>"
Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ " "

Προς την Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης κ. Βαρθολομαῖον

Μαρούσι 7 Σεπτεβρίου 2009


Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.


Ἡπαροῦσα ἐπιστολή ἀποτελεῖ προϊόν ἀγωνίας, ἡ ὁποία θά ἐκφρασθεῖ χωρίς φόβο και πάθος, ἀλλά μετά τοῦ προσήκοντος ἐν Χριστῷ σεβασμοῦ πρός τό σεπτό πρόσωπό Σας.
Παρακολουθοῦμε τό ὄντως δύσκολο ἐν πολλοῖς κινδύνοις ἔργο Σας. Θαυμάζουμε τίς ἀντοχές Σας καί εὐχόμαστε υἱικῶς την κατʼ ἄμφω ὑγείαν πρός τό συμφέρον τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας καί πρός διάδοση τῆςἐν Χριστῷ Ὀρθοδόξου ἀληθείας καί μαρτυρίας εἰς πάντα τά Ἔθνη. Προβληματιζόμαστε δεινῶς ὅμως κάθε φορά, πού Σᾶς βλέπουμε νά συναναστρέφεσθε μέ τούς ὑψηλούς τῶν ἑτεροδόξων και μέ τούς κρατοῦντας τῶν ἀλλοθρήσκων. Ἀρχοντική χριστιανική συμπεριφορά και θαυμάσια φιλοξενία ἀπολαμβάνουν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πού ἐπάξια ἐκπροσωπεῖτε. Τό ἴδιο αἰσθάνονται καί ἅπαντες οἱ φιλοξενούμενοι ἐπώνυμοι και μή, ἐπιστρέφοντες εἰς τά ἴδια καί διηγούμενοι τά ἀγαθά τῆς πατριαρχικῆς φιλοξενίας.
Οἱ περισσότερες ὅμως συναντήσεις Σας καί ἐντός καί ἐκτός τοῦ Σεπτοῦ Πατριαρχείου συνοδεύονται ἤ καταλήγουν σέ συμπροσευχές, πού ρητά ἀπαγορεύουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπειδή παγιώνουν στούς ὀρθοδόξους συμπροσευχομένους Σας τή βεβαιότητα, ὅτι σωστά ὅλοι ἀναφερόμαστε στόν ἴδιο Θεό, στον ἴδιο ἐπουράνιο Πατέρα. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε μελέτη τοῦ ἐλλογιμοτάτου καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ, πού δικαιολογεῖ τίς συμπροσευχές μετά τῶν ἑτεροδόξων ἐλαχιστοποιώντας τά μέγιστα τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί μεγιστοποιώντας τά οὐτιδανά, τεκμηριώνοντάς τα μέ ἀποσπασματικά ἐπιχειρήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Ὡστόσο ὑπάρχει πρόσφατη ἐξαιρετική μελέτη τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀναστασίου Γκοτσιοπούλου, πού πραγματεύεται ἐπιστημονικά το παραπάνω θέμα μέ τίτλο: «οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι»Ἡ παραπάνω ἀναφερθεῖσα μελέτη τοῦ κατά τά ἄλλα ἀξιοσεβάστου καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ μοιάζει μέ δοτή γνωμοδότηση, πού ἐξυπηρετεῖ καιρικούς σκοπούς. Ἀθετεῖ ὅμως τή μακραίωνα αὐθεντική ἁγιοπατερική μας Παράδοση.
