>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Οικολογία και "Νέα Εποχή" " "

Η διογκούμενη οικολογική κρίση λαμβά­νει τραγικές πλέον διαστάσεις απειλώ­ντας με αφανισμό ολόκληρο τον πλανή­τη. H απειλή αυτή θέτει ολόκληρη την αν­θρωπότητα προ των ευθυνών της και επιτάσ­σει την εύρεση ικανοποιητικών λύσεων για την αντιμετώπιση των οξυτάτων περιβαλλοντολογικών προβλημάτων.
Στις μέρες μας σημειώνεται μία ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για την προστασία του πε­ριβάλλοντος, από οικολογικές οργανώσεις, κυβερνήσεις κρατών, κοινωνικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα. Μία ευαισθητοποίηση η οποία, όμως, τις πε­ρισσότερες φορές δεν ξεκινά από ασφαλή βά­ση, καθώς αρνείται να αναγνωρίσει την αλη­θινή αιτία της κρίσεως, η οποία είναι πρωτί­στως πνευματική και πηγάζει από την απο­μάκρυνση του ανθρώπου από τον Άγιο Τρια­δικό Θεό και την άρνηση των εντολών του.
Για την ορθόδοξη πατερική σκέψη και θεολογία η κτίση είναι δημιουργία του Θεού και γι' αυτό η μόνη αληθινή και σωτήρια σχέ­ση του ανθρώπου με το περιβάλλον απορρέει από την ανάλογη σχέση και κοινωνία του αν­θρώπου με τον Θεό.
Ο κορεσμός και η αλλοτρίωση που επέ­φεραν οι φρενήρεις ρυθμοί της τεχνολογικής αναπτύξεως, με τις ανεπανόρθωτες συνέπειές τους στο φυσικό περιβάλλον, έστρεψαν την ανθρώπινη αναζήτηση στους αντίποδες αυ­τής της συλλογιστικής, στις σύγχρονες, δηλα­δή, μορφές αυτονομημένης φυσιολατρείας και ιεροποιήσεως της φύσεως.
Στο πλαίσιο αυτό συναντά κανείς όλο και πιο έντονες παγανιστικές και αποκρυφιστικές επιδράσεις στις αντιλήψεις και τις δραστη­ριότητες πολλών συγχρόνων οικολογικών κι­νημάτων.
Ενδεικτική της νεοεποχικής αυτής τάσεως είναι και η λεγομένη «νέα οικολογική (ή περιβαλλοντολογική) ηθική» που καλλιεργείται και προβάλλεται και που καταλήγει στην προσπάθεια αντικαταστάσεως της ανθρωπο­κεντρικής ηθικής από μία «βιοκεντρική» ηθική.
Η περιβαλλοντική ή βιοκεντρική ηθική μεριμνά αγωνιωδώς για την διάσωση του αισθητού κόσμου. Σύμφωνα με τους θεωρητι­κούς της, ο άνθρωπος οφείλει να αισθάνεται υπεύθυνος μόνο για ό,τι διακυβεύεται σε αι­σθητό επίπεδο και όχι για την «απώλεια» της ψυχής του ή του πνευματικού προορισμού του κόσμου (Roderick Nash, Τα δικαιώματα της φύσης).
Αντίστοιχη κινητοποίηση για το περιβάλ­λον επιδεικνύεται και σε διαθρησκειακό επί­πεδο, όπου καταγράφονται μία σειρά δρα­στηριοτήτων και εκδηλώσεων για την συμβο­λή των θρησκειών στην προστασία του περι­βάλλοντος. Οι περισσότερες, όμως, από αυτές τις δραστηριότητες ενέχουν τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία (όταν υπάρχει ορθόδοξη συμμετοχή) συμφειρμού της με ποικίλες κακοδοξίες διαφόρων ομολογιών, σεκτών, αποκρυφιστών κ.ά.
