τὴν «παρέλαση ὑπερηφάνειας», τὴν ὁποία πραγματοποίησαν ὁμοφυλόφιλοι στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρὶν λίγες ἡμέρες. «Ἐπρόκειτο γιὰ διαφήμιση τοῦ ἀσυγχώρητου αὐτοῦ πάθους» ἐπεσήμανε ὁ ὁμιλῶν, «κάτι τὸ ὁποῖο φυσικὰ δὲν τιμᾶ τοὺς Ἕλληνες». Ἐν συνεχεία ὁ π. Σαράντης ἀναφέρθηκε στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ποντίφικα στὴν Κύπρο καὶ ἀναρωτήθηκεγιὰ τὴν ἐμμονὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπουκαὶ κάποιων ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν να τὸν ὑποδεχθοῦν τὴν στιγμή, ποὺ εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ Πάπας καὶ δὲν θέλει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὴν Κύπρο στὸ ἐθνικό μας θέμα. Ἐπεσήμανε δέ ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο ὁ αἱρεσιάρχης τῆς Ρώμης νὰ ἀποκαλεῖται «Ἁγιότατος». Ἐκθείασε δὲ τὴν συνέντευξη --ὁμολογία πίστεως, ποὺ ἔκανε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος. Ὁ π. Σαράντης παρατήρησε ἐπίσης τὸν προπαγανδιστικό, ὅπως φαίνεται, σχολιασμὸ δημοσιογράφων ὑπὲρ τῶν λειτουργικῶν μεταφράσεων ἐφόσον κατὰ τὴν διάρκεια τελετουργίας-συμπροσευχῆς, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀνεγνώσθη ὁ Ἀπόστολος στὴ δημοτική. Σχολιάζοντας λοιπόν, «ζωντανὰ» ἕνας δημοσιογράφος ἀπὸ τὴν τηλεόραση σημείωσε ὅτι εἶναι κάτι, ποὺ συμβαίνει σὲ πολλοὺς ἱεροὺς ναοὺς στὴν Κύπροἡ ἀπόδοση δηλαδὴ τοῦ Ἀποστολικοῦ καὶ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος στὴ Δημοτική. Κάτι τέτοιο ὅμως, σύμφωνα μὲ τὶς μέχρι τώρα πληροφορίες δὲν συμβαίνει. Ὁ π Σαράντης ἔκανε ἀναφορὰ καὶ στὸν ἀντιοικουμενιστὴ καὶ ἀντιπαπικό, ἀδίκως διωχθέντα Ἐπίσκοπο Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. Ἀρτέμιο. Κατόπιν ὁ π. Σαράντης ἀνέγνωσεκείμενο-ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ὑποβάλει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη -νῶν κ. Ἱερώνυμο καὶ τὴν ἱερὰ Σύνοδο σχετικὰ μὲ τὴν θέσπιση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πρόκειται γιὰ κάρτα, στὴν ὁποία οἱ κυβερνῶντες θέλουν νὰ συμπεριλάβουν ὅλες τὶς δραστηριότητές μας καὶ μέσω αὐτῆς νὰ ἐντάξουν τὸν πολίτη στὸ Παγκόσμιο Κράτος. Τὸ κύριο μέλημα τῆς νέας ἐποχῆς ἄλλωστε, συνέχισε ὁ π. Σαράντης εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τῆς ἠλε-κτρονικῆς διακυβέρνησης μὲ πρόσκαιρο στόχο τὴν ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀντιδράσεων ἀπὸ τοὺς πιστοὺςκαὶ ἀπώτερο τὴν ἔνταξη τοῦ πολίτη στὴν παγκόσμια ἠλεκτρονικὴ τυραννία. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στὴν ὁποία καὶ θὰ ἑνοποιοῦνται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἠλεκτρονικὲς κάρτες ἀσφαλῶς καὶ θὰ κυκλοφορήσει στὴν θέση τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, σημείωσε ὁ π. Σαράντης. Ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας Σρέντερ ἄλλωστε εἶχε προτείνει τὸ 2000 θέσπιση κάρτας ἀσφάλισης ἐφόσον οἱ ἕλληνες ἀντιδροῦν στὴν ἔκδοση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, συμπλήρωσε. Ἐν συνεχεία ὁ π. Σαράντης ἀναφέρθηκε σὲ διάφορα ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν ἢ δηλώσεων ἁρμοδίων ἀξιωματούχων (ὑπουργῶν, ὑφυπουργῶν, κρατικῶν ὑπαλλήλων), ποὺ παραδέχονται ὅτι στὶς ὑπὸ ἔκδοση κάρτες παλαιότερα ἀλλὰ καὶ τώρα χρησιμοποιεῖται ὁ γραμμωτὸς κώδικας τοῦ ΕΑΝ-13, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τὸν ἀριθμὸ 666. Ἐπιπλέον, ἐπεσήμανε ὁ ὁμιλητής, ἰδιαίτερη σημασία δίδουν οἱ ἁρμόδιοι Ὑπουργοὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς στὴ διὰλειτουργικότητα τῶν καρτῶν αὐτῶν μὲ σκοπὸ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὰ κρατικὰ συστήματακαὶ ἐν συνεχεία τὰ ἀντίστοιχα πανευρωπαϊκὰ καὶ παγκόσμια

Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη»
Στὸ ὑπόμνημα γιὰ τὴν «κάρτατοῦ Πολίτη» ὁ π. Σαράντης κατέληξε στὰ ἑξῆς συμπεράσματα: 1. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν θὰ πρέπει νὰ παραπέμψει τὸ θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη σὲ ἐπιτροπή, ὅπως τὸν ΑΜ-ΚΑ, ἐκδίδοντας μία λακωνικὴ ἀπόφαση ὅτι δὲν κινδυνεύει ἡ σωτηρία μας. 2. Δὲν εἴμαστε ἀντίθετοι στὴντεχνολογία, ἀλλὰ εἴμαστε ἀντίθετοι στὰ συστήματα ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ποὺ ἐντάσσουν τὸν πολίτη στὸ ἀντίχριστο παγκόσμιο ἠλεκτρονικὸ κράτος. 3. Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θέλει νὰ καταργήσει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ ἐντάσσοντάς το στὸ παγκόσμιο κράτος-φυλακή, σφραγίζοντάς το μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666καὶ μὲ εὐνόητο, γι᾽ αὐτὴν τέλος, τὴν ἀποτέφρωσή του ὡς ἕνα κομμάτι κρέας. 4. Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δὲν θὰ εἶναι ἕνας ἁπλὸς χρηστικὸς ἀριθμὸς ἐφόσον ἡ ὕπαρξη τσὶπ θὰἐξασφαλίζει τὴν πρόσβαση σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς 5. Χωρὶς τὴν κάρτα τοῦ πολίτη δὲν θὰ μπορεῖ κάποιος νὰ συναλλάσσεται ἐνῶ εἶναι προφανέσταστη ἡ ὁμοιότητα τῶν συνεπειῶνμὲ ὅσα λέει ἡ ἀποκάλυψη στὸ κεφάλαιο 13ο, στοῖχος 17 γιὰ ὅσουςἀρνηθοῦν τὸ σφράγισμα. 6. Ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ἀπὸ ποιὸν ἐλέγχεται καὶ κατευθύνεται; Ἐφόσον πρόκειται γιὰ διὰκυβέρνηση αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντασσόμαστεστὴν παγκόσμια κυβέρνηση. 7. Μὲ πρόσφατο νόμο καὶ στὰ πλαίσια συμφωνιῶν μὲ τὸ Δ.Ν.Τ. ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ἑπομένως καὶοἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς θὰ πρέπει νὰ δώσουν τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα τους στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ κράτους. Τὰ δεδομένααὐτὰ θὰ «περαστοῦν» κατόπιν στὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ποὺ θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ πάρουμε γιὰ νὰ μισθοδοτούμαστε. Θὰ χρησιμοποιοῦμε δηλαδὴ τὴν κάρτα μὲ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ἀντιχρίστου