Μᾶς ἐκπλήσσει ἡ «ἄνεση» μέ τήν ὁποία μετέχετε ἀκόμα καί σέ κοινές λατρευτικές πανθρησκειακές συνάξεις ὅπως π.χ. τῆς Ἀσσίζης, τοῦ Ἀμαζονίου καί ἄλλες, ὅπου προσφέρατε συγκεκριμένες «σπονδές» κατά τίς ἀνόητες ἤ ἀποκρυφιστικές λατρευτικές αὐτές εὐκαιρίες. Ποιός ἐκ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού ἔζησαν κοντά στο Χριστό εἶχε παρόμοια φιλοπανθρησκειακή νοοτροπία;
Ἐπίσης μᾶς σκανδαλίζει ἡ «ἄνεση» τῶν συμπροσευχῶν με τίς προτεσταντίνες Ἐπισκόπους. Δέν θά μποροῦσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας νά «τιμήσει» τήν Πανάχραντη Μητέρα Του μέ το μέγιστο ἀξίωμα τῆς Πατριάρχου, τῆς Ἐπισκόπου, τῆς Ἱέρειας, τῆς Διακόνισσας; Ἡ ἐφεκτικότητά Σας δέν ἀφήνει περιθώρια στούς δικούς μας ἤ σέ ἀλλοδαπούς .Ἐπισκόπους. πού δέ διαθέτουν ὀρθόδοξη θεολογική Παιδεία καί ἦθος νά αὐτοσχεδιάζουν κατά τό δοκοῦν ἐπιπόλαια ἤ καί βλάσφημα;
Ἐπίσης κατά τό παρελθόν σκανδαλίστηκε τό ὀρθόδοξο πλήρωμά μας, ὅταν γιά λόγους εὐγενείας ὅπως ἰσχυρισθήκατε, ἀποδώσατε εὐθῦνες γιά τό σχίσμα καί στούς Ἁγίους πατέρας ἡμῶν, Μέγα Φώτιο, Ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικό κ.λ.π. μιλώντας μέ ἁβροφροσύνη στήν ἀντιπροσωπεία τῶν Παπικῶν κατά τή θρονική ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Τώρα ἡ ἀνησυχία μας κορυφώνεται ὅσο προχωρεῖ ὁ Ὀκτώβριος μήνας. Ἡ μικτή ἐπιτροπή διαλόγου Παπικῶν και Ὀρθοδόξων θά συνεδριάσει στήν Κύπρο μέ σκοπό, σύμφωνα μέ ἔντονες δημοσιογραφικές πληροφορίες, νά ἀναγνωρισθεῖ καί ἀπό τήν πλευρά τῶν ὀρθοδόξων τό παπικό Πρωτεῖο, ὡς “Πρωτεῖο Διακονίας”
Λίγο καιρό πρίν ἀπό τή συνάντηση τῆς Ραβέννας, στην ἱστοσελίδα τοῦ Ρωμαίου Ποντίφηκα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χαρακτηριζόταν ὡς ἐλλειμματική, ἐνῷ ἡ παπική πλήρης και ἀκεραία κατά τό δόγμα καί κατά τήν πίστη. Δικαίωμα τοῦ Πάπα εἶναι νά πιστεύει καί νά διακηρύσσει ὅ,τι νομίζει σωστό “ ὡς ἀλάθητος”. Τό πρόβλημα βρίσκεται σέ μᾶς τους Ὀρθοδόξους.
Πῶς πῆγαν οἱ δικοί μας σύνεδροι καί παρακάθησαν ἰσότιμα μέ τούς παπικούς στήν ἴδια ἐπιτροπή, ἀφοῦ ἦταν ἤδη χαρακτηρισμένοι ἀπό τόν Ράτσινγκερ ὡς ἐλλειμματικοί; Δέν ἔπρεπε ὁ Σεβ. Συμπρόεδρος ἅγιος Περγάμου νά ζητήσει, ἔστω γιά τυπικούς λόγους, ἕνα μικρό κείμενο πού νά μικραίνει ἤ καί νά ἐκμηδενίζει τό προηγηθέν ἀτόπημα τῶν προσβλητικῶν παπικῶν δηλώσεων;
Θά πρέπει νά τονισθεῖ ἐπίσης, ὅτι καί μετά τή συνάντηση και τό ἀντορθόδοξο κείμενο τῆς Ραβέννας, στό συνέδριο πού πραγματοποίησε ἡ μικτή Ἐπιτροπή τοῦ “Διαλόγου Παπικῶν και Ὀρθοδόξων” στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραπλήσιες δηλώσεις ἔκανε ὁ παπικός συμπρόεδρος Κάσπερ. Εἶπε χαρακτηριστικά ὅτι ἔχουμε πολύ δρόμο ἀκόμα νά διανύσουμε γιά τήν .ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν..