Μία εκδήλωση για το περιβάλλον πραγμα­τοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2000 στο Κατμαντού του Νεπάλ, στο πλαίσιο του 39ου Διεθνούς Συνεδρίου του WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση) και σε συνεργασία με την ARC (Alliance of Religions and Conservation), όπου εκπρόσωποι των θρησκειών «προ­σέφεραν ιερά δώρα στην Γη».
Στην εκδήλωση παρέστη και συμμετείχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο­μαίος, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός εισηγη­τής του Συνεδρίου και προσέφερε ως «ιερό δώρο στην Γη» μία μοναστηριακή έκταση στην περιοχή της Δωδεκανήσου.
Οπως αναφέρει η σχετική ειδησιογραφία, ένα σύνολο 26 «ιερών δώρων» προσφέρθηκαν στον πλανήτη Γη κατά την διάρκεια της τελε­τής «Ταξίδι στο Κατμαντού: Ιερά Δώρα για έναν Ζωντανό Πλανήτη». Ο Βασιλιάς του Κατμαντού Birendra κήρυξε την έναρξη της ειδικής αυτής τελετής με την αφή μίας παρα­δοσιακής λάμπας.
Ο Πρίγκηπας Φίλιππος, Δούκας του Εδινβούργου (Πρόεδρος του WWF International) παρέλαβε 26 διαφορετικά «Ιερά Δώρα για έναν Ζωντανό Πλανήτη» από τους εκπρο­σώπους των κυριοτέρων ομολογιών και αρχη­γούς Εκκλησιών από όλο τον κόσμο, που προσέφεραν συμβολικά δώρα στην «μητέρα γη» κατά την διάρκεια της τελετής.
Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων πραγμα­τοποιήθηκε, με την παρουσία του Οικουμενι­κού Πατριάρχου, τελετουργική εκδήλωση κα­τά το θρησκευτικό τυπικό των Σιντοϊστών κατά την οποία δόθηκαν και οι σχετικές Σιντοϊστικές «ευλογίες» προς την φύση και τους ανθρώπους. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας δόθηκαν «ευλογίες» κατά το Ζωροαστρικό τυπικό και στην συνέχεια απενεμήθησαν, από το WWF, βραβεία σε εκείνους που συνετέλε­σαν στην διατήρηση του περιβάλλοντος.
Πολλές από τις πτυχές των δραστηριοτή­των αυτών ενέχουν τον κίνδυνο διολισθήσεως σε συγκρητιστικές θεωρήσεις και πρακτικές. Η ορολογία δε και η σημειολογία της όλης εκδηλώσεως, προκαλεί συσχετισμούς και ανά­γει σε νεοπαγανιστικές επιδράσεις και ποικί­λες «επιστημονικές» αντιλήψεις γκουρουϊστικής προελεύσεως.
Είναι προφανές πως στην αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσεως απαιτείται από την Ορθοδοξία ένας λόγος αληθής, καθαρός, διακριτός και διαφοροποιημένος από το συ­νονθύλευμα των ποικίλων αμφιλεγομένων δο­ξασιών.
Ο σύγχρονος άνθρωπος περιμένει από την Ορθοδοξία, όπως παρατηρεί ο Μητροπολί­της Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, «έναν πειστικό λόγο, που θα συντελέσει στη διαμόρ­φωση του ήθους και της νοοτροπίας εκείνης που θα αποτελούσε την εναλλακτική λύση τόσο έναντι του τεχνολογικού πολιτισμού των συγχρόνων δυτικών κοινωνιών μας, ο οποίος καταστρέφει αλόγιστα το φυσικό μας περι­βάλλον, όσο και ενός παγανισμού που επιδιώ­κει πλέον φανερά να δώσει αυτός τη λύση στα αδιέξοδα της οικολογικής μας κρίσεως».