γιὰ νὰ ζήσουμε; 8- Ποιὸς ἔδωσε αὐτὲς τὶς ἐξουσίες καὶ ἁρμοδιότητες στὴν παροῦσα ἑλληνικὴ κυβέρνηση; Μήπως συνέβη κάτι καὶ ἡ κυβέρνηση παραχωρεῖ τὴν ἐξουσία τῆς πατρίδος μαςστοὺς ξένους; 9. Ἐφόσον κόβονται συντάξεις, ἐπιδόματα, παροχὲς περιορίζεται ὁ ἀριθμὸς νοσοκομείωνδὲν ἔχουμε ἐλεύθερη πρόσβασηστὴν ἀγορὰ φαρμάκων σὲ τί θὰ χρησιμεύσει ἡ κάρτα ἀσφάλειας καὶ ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη»; 10. Στόχος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι νὰ συγκεντρώνονται τὰ προσωπικὰ δεδομένα κάθε πολίτη, μέσω τῶν καρτῶν --τσὶπ καὶ νὰ ἔχουν ἄμεση πρόσβαση οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες. 11. Τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν δὲν εἶναι πάντοτε «ἅγια», ὑπάρχουν καὶ δεδομένα εὐαίσθητα. Αὐτὰ γιατί θὰ πρέπει νὰ κοινοποιοῦνται στὶς ἀρχὲς καὶ νὰ «συνοδεύουν» τὸν πολίτη στὴν κοινωνικὴ δραστηριότητά του; 12. Οἱ εἰδικοὶ τῶν τσὶπ ἔχουν δημόσια παραδεχτεῖ ὅτι ἡ τεχνολογία ποὺ φέρουν εἶναι ἀμφίδρομη. Μποροῦνδηλαδὴ νὰ ἐπηρεάσουν τὸν κάτοχό τους σὲ πτυχὲς τῆς ζωῆς του π.χὑγείας, βούλησης, ψυχικῆς ἰσορροπίας κλπ χωρὶς αὐτὸς νὰ τὸ γνωρίζει. 13. Ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου μας. Τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες θὰ κυβερνῶνται ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο. Θὰ παραδώσουμε τοὺς πιστούς μας σὲ αὐτὴν τὴν τυραννία, πού ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια; 15. Ἡπαγκόσμια κυβέρνηση θέλει νὰ «καταπιεῖ» ὅλους τούς λαούς, νὰἑνώσει τὶς θρησκεῖες καὶ νὰ ἐξαφανίσει, ἂν μπορεῖ, τὴν Ὀρθοδοξία. Πῶς ἕνας λαὸς ἤδη φοβισμένος ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα σκληρὰ οἰκονομικὰ μέτρα θὰ ἔχει τὴν νηφαλιότητα νὰ ἀξιολογήσει σωστὰ τὰ περὶτῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας καὶ διακυβέρνησης; 16. Τὸ σύμβολο τοῦδιαβόλου καὶ τοῦ ἀντιχρίστου, τὸ 666, κατὰ παραχώρηση Θεοῦ θὰ ἔχει τὴν δύναμη νὰ μολύνει γῆ, θά-λασσα καὶ ἀέρα «διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν τῶν ἀνθρώπων» θέλοντας νὰ πατάξει ὅσους τὸ ἀποδέχθηκαν. Αὐτὸ ὅμως μέχρι νὰ ἐμφανιστεῖ τὸ ἐσφαγμένο ἀρνίο, ὅπου θὰ διαλύσει τὴν εὔθραυστη κυριαρχία τοῦ ἀντιχρίστου. 17. Πρὶν διεξαχθεῖ ὁ ἀγώνας τοῦ Ἐσφαγμένου ἀρνίου μὲ τὶς ἀντίχριστες δυνάμεις, δὲν θὰ πρέπει ἡ ἁγία μαςἐκκλησία ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγοτῆς ἀληθείας νὰ μεριμνήσει γιὰ τὰ τέκνα της καὶ νὰ δώσει κατευθυν-τήριες γραμμές; 18. Ἡ ἠλεκτρονικὴδιακυβέρνηση εἶναι ἔργο τῆς νέαςἐποχῆς μὲ στόχο τὴν ἐπιβολὴ μίαςἀσφυκτικῆς δικτατορίας, βλέπε τὸ πρόσωπο τῆς νέας ἐποχῆς στοὺςφρουροὺς τῆς Μεσογείου. Ἀκόμακαὶ ἠλεκτροσὸκ -- βασανισμὸ δηλαδὴ ὑπέστησαν οἱ ἀνθρωπιστέςποὺ ἤθελαν νὰ μεταφέρουν βοήθεια στὴν Γάζα. Κλείνοντας ὁ π. Σαράντης θερ-μότατα παρακαλεῖ τὸν Μακαριώτα-το Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν νὰ μὴν ἀφήσει χωρὶς ἀπάντηση τὰ παραπάνω».
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