Δηλαδή κάνουν καί τό δύσκολο οἱ παπικοί, ὑπονοώντας προφανῶς, ὅτι δέν εἶναι ἱκανοποιημένοι μόνο μέ τήν ἀναγνώριση τοῦ μή ὀρθοδόξου ἀνιστόρητου κειμένου τῆς Ραβέννας, ἀλλά ἀποβλέπουν στήν πλήρη ὑποταγή τῆς μόνης ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στόν παναιρετικόΠαπισμό, ἤ καλύτερα στον ἁγιώτατο πρῶτο ἀλάθητο “Ἐπίσκοπο Ρώμης”.
Δικαιολογημένα φοβούμαστε ὅτι ἡ δουλική —καί οὐχί χριστιανική— ἐνδοτικότητα τῶν Ὀρθοδόξων θά εἶναι συμβατή μέ τήν ἀντίστοιχη τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, ἀφοῦ ὅπως φαίνεται, καθοδηγοῦνται ἀμφότεροι ἀπό τούς αὐτούς ἐνδοτικούς μηχανισμούς τῶν σχεδιαστῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ὁ θεολογικός ἐνδοτισμός ὑλοποιούμενος μέ τή δουλική ἀναγνώριση τοῦ Παπικοῦ πρωτείου θα παρασύρει σέ μείζονα ἐνδοτισμό καί δουλεία τούς κοσμικούς ἄρχοντες, Ἕλληνες καί Κυπρίους, στούς ἀντεθνικούς μινιμαλιστικούς σκοπούς τῶν σχεδιαστῶν τῆς Νέας Τάξης, ἀήθων γιά μᾶς τούς Ἕλληνες ὀρθοδόξους, πραγμάτων.
Τόσο ἡ ἐλαχιστότητά μου ὅσο καί πληθώρα ἄλλων κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν δέν εἴμαστε καθόλου διατεθειμένοι νά ὑποχωρήσουμε στόν ἐκβιασμό τῶν τετελεσμένων τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος πρόεδρος τῶν ὀρθοδόξων ἅγιος Περγάμου ἔχει προσωπική ἐμπειρία ἀποδοκιμασίας τῶν ἀντορθοδόξων ἐνεργειῶν καί ἀποφάσεών του. Ἀπό τή Ραβέννα ἕως τήν Ἐλούντα καί μέχρι τήν Κύπρο τεκταίνονται τά χειρότερα χωρίς Συνοδικές ἀποφάσεις τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων.
Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι δέν Σᾶς συμφέρει νά ἀναγνωρίσετε τό Παπικό πρωτεῖο, ὅπως καί ἄν αὐτό ὑποκριτικῶς ὀνομασθεῖ, καί νά χάσετε τήν τιμή τῶν Ὀρθοδόξων τόσο Σεῖς ὅσο καί ὁ Σεβ. Συμπρόεδρος ἅγιος Περγάμου, στόν ὁποῖο ἴσως χορηγεῖτε τίς εὐλογίες γιά νά πολιτεύεται ἀγνοώντας τόσο τους μακραίωνας ἀντιπαπικούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες τῶν Ὀρθοδόξων, ὅσο καί τήν πρόσφατη, ἀλλά καί παλαίτατη ἀλαζονική, μή ἐκκλησιαστική, προκλητική συμπεριφορά τῶν Παπικῶν.