(Πηγή: Περιοδικό «Παρακαταθήκη» τ.15/2001)


η πανθρησκεια της νεας εποχης


Η νέα πανθρησκεία που προωθούν τα σκοτεινά κέντρα της Νέας Τάξης / Νέας Εποχής έχει το κωδικό όνομα MRA = MUNDANA RELIGIO ADUNATA ή "Θρησκεία του Μαϊτρέγια" ή "Σουφικού Κινήματος Αχμαντίγια" (Ψευδο-ισλαμισμός) ή "Θρησκείας της Νέας Εποχής Υδροχόου" ή "Πανθρησκείας" ή "Παγκόσμιας Ενωμένης Θρησκείας" στην οποία υπάγεται και το Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών)
Στη στέψη του (ψευδώνυμου) "Παλαιολόγου Δραγάζη" ως βασιλέως των Ελλήνων από τους "Ε" τον Μάιο του 1993 παρευρέθησαν εκπρόσωποι όλων των θρησκειών, ακόμα και μουσουλμάνοι σούφι.
Διδάσκουν οι "Ε" ότι Ένας από τους "Ε" είναι ο Απολλώνιος Τυανέας, ο οποίος είναι αθάνατος"
Για τους σούφι του Μαϊτρεγια ο "Απολλώνιος Τυανέας" είναι μια από τις μετενσαρκώσεις του Μαϊτρέγια ή 5ου Βούδα (!!!)
Διαδίδουν οι "Ε" ότι "Η Ομάδα "Ε" αποτελείται από 49 άτομα. Ο 49ος (Μαϊτρέγια του Tara Center Λονδίνου) θεωρείται ο Ενσαρκωμένος Διόνυσος" η Μητρόγαιος (Μαϊτρέγια).
Η "Θρησκεία" Μαϊτρέγια" εργάζεται για την αποκατάσταση όλων των αρχαίων πνευματιστικών θρησκειών.
"Μαϊτρέγια" ή "Μητρόγαιος" ή "Μητέρα Γαία" ή "Θρησκεία της Λατρείας της Γαίας", με κέντρο στη δύση το θεοσοφικό Tara Center ή Tera Center "Κεντρο της Γαίας" Λονδίνου.
Ειδοποιούμε τους αναγνώστες ότι σήμερα ως "Ενσαρκωμένος Διόνυσος" ή "Μητρόγαιος" ή "Μαϊτρέγια" υποδεικνύεται από τους "Ε" και τις λοιπές αναφερθείσες συμμορίες, ο πρώην Εβραιοινδός και νυν Εβραιο-πακιστανός Ραχμάντ Αχμάντ, με τον τίτλο "Χαλίφης Διάδοχος Μεσσίας ο Ε'" του σουφικού κινήματος Αχμαντίγια. Διαμένει στο Tara-Center ("Κέντρο Γαίας") Λονδίνου και διαφημίζεται από τις συμμορίες ως ο "Αναμενόμενος Διόνυσος" ή ο "Πρώην Απολλώνιος Τυανέας των Ελλήνων", ο "Ιησούς των Χριστιανών", ο "Μεσσίας των Εβραίων", ο "Ιμαμ Μαχντί των Μουσουλμάνων", ο "Κάλκι των Ινδουιστών", ο "Ρούντα Κακρίν των Σαμπαλιστών" και ο "Μαϊτρέγια των Βουδιστών".
Η ΟΕΑ καταγγέλει ότι ο σκοπός των ανωτέρω Εβραιο-θιβετιανής διοικήσεως συμμοριών είναι να οδηγήσουν τα δυτικά έθνη στην "αντίχριστη θρησκεία 666" του Μαϊτρέγια, για να μπορούν μετά να τα γενοκτονήσουν με ισλαμικές μεραρχίες πεζικού "ιερού πολέμου Τζιχαντ" στον Γ' παγκόσμιο πόλεμο, προγραμματιζόμενο για το 2002-2009* μεταξύ των συνασπισμών "Ρωσία - Ισλάμ - Κίνα" και "Παγχριστιανικού Μετώπου Δύσεως" με κίνητρο γενοκτονίας την "βλασφημία 666 - Μαϊτρεγια των δυτικών εθνών εναντίον του Ιησού" τον οποίο οι ισλαμιστές λατρεύουν ως "προφήτη Ίσα, κατώτερο του Μωάμεθ".
Σημειώνουμε ακόμα ότι ο σουφισμός είναι αίρεση του σιϊτικού ισλαμισμού, του οποίου το "άκρως αντισιωνιστικό" ιερατείο (π.χ. Περσία - Μουτζαχεντίν) αποτελείται από προβοκάτορες κρυπτο-εβραίους ραββίνους.
Σήμερα οι σιίτες "μουσουλμάνοι" μουλάδες, ωρύονται από τους πακιστανικούς και περσικούς μιναρέδες: "Θάνατος Τζιχάντ στους Σεϊτάν (=δαίμονες) 666 της δύσεως".