Μήπως ἡ ἀπέραντη καί ἀνυπολόγιστη οἰκολογική καί λοιπή καταστροφή αὐτῶν τῶν ἡμε ρῶν στήν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ μιά δυνατή κωδωνοκρουσία πρός ὅλους μας γιά νά μή φτάσει ἡ Κύπρος μας καί ἐμεῖς οἱ Ἑλλαδίτες στόν πυθμένα τῆς ἀπωλείας;
Παναγιώτατε,
Σᾶς παρακαλοῦμε ταπεινά καί υἱικά. Ἀκοῦστε μας. Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀκούσετε τούς μάχιμους ἐφημερίους τῶν χωριῶν καί τῶν πόλεων τῆς φιλτάτης πατρίδας μας. Χιλιάδες ἱερεῖς πού ἔχουν περάσει ἀπό τή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή, ἔχουν μελετήσει τό ὑπέροχο πόνημα τοῦ ἁγίου προσχολάρχου τῆς Σχολῆς, Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ “Ἱστορική Μελέτη γιά τά αἴτια τοῦ Σχίσματος”. Ἐμεῖς ἴσως μποροῦμε νά χαρακτηριστοῦμε ὡς ἐπαρχιῶτες γιά τήν “κλειστή”, “μή ἀνοικτή”, ὀρθόδοξη νοοτροπία μας. Τό μεγάλο φωστήρα, τόν Ἅγιο τοῦ αἰώνα μας, μποροῦμε νά Τόν θεωρήσουμε ἐπαρχιώτη; Δεκαεπτά χρόνια ἀφιέρωσε ἀπό τή ζωή του γιά νά μορφώσει μέσα μας, διαχρονικά αὐτό τό τόσο ἀπαραίτητο καί γιά τήν ἐποχή μας ὀρθόδοξο ἦθος.
Παναγιώτατε,
Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀσπασθοῦμε τήν τιμία χεῖρα Σας ἤ τάς χεῖρας τῶν Ἐπισκόπων ἐκείνων πού ρητά καί ἔμπρακτα ἤ μέ σιωπή θά δηλώσουν, ὅτι ἀναγνωρίζουντό «πρωτεῖο διακονίας» τοῦ παναιρετικοῦ Ποντίφηκα; Πῶς θά μπορέσουμε να ἀλλάξουμε νοῦ, φρονήματα, αἰσθήματα, ἱστορία, παιδεία, ποιμαντική ἐργασία καί λειτουργική ζωή; Συμφυρόμενοι μέ τό μόλυσμα τῆς παπικῆς παναιρέσεως δέ θά μολυνθοῦμε καί μεῖς καί τό ποίμνιό μας; Τό Ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ;
Μετά τοῦ προσήκοντος
υἱικοῦ σεβασμοῦ
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις


Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

πηγή:Ορθόδοξος Τύπος, 9/10/2009

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Σπύρος Χατζάρας Να καθαιρεθεί ο Βαρθολομαίος! " "

28-10-2009
Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΗΝ
 «Park East Synagogue»!

Περιφρονώντας τους Ιερούς Κανόνες τής Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΜΑΣ) που απαγορεύουν στους Χριστιανούς να εισέρχονται στις Εβραϊκές Συναγωγές (οι μέν λαϊκοί παραβάτες πρέπει να αφορίζονται, οι δε κληρικοί να αποσχηματίζονται με συνοπτικές διαδικασίες!) ο Πνευματικός Ηγέτης του Γένους Των Ρωμηών Βαρθολομαίος Αρχοντώνης ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ με τους φονιάδες του Χριστού μέσα στην μεγαλύτερη Εβραϊκή πόλη του κόσμου, την θρυλική Νέα Υόρκη (γνωστότερη ως... Jew York).

Ντροπή σου, κύριε Βαρθολομαίε!!! Και καλά: Το έκανες αυτό το έγκλημα, γιατί απαγόρευσες στους δημοσιογράφους να το γνωστοποιήσουν στον Ελληνικό Λαό: Προφανώς, διότι γνωρίζεις το σκάνδαλο που θα προκληθεί αν οι Ορθόδοξοι Έλληνες μάθουν ότι συμπροσεύχεσαι με τους Εβραίους στις Συναγωγές τους.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΣΕ ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ Ν.ΥΟΡΚΗΣ, ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 28η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 !!!!!!
Ραβίνε Σνάϊερ, πολυαγαπημένε φίλε, εξοχότατοι πρεσβευτές και αντιπρόσωποι των
εθνών, διακεκριμένοι ηγέτες της Εβραϊκής κοινότητας και άλλων θρησκευτικών
κοινοτήτων, αγαπητά παιδιά, Σαλόμ.
Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε αυτήν την
ευλογημένη συναγωγή του Παρκ-Ιστ, στην καρδιά αυτής της υπέροχης πόλης.
Είμαστε γνωστοί με τους πνευματικούς ηγέτες σας, γνωρίζουμε τα θρησκευτικά και
κοινωνικά προγράμματα σας και θαυμάζουμε τις ποικίλες εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες σας για την διάπλαση των πιστών σας.
Ιδιαίτερα, είμαστε γνώστες της εκπληκτικής δουλειάς για την θρησκευτική ελευθερία
που κάνει ο Ραβίνος Σνάϊερ, μέσα από το Ίδρυμα «Έκκληση στη Συνείδηση» (Appeal
of Conscience), για το οποίο ο αγαπητός μας φίλος δίκαια έλαβε το Αθηναγόρειο
βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το τάγμα των Ελληνορθόδοξων Αρχόντων
Αμερικής, από τα χέρια του πολυαγαπημένου μας Έξαρχου, Αρχιεπισκόπου
Δημήτριου.
Όμως, η επίσκεψή μας εδώ είναι κάτι παραπάνω από μια απλή τυπικότητα.
Υπερβαίνει την απλή φιλοφρονητική επίσκεψη ενός Χριστιανού ηγέτη σε έναν
Εβραίο ηγέτη. Όπως και ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου, ο αδελφός μας, η αγιότητά
του ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος ήταν εδώ πέρυσι, έτσι και εμείς, σαν διάδοχοι του
γήινου αδελφού του αγίου Πέτρου, του πρώτου που καλέστηκε απόστολος, του Αγίου
Αντρέα, εμπνευσμένοι από την διακαή πεποίθηση πως το πιο επείγον έργο που
στέκεται μπροστά σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες είναι η παγκόσμια
συνεργασία μας για την προώθηση μεγαλύτερης ανεκτικότητας και κατανόησης
ανάμεσα στους ανθρώπους, τις φυλές και τις θρησκείες του πλανήτη μας. Για αυτόν
το λόγο σήμερα μας συνοδεύει η Εξοχότης του, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ της
Γαλλίας, που διευκολύνει και περιθάλπει τις Διεθνείς Ακαδημαϊκές Διαβουλεύσεις
ανάμεσα στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, που ξεκίνησε το
Οικουμενικό Πατριαρχείο από τα μέσα της δεκαετίας του 70.
Είμαστε ευχαριστημένοι που η 7η Ακαδημαϊκή Συνδιάσκεψη ανάμεσα στον
Ιουδαϊσμό και την Ορθοδοξία θα συνέρθει σε δύο εβδομάδες στην Αθήνα. Ο τίτλος
της Συνδιάσκεψης, Ο Κόσμος σε Κρίση: Ηθικές Προκλήσεις και Θρησκευτική
Προοπτική, είναι πραγματικά επίκαιρος, με δεδομένες τις οικολογικές, κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές αναταραχές στον κόσμο μας σήμερα. Είχαμε προσωπικά
παραβρεθεί σε μια προηγούμενη συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στους
Ορθόδοξους Χριστιανούς και τους Εβραίους. Επισκεφτήκαμε και το μνημείο για το
Ολοκαύτωμα στην πόλη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μας πως ένας διαθρησκευτικός διάλογος είναι
ευθύνη και υποχρέωση όλων των θρησκευτικών ηγετών της εποχής μας. Διότι δεν
έχουμε μόνο κοινά σημεία που μας ενώνουν, όπως οι ιερές γραφές που λατρεύουμε,
οι Πατριάρχες και οι Προφήτες που τιμούμε, αλλά έχουμε και κοινά θέματα που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον κόσμο. Πρωταρχικό ανάμεσα σε αυτά τα κρίσιμα
ζητήματα είναι η διατήρηση της δημιουργίας του Θεού, του φυσικού περιβάλλοντος,το οποίο έχουμε διαταγή να καλλιεργούμε και να διατηρούμε (Γένεσης, 2:15), σαν
ιερατικοί επιστάτες της γης.