* (σημ.: η δημοσιοποίηση αυτού του σχεδιασμού από την οεα στους κατάλληλους παραλήπτες το 1998 οδήγησε σταδιακά στην κατάργηση του με την αποδιοργάνωση των μετωπικών οργανώσεων του Μαϊτρεγια ή στη χρονική μετάθεση του επ αόριστω. Παράλληλα μετά από ανακατατάξεις που δημιουργήθηκαν... μέσα στο θεοσοφικό/νεοεποχήτικο χώρο διαρροές από πρώην μέλη τους οδήγησαν στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων που αποκάλυψαν την ταυτότητα του Ρ.Αχμαντ και τους σκοπούς τους)

στοιχεία: Περιοδικό Δίαυλος Έψιλον ( 98 )

Οι "ινστρούχτορες" της νέας εποχής /
Νέα εποχή και "νέα" τηλεόραση Β΄Μέρος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ενσταλάζουν ενοχές σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο για πράξεις ή παραλείψεις μεμονωμένων ατόμων, ή πολιτικών ή διοικητικών φορέων. Π.χ. «Ως κοινωνία οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας που ο δράστης κατακρεούργησε το θύμα». «έχουμε όλοι ευθύνη...», είτε για τους θανάτους από ναρκωτικά, είτε για την πορνεία, είτε για τις πυρκαγιές, είτε για τις πλημμύρες, τις καταρρεύσεις κ.ο.κ.. Εφαρμόζουν, δηλαδή, την θεωρία της συλλογικής ευθύνης, που -συμπτωματικά;- ταυτίζεται με την επιδιωκόμενη από την Θεοσοφία εξαφάνιση της προσωπικής συνείδησης και στην «ομαδοποίηση» όλων των επιμέρους συνειδήσεων σε ΜΙΑ κοινή συνείδηση: «Ο άνθρωπος μπαίνει στην συνείδηση της Μονάδος, του ΕΝΟΣ», «... Η προσωπικότητα σβύνει και η πλάνη τελειώνει. Αυτό είναι το επιστέγασμα του Μεγάλου Έργου...»5
Ενσταλάζουν «συνείδηση μικρότητας» στους τηλεθεατές, εξαπολύοντας εναντίον τους καταιγισμό ενοχών και υποτιμήσεων σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, και ειδικά τον δυτικό άνθρωπο, με κύριο όπλο την οικολογία. Π.χ.: «Ο άνθρωπος είναι καταστροφικό ον», «ο άνθρωπος είναι κατώτερος από τα ζώα, τα οποία, ενώ έχουν και αυτά ψυχή, δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και τον πλανήτη». ή «αντίθετα με εμάς τους «πολιτισμένους» που εκμεταλλευόμαστε και καταστρέφουμε τον Πλανήτη, η τάδε φυλή Αυστραλίας (της Αφρικής, Ινδίας κ.ο.κ.) σέβεται την φύση και ζει σε αρμονία με αυτήν».
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