Όπως γνωρίζετε, μόλις τελείωσε το 8ο οικολογικό συμπόσιο στον ποταμό Μισισιπή
της Νέας Ορλεάνης, όπου εγείραμε την επίγνωση για τα τεράστια ηθικά και
κοινωνικά προβλήματα , τα οποία ενδόμυχα σχετίζονται με την καταστροφή των
φυσικών αποθεμάτων σαν αποτέλεσμα της ανθρώπινης αλαζονείας και απληστίας.
Από το ξεκίνημα της οικολογικής πρωτοβουλίας μας, αναγνωρίσαμε την σημασία της
συνεργασίας με ανθρώπους σε άλλους τομείς, όπως οι επιστήμονες και οι νομοθέτες,
όπως και με άλλες πίστεις και θρησκείες, διότι το περιβάλλον υπερβαίνει τα
δογματικά σύνορα. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι. Είναι κάτι
που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο μαζί και όχι με την απομόνωση.
Οι θρησκευτικές κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιπλέον ευθύνη και
υποχρέωση να επιμορφώσουν τους πιστούς για την μεγάλη επιρροή που έχουν τα
μεγάλα έθνη στην δυνατότητα του πλανήτη να επιβιώσει.
Άλλα ζητήματα κοινής ανησυχίας για τις παγκόσμιες θρησκευτικές κοινότητες
περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο φονταμενταλισμό και φανατισμό στους
θρησκευτικούς κύκλους, καθώς και τον αυξανόμενο ρατσισμό και την τρομοκρατία
στον κόσμο.
Για αυτόν το λόγο είμαστε ενωμένοι με τον Ραβίνο Σνάϊερ και συνεχίζουμε να
συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα «Έκκληση στη Συνείδηση» για να ενθαρρύνουμε την
μεγαλύτερη κατανόηση και ανεκτικότητα ανάμεσα στις θρησκείες, και όταν είναι
απαραίτητο να λέμε την αλήθεια με αγάπη και να ανακοινώνουμε, όπως έγινε πρώτα
στην Βέρνη της Ελβετίας και επαναβεβαιώθηκε στην Ιστανμπούλ, ένα έγκλημα που
γίνεται στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της θρησκείας.
Το χρωστάμε, σαν Εβραίοι και Χριστιανοί, στην κοινή κληρονομιά μας, να
μιμηθούμε τον προπάτορα μας Αβραάμ που δέχτηκε την απρόσμενη επίσκεψη των
τριών ξένων κάτω από τη σκιά των βελανιδιών Μαμβρή, όπως περιγράφεται στη
Γένεσης, 18. Ο πατριάρχης του Ισραήλ δεν θεώρησε αυτούς τους ξένους απειλή ή
κίνδυνο για τον τρόπο ζωής του ή την περιουσία του. Δεν ήταν καταραμένος με
ξενοφοβία, τον φόβο απέναντι στον ξένο, αλλά ήταν ολότελα γεμάτος φιλοξενία,
αγάπη για τον ξένο. Φιλοξενία, μια όμορφη Ελληνική λέξη. Αυθόρμητα μοιράστηκε
μαζί τους την φιλία του και το φαγητό του, εκτείνοντας τόσο γενναιόδωρα την
φιλοξενία , ώστε το δίκαιο φέρσιμο και η συμπονετική φροντίδα προς τους ξένους
αναφέρεται ευλαβικά στην Τορά και την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Η σκηνή
ερμηνεύτηκε και συνταυτίστηκε με τη ζωή του Θεού.
Αγαπητοί φίλοι, καλούμαστε να γίνουμε προφητικές κοινωνίες μετατροπής σε έναν
τελματωμένο κόσμο. Προφητικές κοινωνίες ειρήνης σε μια παγκόσμια κοινωνία που
απειλείται με πόλεμο, προφητικές κοινωνίες διαλόγου σε έναν πολιτισμό που
χαρακτηρίζεται από αντιμαχίες και προφητικές κοινωνίες συμφιλίωσης με την
δημιουργία του Θεού σε μια εποχή που διακυβεύεται το μέλλον της γης.
Όλοι έχουμε μεγάλα παραδείγματα να ακολουθήσουμε: για μας, τους Χριστιανούς,
δεν θα ξεχαστούν ποτέ οι ήρωες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, οι οποίοι, κατά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ρίσκαραν τις ζωές τους για να σώσουν τους Εβραίους
φίλους και γείτονές τους από την αποτρόπαιη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Αύριο θα
επισκεφθούμε έναν πολυαγαπημένο φίλο, τον Μουχτάρ Κεντ στην Ατλάντα, την
νούμερο ένα για την κόκα κόλα, παγκοσμίως. Είναι πολύ καλός φίλος μας. Ο πατέρας
του ήταν Τούρκος διπλωμάτης που δούλεψε με ενεργητικότητα και συμπόνια για να
προστατέψει τους Εβραίους Τούρκους πολίτες και όχι μόνο. Μερικά χρόνια πριν η
Εβραϊκή κοινότητα της Ιστανμπούλ οργάνωσε μια συγκινητική εκδήλωση για να τιμήσει τις υπηρεσίες του πατέρα του Κεντ, και την γενναιοδωρία του κατά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Όσο για εσάς Παιδιά του Αβραάμ, έχουμε εκείνους τους ήρωες που ενάντια σε όλες
τις πιθανότητες ίδρυσαν ένα νέο έθνος για να σώσουν για τον Θεό την παράδοση του
λαού του Ισραήλ.
Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν ήταν τέλειες, ελάχιστοι μόνο σώθηκαν και
σήμερα παρατηρούμε πόσο δύσκολο είναι να καθιερώσουμε την ασφάλεια και την
δικαιοσύνη για όλους στην Μέση Ανατολή. Όμως δεν αποκαρδιωνόμαστε, αλλά
παίρνουμε κουράγιο να συνεχίσουμε την κοινή μας μάχη.
Πριν μερικά χρόνια επισκεφτήκαμε επίσημα το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ και ο
τότε Πρόεδρος του Ισραήλ Βάισμαν μας δέχτηκε στο γραφείο του και μας είπε: η
Αγιότητά σας γνωρίζει πως είμαι αξιωματικός και λόγω της θέσης μου, σε ολόκληρη τη
ζωή μου έκανα είτε ειρήνη ή πόλεμο. Δούλευα για την ειρήνη ή για τον πόλεμο. Από
προσωπική εμπειρία σε διαβεβαιώνω πως να κάνεις ειρήνη είναι πολύ πιο δύσκολο από το να
κάνεις πόλεμο.
Ας αντιμετωπίσουμε αυτούς τους στόχους μαζί. Ας πιαστούμε από τα χέρια όχι μόνο για να
προσευχηθούμε, αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης. Το χρωστάμε στο Θεό μας, στους κοινούς
Πατριάρχες μας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, σε όλους εμάς και στον κόσμο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

''ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'' ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ανατολικές θρησκείες - Ν. ΕΠΟΧΗ Αντίχριστος ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός) ΒΑΤΙΚΑΝΟ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 666 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ εθνικα θεματα εθνικη προδοσια Ειρήνη ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ελευθεροτεκτονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΡΤ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ η έννοια της ολότητας ΗΠΑ και οι μασονικές καταβολές θαυματα ιατρικα ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ισλαμ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Νέα Εποχή ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Πειραιώς κ. Σεραφείμ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ προφητειες ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΚΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ υγεια Χρυσή Αυγή Earthlings - Η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα Illuminati O Αιώνας του Εαυτού Skull and Bones CFR Λέσχη Μπίλντερμπεργκ St. John the Baptist Monastery at Essex

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
π.Σωφρόνιος Σαχάρωφ